1

1Kâo gơ̆, Y-Pêtrôs, sa čô khua ƀĭng kna Yêsu Krist, čih mơĭt kơ phung bra đuĕ dôk hlăm čar Pônt, Galati, Kapadôs, Asi, leh anăn Bithini, 2phung Aê Diê Ama ruah leh anăn čuăn leh, phung Yang Mngăt Jăk pioh brei leh kơ klei gưt asăp Yêsu Krist leh anăn kơ klei hƀrah hŏng êrah Ñu:
 Akâo kơ Aê Diê brei klei pap leh anăn klei êđăp ênang êbeh dlai kơ diih.

Klei Čang Hmăng Hdĭp

3Mpŭ mni kơ Aê Diê, Ama Khua Yang drei Yêsu Krist! Hŏng klei Ñu pap prŏng snăk Ñu bi kkiêng drei mrâo leh, brei drei mâo klei čang hmăng hdĭp kyua klei Yêsu Krist kbiă lŏ hdĭp mơ̆ng phung djiê. 4Leh anăn Ñu brei mơh kơ drei ngăn dưn amâo thâo rai, amâo thâo čhŏ, amâo thâo dliu ôh, pioh leh hlăm adiê kơ diih, 5phung Aê Diê kiă kriê hŏng klei myang Ñu kyua klei đăo, čiăng mâo klei bi mtlaih giăm bi êdah hlăm ênuk knhal tuč. 6Hlăm klei anăn diih hơ̆k mơak, wăt tơdah ară anei năng ai diih srăng tŭ bhiâo klei lông dlăng lu mta dưn, 7čiăng kơ klei diih đăo sĭt nik jing yuôm hĭn kơ mah thâo rai tuč arăng lông dlăng hlăm pui, dưi mâo klei bi mni, klei guh kơang, leh anăn klei mpŭ ti hruê Yêsu Krist srăng bi êdah. 8Wăt tơdah diih amâo tuôm ƀuh Ñu ôh, diih khăp leh kơ Ñu. Wăt tơdah diih amâo tuôm ƀuh Ñu ôh ară anei, diih đăo leh kơ Ñu leh anăn hơ̆k mơak hŏng klei mơak guh kơang amâo thâo mblang. 9Kyuadah diih mă tŭ leh klei bi mtlaih kơ mngăt diih, anăn yơh jing klei kñăm čiăng kơ klei diih đăo kơ Ñu.
10Phung khua pô hưn êlâo hưn êlâo leh kơ klei pap pioh leh kơ diih, leh anăn diñu duah ksiêm bi nik kơ klei bi mtlaih anăn. 11Diñu duah čiăng thâo ênuk leh anăn si klei Yang Mngăt Jăk Krist hlăm diñu bi êdah, diñu hưn êlâo klei knap mñai Krist leh anăn klei guh kơang srăng tui hlue. 12Aê Diê bi êdah leh kơ diñu bruă diñu ngă amâo djŏ kơ diñu pô ôh, ƀiădah kơ diih ară anei yơh. Klei anăn phung mtô klei mrâo mrang jăk hŏng Yang Mngăt Jăk Aê Diê tiŏ hriê leh mơ̆ng adiê hưn kơ diih. Wăt phung dĭng buăl jăk Aê Diê čiăng ksiêm dlăng klei anăn mơh.

Klei Iêu Kơ Klei Hdĭp Doh Jăk

13Kyuanăn bi kjăp bĕ klei mĭn diih, dôk djŏ hnơ̆ng, čang hmăng sĭt kơ klei pap srăng truh kơ diih ti hruê Yêsu Krist srăng bi êdah. 14Msĕ si phung anak thâo gưt asăp, đăm tui ôh klei tluh diih mâo mphŭn dô hlăk diih ka thâo săng ôh. 15Ƀiădah msĕ si Pô iêu diih jing doh jăk, brei diih pô jing doh jăk msĕ mơh hlăm jih klei diih dôk dơ̆ng ƀơ̆ng huă. 16 Kyuadah Klei Aê Diê Blŭ čih leh, “Brei diih jing doh jăk, kyuadah kâo pô jing doh jăk.” 17Leh anăn tơdah diih iêu Ama êjai wah lač kơ Aê Diê, Pô phat kđi grăp čô tui si bruă ñu amâo dlăng mnuih ti êngao ôh, brei diih hdĭp hŏng klei huĭ mpŭ êjai ênuk bhiâo diih dôk ti lăn ala. 18Diih thâo leh amâo djŏ hŏng mnơ̆ng thâo rai luč msĕ si prăk amâodah mah ôh Aê Diê bi tui leh diih mơ̆ng klei bhiăn hơăi mang kbiă hriê mơ̆ng phung aê aduôn diih đưm, 19ƀiădah hŏng êrah yuôm Krist, msĕ si êrah sa drei êđai biăp amâo mâo anôk jhat, amâo mâo anôk djiu ruă ôh. 20Aê Diê čuăn pioh ñu leh mơ̆ng mphŭn klei hrih lăn ala, ƀiădah bi êdah leh hlăm ênuk knhal tuč kyua diih. 21Hlăm Krist anăn diih mâo leh klei knang kơ Aê Diê, Pô bi kbiă lŏ hdĭp Ñu mơ̆ng phung djiê leh anăn brei kơ Ñu klei guh kơang, čiăng kơ diih đăo leh anăn čang hmăng kơ Aê Diê.
22Diih bi doh leh mngăt diih hŏng klei gưt asăp kơ klei sĭt nik, čiăng mâo klei khăp sĭt suôr kơ phung ayŏng amai adei. Snăn brei diih bi khăp hdơ̆ng diih hŏng jih ai tiê. 23Diih mâo leh klei lŏ bi kkiêng mrâo, amâo djŏ hŏng mjeh thâo rai tuč ôh, ƀiădah hŏng mjeh amâo thâo rai tuč, hŏng klei Aê Diê blŭ hdĭp leh anăn ăt dôk nanao. 24 Kyuadah
  “Jih jang kđeh jing msĕ si rơ̆k,
   leh anăn jih klei guh kơang ñu msĕ si mnga rơ̆k.
  Rơ̆k krô, leh anăn mnga ñu luh,
   25ƀiădah klei Khua Yang blŭ dôk nanao hlŏng lar.”
 Klei blŭ anăn jing klei mrâo mrang jăk diih hmư̆ leh.