4

Lông Lăng Ƀing Yang Bơngăt

1Ơ ƀing gơyut khăp hơi, anăm đaŏ kơnang kơ hlơi pô jing pô yap ñu pô pơhiăp yua mơ̆ng Yang Bơngăt Hiam ôh, samơ̆ kơsem lăng bĕ pô anŭn kiăng kơ thâo krăn tơdah ñu anŭn tơbiă rai mơ̆ng Ơi Adai mơ̆n thâo, yuakơ lu ƀing pô pơala ƀlŏr hơmâo tơbiă rai laih amăng lŏn tơnah anai. 2Anai yơh jing tơlơi hiư̆m ƀing gih dưi thâo krăn tơdah ƀing anŭn hơmâo Yang Bơngăt Ơi Adai mơ̆n thâo: Tơdah pô pơala anŭn yap ñu pô jing pô pơala hăng thâo krăn Yang Yêsu Krist hơmâo rai laih amăng drơi jan mơnuih, pô anŭn hơmâo Yang Bơngăt Ơi Adai yơh, 3samơ̆ tơdah hlơi pô yap ñu pô jing pô pơala hăng ƀu pơhaih ôh kơ tơlơi sĭt Yang Yêsu jing mơ̆ng Ơi Adai, ñu anŭn ƀu djơ̆ tơbiă rai mơ̆ng Ơi Adai ôh. Pô anŭn jing pô hơmâo yang bơngăt lŏm kơ pô anti-krist yơh, jing pô ƀing ih hơmâo hơmư̆ laih kơ tơlơi ñu hlak rai laih anŭn ră anai ñu hlak dŏ amăng lŏn tơnah anai laih.
4Ơ ƀing ană bă khăp, ƀing gih rai mơ̆ng Ơi Adai hăng hơmâo dưi hĭ laih kơ ƀing mơnuih anŭn, yuakơ Pô dŏ amăng ƀing gih jing prŏng hloh kơ pô dŏ amăng lŏn tơnah anai. 5Ƀing gơñu rai mơ̆ng lŏn tơnah anai, tui anŭn ƀing gơñu pơhiăp mơ̆ng tơlơi pơmĭn lŏn tơnah, laih anŭn ƀing lŏn tơnah hơmư̆ tui ƀing gơñu yơh. 6Ƀing ta rai mơ̆ng Ơi Adai, laih anŭn hlơi pô thâo Ơi Adai, ñu hơmư̆ tui ƀing ta yơh; samơ̆ hlơi pô ƀu tơbiă rai mơ̆ng Ơi Adai ôh, ñu anŭn ƀu hơmư̆ tui ƀing ta ôh. Mơ̆ng anŭn yơh, ƀing ta thâo krăn kơ tơlơi tơdah mơnuih anŭn hơmâo Yang Bơngăt sĭt ƀôdah yang bơngăt ƀlŏr.

