2

Lub pob zeb muaj txujsa hab haiv tuabneeg dawb huv

1Vem le nuav, ca le muab txhua yaam kev phem hab txhua yaam kev daag ntxag, kev zais sab, kev sws khib hab kev xyaav luas moo txhua yaam tso tseg. 2Ib yaam le cov mivnyuas mog kws nyav yug, mej ca le ntshaw cov kua mig dawb huv saab ntsuj plig, sub cov kua mig hov txhad paab mej kheev hlub moog tau txujkev dim, 3tsua qhov mej tub swm tas tug Tswv zoo kawg nkaus.
4Ca le lug cuag nwg, yog lub pob zeb kws muaj txujsa kws tuabneeg tsw leeg yuav tassws tub raug Vaajtswv xaiv lawm hab tswm txaj kawg. 5Mej zoo yaam le tej pob zeb muaj sa ca le yeem muab ua lub tsev rua saab ntsuj plig, sub txhad ua tau pov thawj dawb huv xyeem hov txhua chaw saab ntsuj plig kws hum Vaajtswv lub sab huv Yexu Kheto. 6Vem muaj lug sau ca rua huv Vaajtswv txujlug has tas,
  “Saib maj, kuv teeb ib lub pob zeb rua huv Xi‑oo,
   yog ua lub thawj pob zeb kws xaiv ca
   hab tswm txaj kawg ntawm kaum tsev.
  Tug kws ntseeg nwg
   yuav tsw raug txaaj muag.”
7Vem le nuav tug Tswv muaj nqes kawg nkaus rua mej cov kws ntseeg, tassws has txug cov kws tsw ntseeg mas
  “Lub pob zeb kws cov Kws ua tsev
   muab xyeeb tseg lawm
  tub rov muab lug teeb ua lub thawj
   rua ntawm kaum tsev lawm.”
8hab
  “ua lub pob zeb kws ua rua tuabneeg dawm,
   hab ua txhwb zeb kws ua rua tuabneeg qaug.”
Puab dawm vem puab tsw noog Vaajtswv txujlug lawv le kws tu tseg rua puab.
9Tassws mej yog haiv tuabneeg kws xaiv ca lawm, yog Vaajntxwv cov pov thawj hab ua tuabneeg dawb huv, yog cov tuabneeg kws ua Vaajtswv tug, sub mej txhad qha nwg teg num tseem ceeb, yog tug kws hu mej tawm huv qhov tsaus ntuj lug nyob rua huv nwg qhov kaaj kws phemfwj kawg. 10Yaav taag lug mej tsw yog nwg haiv tuabneeg tassws nwgnuav mej yog Vaajtswv haiv tuabneeg lawm. Yaav taag lug mej tsw tau txais kev khuvleej tassws nwgnuav mej tau txais kev khuvleej lawm.

Vaajtswv cov qhev

11Cov kws kuv hlub, kuv thov kuas mej cov kws zoo le lwm haiv tuabneeg tuaj ua qhua nyob huv lub nplajteb nuav tseg tej kws lub cev nqaj tawv ntshaw kws tawm tsaam mej tug ntsuj plig. 12Ca le ua zoo kawg nkaus rua huv lwm haiv tuabneeg sub yog puab has tas mej ua txhum, puab txhad pum tej kws mej ua zoo hab yuav qhuas Vaajtswv rua nub kws nwg lug saib.
13Mej yuav tsum nyob huv qaab txhua tug kws muaj fwjchim kev tswjfwm vem saib rua tug Tswv, tsw has tug hov yuav yog fuabtais kws muaj fwjchim 14lossws cov tswv xeev kws vaajntxwv khaiv moog txav txem rua cov kws ua txhum hab qhuas cov kws ua zoo. 15Vaajtswv xaav kuas mej xyum zoo sub txhad ua rua cov tuabneeg ruag kws has lug tsw muaj qaabhau tseg tsw has lawm. 16Mej ca le ua lub neej yaam le kws nyob ywj pheej tassws tsw xob muab qhov kws nyob ywj pheej hov lug moog ua txhum. Tassws mej yuav tsum ua mej lub neej yaam le yog Vaajtswv cov tub qhe. 17Ca le fwm txhua tug, hlub cov kwvtij, paub ntshai Vaajtswv, hab fwm fuabtais.

Kheto ua yaam ntxwv thev kev txom nyem

18Mej cov kws yog tub qhe, mej yuav tsum nyob huv qaab mej tug lospaav kev tswjfwm hab paub ntshai puab txhua yaam, tsw yog fwm tug kws sab zoo hab hlub mej xwb tassws fwm tug kws ua nruj ua tswv hab. 19Vem qhov nuav hum Vaajtswv lub sab, yog thaus ib tug twg xaam pum Vaajtswv nwg txhad thev kev mob rua thaus nwg raug tej kev tswm txom kws tsw raug cai. 20Yog mej ua txhum txhad raug nplawm txawm yog mej ua sab ntev thev los mej yuav tau koob meej le caag? Tassws yog mej ua zoo txhad raug kev tswm txom hab ua sab ntev thev, txhad yog ua hum Vaajtswv lub sab. 21Vem Vaajtswv hu mej lug thev kev tswm txom le nuav, tsua qhov Kheto tub raug kev tswm txom thij mej, ua yaam ntxwv tseg rua mej sub mej txhad tau taug lawv nwg tug neev taw. 22Nwg tsw tau ua txhum daabtsw le hab
  “tsw pum muaj lug daag ntxag
   nyob huv nwg lub qhov ncauj le.”
23Thaus puab has lug phem rua nwg, nwg tsw has phem pauj. Thaus nwg raug tswm txom nwg tsw hem puab, tassws nwg muab nwg tug kheej cob rua tug kws txav txem ncaaj nceeg. 24Nwg rws peb lub txem rua huv nwg lub cev sau tug khaublig ntoo sub peb txhad tuag ntawm lub txem hab muaj txujsa nyob rua txujkev ncaaj nceeg. “Yog muaj nwg tej kav txhaab txhad khu tau peb kuas zoo.” 25Tsua qhov mej yuam kev yaam le tej yaaj, tassws nwgnuav mej tub rov lug cuag tug Tswv yug yaaj hab tug kws tsom kwm mej tug ntsuj plig lawm.