5

Peb Kovyeej Ntiajteb Lawm

1Tus uas ntseeg hais tias Yexus yog tus Mexiyas, tus ntawd yog Vajtswv menyuam; thiab tus uas hlub leej txiv, nws yeej yuav hlub leej txiv cov menyuam ib yam nkaus thiab. 2Qhov uas peb paub hais tias peb hlub Vajtswv cov menyuam yog li no: Vim peb hlub Vajtswv thiab ua raws li Vajtswv tej lus qhia. 3Qhov uas peb hlub Vajtswv yog peb ua raws li tej lus uas Vajtswv hais. Thiab Vajtswv tej lus peb yeej coj tsis nyuaj li, 4rau qhov Vajtswv cov menyuam txhua tus puavleej kovyeej lub ntiajteb lawm. Thiab qhov uas peb kovyeej lub ntiajteb twb yog vim peb ntseeg Yexus Khetos. 5Leejtwg thiaj yuav kovyeej lub ntiajteb? Tus uas kovyeej lub ntiajteb tsuas yog tus uas ntseeg hais tias Yexus yog Vajtswv tus Tub xwb.

Ua Timkhawv Hais Txog Yexus Khetos Zaj

6Thaum Yexus Khetos los muaj ob yam tseemceeb; nws ua kevcai raus dej thiab nws tuag theej neeg lub txhoj. Tsis yog dej thiaj tseemceeb xwb, tiamsis yog dej thiab ntshav huv tibsi. Thiab Vaj Ntsujplig yeej ua timkhawv hais tias muaj tseeb li ntawd tiag, rau qhov Vaj Ntsujplig yeej yog tus uas hais tseeb xwb. 7Muaj peb yam ua timkhawv, xwsli: 8Vaj Ntsujplig, dej thiab ntshav; peb yam no puavleej hais ib yam nkaus. 9Thaum muaj neeg ua timkhawv, peb yeej ntseeg tej lus uas lawv hais; yog li ntawd, tsimnyog peb hajyam yuav tsum ntseeg lo lus timkhawv uas Vajtswv hais txog nws tus Tub, rau qhov lo lus timkhawv ntawd tseemceeb dua tej uas neeg hais. 10Tus uas ntseeg Vajtswv tus Tub, tus ntawd yeej ntseeg Vajtswv lo lus timkhawv; tiamsis tus uas tsis ntseeg Vajtswv tej lus, tus ntawd yuav hais tias Vajtswv yog tus uas hais dag, rau qhov nws tsis ntseeg lo lus timkhawv uas Vajtswv hais txog Vajtswv tus Tub. 11Lo lus timkhawv ntawd yog li no: Vajtswv pub txojsia ntev dhawv mus ibtxhis rau peb lawm, txojsia ntawd yog Vajtswv tus Tub ntag. 12Tus uas muaj Leej Tub, tus ntawd thiaj muaj txojsia; tus uas tsis muaj Leej Tub, tus ntawd tsis muaj txojsia.

Txojsia Ntev Dhawv Mus Ibtxhis

13Kuv sau tej no tuaj rau nej cov uas ntseeg Vajtswv tus Tub kom nej paub hais tias nej twb muaj txojsia ntev dhawv mus ibtxhis lawm. 14Peb tsis ntshai mus cuag Vajtswv, rau qhov peb paub tseeb hais tias yog peb thov tej uas raws li Vajtswv lub siab nyiam, Vajtswv yeej yuav mloog peb tej lus thov. 15Yog peb cia siab hais tias Vajtswv hnov peb tej lus thov lawm, peb yeej paub hais tias Vajtswv yuav muab yam uas peb thov rau peb.
16Yog nej pom nej ib tug kwvtij ua txhaum uas tsis txaus tus ntawd raug kev puastsuaj, nej yuav tsum thov Vajtswv zam txim rau tus kwvtij ntawd. Qhov no hais txog tus uas ua txhaum tsis txaus raug kev puastsuaj xwb. Tiamsis yeej muaj qhov txhaum uas txaus raug kev puastsuaj thiab, kuv tsis tau hais kom nej thov Vajtswv zam txim rau tus uas ua txhaum li ntawd. 17Txhua yam uas neeg ua tsis ncaj puavleej yog kev txhaum huv tibsi, tiamsis tej kev txhaum ntawd muaj qee yam tsis txaus raug kev puastsuaj.
18Peb paub hais tias tus uas yog Vajtswv menyuam, tus ntawd yeej tsis nyiam ua txhaum, rau qhov Vajtswv tus Tub twb tsomkwm nws lawm, thiab dab Ntxwgnyoog yuav ua tsis tau phem rau nws.
19Peb paub hais tias peb yog Vajtswv cov menyuam thiab paub hais tias dab Ntxwgnyoog twb kav cov neeg uas nyob hauv ntiajteb no lawm.
20Peb paub hais tias Vajtswv tus Tub los hauv ntiajteb no, thiab nws pub tswvyim rau peb kom peb paub tus uas yog Vajtswv tiag. Peb nrog Vajtswv tus uas yog Vajtswv tiag sib raug zoo, rau qhov peb twb xub nrog Vajtswv tus Tub Yexus Khetos sib raug zoo lawm. Tus no yog tus Vajtswv tiag thiab yog txojsia ntev dhawv mus ibtxhis.
21Cov menyuam, nej yuav tsum ceevfaj tsis txhob pe dab pe mlom.