Tơlơi Khăp Ơi Adai Laih Anŭn Tơlơi Khăp Ta

7Ơ ƀing gơyut khăp hơi, brơi kơ ƀing ta khăp bĕ kơ tơdruă, yuakơ tơlơi khăp tơbiă rai mơ̆ng Ơi Adai. Hlơi pô khăp, ñu anŭn hơmâo tŭ tơkeng rai laih mơ̆ng Ơi Adai laih anŭn thâo krăn Ơi Adai yơh. 8Hlơi pô ƀu thâo tơlơi khăp ôh, ñu anŭn ƀu thâo krăn Ơi Adai ôh, yuakơ Ơi Adai jing tơlơi khăp. 9Anai yơh jing tơlơi Ơi Adai pơrơđah tơlơi Ñu khăp tŏng krah ƀing ta tui anai: Ñu pơkiaŏ rai Ană Đah Rơkơi Ñu kơnơ̆ng hơmâo ha čô trŭn rai amăng lŏn tơnah anai tui anŭn ƀing ta či dưi hơdip yua mơ̆ng Ñu yơh. 10Anai yơh jing tơlơi khăp: Ƀu djơ̆ ƀing ta khăp kơ Ơi Adai ôh, samơ̆ Ñu khăp kơ ƀing ta hăng pơkiaŏ rai laih Ană Đah Rơkơi Ñu jing sa gơnam ngă yang song mă khul tơlơi soh ta. 11Ơ ƀing gơyut khăp hơi, yuakơ Ơi Adai khăp kơ ƀing ta biă mă, ƀing ta ăt khŏm khăp bĕ kơ tơdruă. 12Ƀu hơmâo hlơi pô ôh ƀuh laih Ơi Adai; samơ̆ tơdah ƀing ta khăp kơ tơdruă, Ơi Adai dŏ kle̱p amăng ƀing ta laih anŭn tơlơi khăp Ñu pơgiŏng hĭ klă tu̱m amăng ƀing ta yơh.
13Ƀing ta thâo ƀing ta dŏ kle̱p amăng Ñu laih anŭn Ñu amăng ƀing ta, yuakơ Ñu hơmâo brơi laih kơ ƀing ta Yang Bơngăt Ñu. 14Laih anŭn ƀing ta hơmâo ƀuh laih hăng ngă gơ̆ng jơlan kơ tơlơi Yang Ama hơmâo pơkiaŏ rai laih Ană Đah Rơkơi Ñu kiăng kơ jing hĭ Pô Pơklaih kơ lŏn tơnah. 15Tơdah hlơi pô pơhaih kơ tơlơi Yang Yêsu jing Ană Đah Rơkơi Ơi Adai, Ơi Adai dŏ kle̱p amăng ñu laih anŭn ñu dŏ kle̱p amăng Ơi Adai yơh. 16Tui anŭn yơh, ƀing ta hơmâo thâo krăn hăng đaŏ kơnang laih ƀơi tơlơi khăp Ơi Adai hơmâo pioh kơ ƀing ta.
 Ơi Adai jing tơlơi khăp. Hlơi pô dŏ kle̱p amăng tơlơi khăp, ñu anŭn dŏ kle̱p amăng Ơi Adai yơh, laih anŭn Ơi Adai dŏ kle̱p amăng ñu.
17Amăng hơdră jơlan anŭn yơh, tơlơi khăp tŏng krah ƀing ta jing hĭ hlo̱m ƀo̱m, tui anŭn kiăng kơ ƀing ta či hơmâo tơlơi kơjăp pran jua amăng hrơi phat kơđi tơdơi, yuakơ ƀing ta hơdip hrup hăng Krist yơh amăng lŏn tơnah anai. 18Ƀu hơmâo tơlơi huĭ hyưt ôh amăng tơlơi khăp. Samơ̆ tơlơi khăp hlo̱m ƀo̱m pơđuaĭ hĭ tơlơi huĭ, yuakơ tơdah ƀing ta huĭ hyưt, ƀing ta či tŭ tơlơi pơkơhma̱l yơh. Hlơi pô huĭ hyưt, ñu anŭn ƀu jing hĭ hlo̱m ƀo̱m amăng tơlơi khăp ôh.
19Ƀing ta khăp yuakơ Ñu khăp kơ ƀing ta hlâo laih. 20Tơdah hlơi pô laĭ, “Kâo khăp kơ Ơi Adai,” samơ̆ pơrơmut kơ ayŏng adơi ñu, ñu anŭn jing mơnuih ƀlŏr yơh. Yuakơ hlơi pô ƀu khăp ôh kơ ayŏng adơi ñu, jing mơnuih ñu thâo ƀuh, ñu anŭn ƀu thâo khăp kơ Ơi Adai ôh, jing Pô ñu ƀu thâo ƀuh. 21Laih anŭn, Ñu hơmâo brơi laih kơ ƀing ta tơlơi pơđar anai: Hlơi pô khăp kơ Ơi Adai, ñu anŭn ăt khŏm khăp kơ ayŏng adơi đaŏ ñu mơ̆n.