5

Hái Chíl Riap Máh Ngê Tâng Dỡi Nâi

1Cũai aléq ma sa‑âm Yê-su la Crĩt, án ca Yiang Sursĩ rưoh dŏq chuai amoong cũai, cũai ki lứq cỡt con Yiang Sursĩ. Cớp nheq tữh con acái Yiang Sursĩ ayooq Mpoaq alới. Khân alới ayooq Mpoaq, alới ayooq dếh con án tê. 2Nâi la tếc yỗn hái têq dáng hái ayooq máh con acái Yiang Sursĩ: Khân hái ayooq Yiang Sursĩ cớp trĩh máh ŏ́c án patâp, ngkíq hái dáng hái ayooq máh con acái án tê. 3Hái têq dáng hái ayooq Yiang Sursĩ, khân hái trĩh máh ŏ́c án patâp. Cớp máh ŏ́c án patâp tỡ bữn coat ntrớu yỗn hái. 4Nheq tữh cũai ca cỡt con Yiang Sursĩ têq chíl riap máh ngê tâng dỡi nâi. Cỗ nŏ́q hái têq chíl riap máh ngê tâng dỡi nâi? Hái bữn chíl riap la cỗ hái sa‑âm Yê-su. 5Cũai aléq têq rachíl riap máh ngê tâng dỡi nâi? Lứq samoât máh cũai sa‑âm Yê-su la Con Yiang Sursĩ, alới toâp chíl riap máh ngê tâng dỡi nâi.

Pái Ramứh Atỡng Tễ Yê-su

6Yê-su Crĩt toâq pỡ cutễq nâi, án clễu bar ramứh tếc yỗn cũai dáng án la manoaq Yiang Sursĩ rưoh dŏq chuai amoong cũai. Tếc muoi la dỡq batễm Yê-su roap. Ma án tỡ bữn clễu ống tếc dỡq sâng. Ma án clễu tếc bar hỡ. Tếc bar la aham ca loŏh tễ tỗ Yê-su tâng tangái án cuchĩt tang hái. Cớp Raviei Yiang Sursĩ atỡng tễ Yê-su tê, yuaq Raviei Yiang Sursĩ la nỡm ŏ́c pĩeiq. 7Ngkíq Yiang Sursĩ yỗn pái ramứh dŏq cỡt tếc atỡng tễ Yê-su Crĩt. 8Muoi la Raviei Yiang Sursĩ. Bar la dỡq batễm. Pái la aham ca loŏh tễ tỗ Yê-su. Ngkíq pái ramứh nâi atỡng machớng nheq tễ Yê-su Crĩt. 9Khân hái tamứng parnai cũai atỡng tễ Yê-su, ŏ́c ki lứq o. Ma Yiang Sursĩ la sốt toâr hỡn. Ngkíq o hỡn hái tamứng parnai Yiang Sursĩ khoiq atỡng tễ Con án. 10Cũai aléq ma sa‑âm Con Yiang Sursĩ, cũai ki lứq noap máh parnai Yiang Sursĩ atỡng tễ Con án. Ma cũai aléq tỡ bữn sa‑âm Con Yiang Sursĩ, cũai ki la samoât án calauq Yiang Sursĩ, yuaq cũai ki tỡ bữn noap máh parnai Yiang Sursĩ atỡng tễ Con án. 11Nâi la parnai Yiang Sursĩ yỗn hái dáng samoât lứq: Yiang Sursĩ khoiq yỗn hái bữn tamoong mantái, cớp án yỗn hái bữn tamoong mantái cỗ nhơ tễ Con án. 12Cũai aléq ỡt muoi mứt cớp Con Yiang Sursĩ, cũai ki bữn tamoong mantái. Ma cũai aléq tỡ bữn bữn muoi mứt cớp Con Yiang Sursĩ, cũai ki ŏ́q bữn tamoong mantái.

Ŏ́c Tamoong Mantái

13Cứq khoiq chĩc máh santoiq nâi yỗn anhia ca khoiq sa‑âm Con Yiang Sursĩ, dŏq anhia dáng, anhia bữn tamoong mantái. 14Khân bữn ramứh ntrớu hái yoc ễ sễq tễ Yiang Sursĩ, hái tỡ bữn ngcŏh ntrớu sễq tễ án, yuaq hái dáng khân hái sễq ramứh ntrớu puai rangứh án, lứq án tamứng santoiq hái sễq. 15Cớp khân hái dáng Yiang Sursĩ tamứng santoiq hái sễq tễ án, ki hái dáng samoât lứq án yỗn ramứh hái khoiq sễq tễ án.
16Khân anhia hữm manoaq sễm ai táq lôih, cóq anhia câu sễq Yiang Sursĩ chuai cũai ki yỗn bữn tamoong mantái. Khân cũai ki tỡ bữn táh ngê Yiang Sursĩ, lứq Yiang Sursĩ chuai án bữn tamoong. Ma khân cũai ki khoiq táh ngê Yiang Sursĩ, cũai ki cóq chĩuq cuchĩt tháng. Cớp cứq tỡ bữn ớn anhia câu yỗn cũai táq ngkíq. 17Ranáq ntrớu cũai táq ma tỡ bữn tanoang o, ranáq ki lứq lôih. Ma bữn lôih ca tỡ bữn yỗn cũai cuchĩt tháng.
18Hái dáng cũai aléq khoiq cỡt con Yiang Sursĩ chơ, cũai ki tỡ bữn táq noâng ranáq lôih, yuaq Con Yiang Sursĩ ỡt kĩaq níc án. Ngkíq yiang Satan tỡ têq táq ntrớu án.
19Hái dáng chơ hái la tễ Yiang Sursĩ, ma máh cũai ca puai ngê tâng dỡi nâi, sốt alới la yiang Satan.
20Cớp hái dáng samoât lứq tê, Con Yiang Sursĩ khoiq toâq pỡ cutễq nâi, dŏq pớh mứt pahỡm hái yỗn dáng raloaih lứq tễ Yiang Sursĩ, la Yiang pĩeiq. Hái ỡt muoi mứt cớp án, la cỗ hái ỡt muoi mứt cớp Con án, Yê-su Crĩt. Yiang Sursĩ toâp la Yiang pĩeiq, cớp ống án toâp têq yỗn tamoong mantái.
21Máh con ramon cứq ơi! Cóq anhia kĩaq o mứt pahỡm anhia. Cóq anhia ỡt yơng tễ yiang canŏ́h ca tỡ cỡn lứq Yiang.