1

1Kuv yog Petus uas yog Yexus Khetos tus tubtxib, kuv sau tsab ntawv no xa tuaj rau nej txhua tus uas Vajtswv twb xaiv cia los ua Vajtswv haivneeg uas khiav mus nyob txhua nrho qhov txhia chaw hauv lub xeev Pootus, Kalatias, Kapadaukias, Axias thiab Npithinias. 2Vajtswv tus uas yog peb Leej Txiv, nws twb xaiv nej los ua nws haivneeg thiab nws txib nws tus Ntsujplig los pab nej kom nej ua tau nej lub neej rau Vajtswv tau ntsejmuag. Nws muab Yexus Khetos cov ntshav ntxuav nej lub siab kom nej lub siab dawbhuv, thiab nws xav kom nej mloog Yexus Khetos lus.
 Thov Vajtswv niaj hnub foom koob hmoov rau nej, thiab pab kom nej tau zoo nyob kaj siab lug mus li.

Txojkev Cia Siab uas Ruaj Khov

3Peb yuav tsum ua Vajtswv tus uas yog peb tus Tswv Yexus Khetos Leej Txiv tsaug! Rau qhov nws hlub peb kawg li, nws thiaj tsa Yexus Khetos sawv hauv qhov tuag rov qab los pab peb kom peb muaj txojsia tshiab. Nws ua li no peb txojkev cia siab thiaj ruaj khov 4thiab peb niaj hnub tos saib hnub twg peb yuav tau txoj koob hmoov uas Vajtswv npaj tseg rau Vajtswv haivneeg. Vajtswv twb khaws txoj koob hmoov ntawd cia rau saum ntuj ceebtsheej tos nej lawm. Txoj koob hmoov ntawd tsis txawj lwj, tsis txawj phem thiab tsis txawj qub li. 5Vajtswv twb npaj tej ntawd cia rau nej lawm. Vajtswv tus uas muaj hwjchim, nws yuav tsomkwm nej cov uas cia siab rau nws, thiab thaum txog hnub kawg Vajtswv yuav ua rau sawvdaws pom hais tias nej twb dim nej lub txim lawm.
6Txawm yog nej yeej yuav raug kev txomnyem nyuaj siab ib nyuag ntu los nej yuav tsum zoo siab, rau qhov uas nej yuav dim nej lub txim. 7Qhov uas Vajtswv cia nej raug tej kev txomnyem ntawd twb yog Vajtswv sim saib nej muab siab rau ntseeg npaum li cas. Txawm yog kub los neeg yuav tsum muab hluavtaws sim saib puas tseem kub. Yog li ntawd, Vajtswv yuav tsum muab nej txojkev ntseeg uas tseemceeb dua kub sim saib puas yuav thev taus. Yog nej thev taus, thaum txog hnub uas Yexus Khetos los Vajtswv yuav qhuas nej thiab nej yuav tau ntsejmuag. 8Txawm yog nej tsis pom nws los nej yeej hlub nws, thiab txawm yog nej qhovmuag tsis pom nws los nej yeej ntseeg nws. Yog li ntawd, nej thiaj zoo siab kawg nkaus tsis pom qab yuav piav li, 9rau qhov nej tabtom txais txojkev dim nej lub txim raws li uas nej cia siab rau Vajtswv.
10Cov cev Vajtswv lus twb nrhiav thiab ua tib zoo xyuas zaj uas hais txog txojkev dim txim ntawd tseeb tseeb lawm, lawv yog cov uas qhia ua ntej hais txog txoj koob hmoov uas Vajtswv yuav pub rau nej. 11Lawv niaj hnub ua tib zoo xyuas saib tshuav hov ntev thiaj txog lub sijhawm uas muaj li ntawd. Yexus Khetos tus Ntsujplig uas nyob hauv lawv lub siab qhia rau lawv hais tias thaum txog lub sijhawm ntawd Yexus Khetos yuav raug kev tsimtxom thiab tom qab ntawd Yexus yuav tau koob meej. 12Vajtswv twb qhia rau cov cev Vajtswv lus paub lawm hais tias tej haujlwm uas lawv ua ntawd tsis yog muaj nqis rau lawv xwb, tiamsis muaj nqis rau nej, niaj hnub nimno cov neeg uas qhia Txojmoo Zoo, lawv twb qhia tej zaj tseemceeb ntawd rau nej paub lawm, lawv yog cov uas muaj Vaj Ntsujplig tus Dawbhuv lub hwjchim.

