5

Con cái Thượng Đế

1Ai tin Giê-xu là Chúa Cứu Thế, đều là con cái Thượng Đế, và ai yêu Thượng Đế cũng phải yêu con cái Ngài.
2Yêu thương con cái Thượng Đế chứng tỏ lòng yêu thương và vâng phục Thượng Đế. 3Yêu thương Thượng Đế là tuân lệnh Ngài; việc ấy chẳng có gì khó khăn, 4Vì mỗi con cái Thượng Đế đều có thể nhờ đức tin mà chiến thắng tội lỗi, tham dục của thế gian. 5Ai có thể chiến thắng thế gian, ngoài những kẻ tin Chúa Giê-xu là Con Thượng Đế?

Bằng chứng về Đấng Cứu Thế

6Chúng ta biết Chúa Cứu Thế là Con Thượng Đế, vì chính Thượng Đế đã từ trời xác nhận lúc Chúa Giê-xu chịu lễ báp-tem, và khi Ngài chịu chết trên cây thập tự — vâng, chẳng những lúc Chúa chịu báp-tem mà cả lúc Ngài hy sinh tính mạng. Thánh Linh là Thần Chân lý, cũng chứng nhận Chúa Giê-xu là Con Thượng Đế. 7Chúng ta có ba bằng chứng: 8tiếng phán của Thánh Linh trong lòng chúng ta, tiếng phán từ trời khi Chúa Cứu Thế chịu báp-tem, và tiếng phán trước khi Ngài hy sinh tính mạng. Tất cả đều xác nhận: Chúa Cứu Thế Giê-xu là Con Thượng Đế. 9Nếu đã tin lời một nhân chứng trước tòa, chúng ta càng phải tin Lời chứng của Thượng Đế: Ngài tuyên bố Chúa Cứu Thế là Con Ngài. 10Ai tin Con Thượng Đế đều biết Lời chứng của Thượng Đế là chân thật. Không tin Con Thượng Đế cũng như bảo Thượng Đế nói dối, vì cho Lời Thượng Đế phán về Con Ngài không đúng sự thật.
11Thượng Đế đã tuyên bố Ngài ban cho chúng ta sự sống vĩnh cửu và Chúa Cứu Thế là Nguồn Sống. 12Ai tiếp nhận Con Thượng Đế mới có sự sống. Ai khước từ Con Thượng Đế làm sao có sự sống được?
13Tôi viết điều đó để anh em biết rõ nhờ tin Con Thượng Đế mà anh em được sống vĩnh cửu.

Điều kiện cầu nguyện

14Chúng ta biết chắc chắn khi cầu xin điều gì hợp ý Chúa thì Ngài nghe chúng ta. 15Một khi biết rõ Chúa đang nghe bất cứ điều gì chúng ta cầu xin, chúng ta cũng vững tin Ngài sẽ nhậm lời cầu nguyện.
16Nếu anh em thấy có tín hữu nào phạm tội không đến nỗi chết, hãy cầu xin Chúa tha thứ người ấy, Chúa sẽ cho người ấy sống, nếu người đó không phạm tội đáng chết. Nhưng cũng có tội đưa tới cái chết, nếu họ phạm tội đó thì cầu nguyện cũng vô ích. 17Mọi hành vi không chính đáng đều là tội, nhưng có tội không đáng chết.

Thượng Đế chân thật

18Những ai được Thượng Đế sinh thành không còn tiếp tục phạm tội, vì Chúa Cứu Thế, Con Ngài, bảo vệ họ và Quỷ vương không thể động chạm đến họ được. 19Chúng ta biết mình là con cái Thượng Đế, còn cả thế giới đều ở dưới quyền thống trị của Quỷ vương. 20Chúng ta cũng biết Chúa Cứu Thế, Con Thượng Đế, đã đến giúp chúng ta hiểu biết và tìm gặp Chân Thần. Hiện nay, chúng ta đang sống trong Chân Thần vì chúng ta ở trong Chúa Cứu Thế Giê-xu, Con Ngài. Ngài là Chân Thần và Nguồn Sống vĩnh cửu.
21Các con thân yêu, hãy xa lánh những thần tượng có thể chiếm ngai của Chúa trong lòng các con!
Thân kính,
Giăng