Nqua Hu Kom ua Lub Neej Dawbhuv

13Yog li ntawd, nej yuav tsum tu nej lub siab zoo zoo tos, nej yuav tsum kub siab lug ua nej lub neej kom haum Vajtswv siab thiab cia siab ntsoov hais tias thaum Yexus Khetos rov qab los Vajtswv yuav pub Vajtswv txoj koob hmoov rau nej. 14Yav tas los thaum nej tseem tsis tau paub Vajtswv, nej niaj hnub nyiam ua txhaum, tiamsis nimno nej yuav tsum mloog Vajtswv lus, nej tsis txhob cia tej kev phem kev qias kav nej lub siab. 15Vajtswv tus uas tau hu nej los ua nws haivneeg, nws yog tus uas dawbhuv, yog li ntawd nej yuav tsum ua nej lub neej kom dawbhuv thiab. 16Vajtswv txojlus hais tias, “Nej yuav tsum ua neeg dawbhuv rau qhov kuv yog tus uas dawbhuv.”
17Thaum nej thov Vajtswv, nej hu nws hais tias Txiv, Vajtswv yog tus uas txiav txim rau txhua tus raws li tes haujlwm uas sawvdaws tau ua los lawm, nws tsis xaiv leejtwg ntsejmuag; yog li ntawd nej yuav tsum hwm Vajtswv mus tas nej simneej uas nyob hauv ntiajteb no. 18Rau qhov nej yeej paub lawm hais tias Vajtswv twb txhiv nej dim ntawm txoj qub kevcai uas nej cov yawgkoob qhia rau nej lawm. Yam uas Vajtswv muab txhiv nej yam ntawd tsis poob nqi li tej nyiaj tej kub, 19yam ntawd yog Yexus Khetos cov ntshav uas muaj nqis heev, Yexus Khetos zoo li tus menyuam yaj uas tsis muaj ib qho phem lossis dub doog li. 20Vajtswv twb xub xaiv Yexus Khetos cia thaum tsis tau tsim ntuj tsim teb los lawm, thiab lub sijhawm kawg no Vajtswv thiaj txib Yexus Khetos los pab nej. 21Twb yog vim li ntawd, nej thiaj ntseeg Vajtswv tus uas tsa Yexus Khetos sawv hauv qhov tuag rov qab los thiab pub hwjchim rau nws; yog li ntawd, nimno nej thiaj muab siab rau ntseeg thiab cia siab rau Vajtswv tib leeg xwb.
22Qhov uas nej mloog qhov tseeb ua rau nej muaj lub siab dawbhuv, thiab nej thiaj hlub txhua tus uas ntseeg Vajtswv. Yog li ntawd, nej ib tug yuav tsum hlub ib tug tiag tiag. 23Rau qhov nej twb yug dua tshiab lawm, qhov uas nej tau yug dua tshiab ntawd twb yog vim nej ntseeg Vajtswv txojlus uas muaj txojsia nyob mus ibtxhis. Tus uas yug nej ntawd nws tsis txawj tuag nws muaj txojsia nyob mus ibtxhis. 24Raws li Vajtswv txojlus hais tias,
  “Tej neeg txhua tus puavleej zoo ib yam li tej nroj tsuag,
  thiab lawv lub hwjchim zoo ib yam li tej paj nroj xwb.
  Thaum tej nroj tsuag tuag tej paj nroj yuav zeeg tas,
  25tiamsis Vajtswv txojlus yuav nyob mus ibtxhis li.”
Txojlus no yog Txojmoo Zoo uas twb muaj neeg muab qhia rau nej paub lawm.