2

1Hơnŭn yơh, mă pơđuaĭ hĭ bĕ mơ̆ng gih pô abih bang tơlơi sat ƀai laih anŭn abih bang tơlơi pơblư̆, tơlơi pơƀlŏr, tơlơi ƀlah moăñ laih anŭn abih bang tơlơi pơhiăp sat ƀai pơkŏn. 2Kar hăng ƀing ană nge yơh, brơi kơ ƀing gih khăp kiăng bĕ kơ ia tơsâo phŭn mơyang jơngeh tơlơi sĭt, kiăng kơ yuakơ anŭn yơh ƀing gih dưi prŏng tui amăng tơlơi pơklaih gih, 3ngă bĕ tơlơi anŭn yuakơ gih pô hơmâo hơduah ƀuh laih kơ tơlơi Khua Yang jing hiam klă.

Boh Pơtâo Hơdip Laih Anŭn Ană Plei Ơi Adai Ruah

4Tơdang ƀing gih nao pơ Khua Yang, jing Boh Pơtâo hơdip, wơ̆t tơdah mơnuih mơnam hơngah hĭ samơ̆ Ơi Adai ruah mă laih hăng anŭn jing yom kơ Ñu yơh, 5ƀing gih, jing kar hăng khul boh pơtâo hơdip, jing tŭ rŭ̱ pơdơ̆ng đĭ amăng sang gah bơngăt kiăng kơ jing pô khua ngă yang rơgoh hiam, pơyơr khul gơnam pơyơr gah bơngăt jing djơ̆ lăp kơ Ơi Adai mơ̆ng Yang Yêsu Krist yơh. 6Yuakơ Hră Ơi Adai hơmâo laĭ laih tui anai:
  “Anai nê, Kâo pioh laih sa boh pơtâo yom amăng anih Ziôn,
   jing boh pơtâo akiăng hăng yom biă mă,
  laih anŭn hlơi pô đaŏ kơnang kơ Ñu
   ñu anŭn ƀu či mlâo mlañ ôh.”
7Hơnŭn yơh, bơ kơ ƀing gih jing ƀing đaŏ kơnang, boh pơtâo anŭn jing yom pơphan biă mă yơh. Samơ̆ kơ ƀing mơnuih ƀu đaŏ kơnang ôh,
  “Boh pơtâo, jing pơtâo ƀing pơdơ̆ng đĭ sang hơngah lui hĭ laih,
   hơmâo jing hĭ laih boh pơtâo phŭn kơ abih bang pơtâo akiăng yơh.”
8Laih anŭn,
  “Boh pơtâo ngă kơ mơnuih mơnam tơhneč
   jing boh pơtâo ngă kơ ƀing gơñu lê̆ rơbuh hĭ yơh.”
Ƀing gơñu tơhneč rơbuh yuakơ ƀing gơñu ƀu tui gưt ôh kơ boh hiăp, jing tơlơi hơmâo pơkă brơi laih kơ ƀing gơñu.
9Samơ̆ ƀing gih jing ƀing ană plei Ơi Adai ruah mă laih, jing ƀing ngă yang kơ Pơtao, jing lŏn čar rơgoh hiam, jing ƀing ană plei tŭ pioh hơjăn kơ Ơi Adai Pô yơh. Ñu ruah ƀing gih tui anŭn kiăng kơ ƀing gih dưi hyu pơhaih khul tơlơi bơni hơơč kơ tơlơi Ñu jing Pô iâu laih ƀing gih tơbiă đuaĭ mơ̆ng tơlơi kơnăm mơmŏt kiăng mŭt pơ tơlơi bơngač hiam rô̆ Ñu yơh. 10Hlâo adih ƀing gih ƀu djơ̆ jing ƀing ană plei Ơi Adai ôh, samơ̆ ră anai ƀing gih jing ană plei Ñu. Hlâo adih ƀing gih ƀu hơmâo tŭ mă tơlơi pap Ơi Adai ôh, samơ̆ ră anai ƀing gih hơmâo tŭ mă laih tơlơi pap Ñu.
11Ơ ƀing gơyut gơyâo khăp hơi, kâo pơtrŭt kơ ƀing gih, jing kar hăng ƀing dŏ jăng jăi laih anŭn ƀing tuai amăng lŏn tơnah anai, đuaĭ ataih nanao hĭ bĕ mơ̆ng khul tơlơi amoaih kluh soh sat, jing khul tơlơi pơblah pơkơdơ̆ng glaĭ hăng bơngăt gih yơh. 12Hơdip hơdơ̆ng hiam klă bĕ amăng ƀing ƀu đaŏ kơnang kơ Ơi Adai, wơ̆t tơdah ƀing gơñu phŏng kơđi kơ ƀing gih jing ƀing ngă soh, samơ̆ ƀing gơñu dưi ƀuh khul bruă hiam klă gih laih anŭn pơguh pơang kơ Ơi Adai ƀơi hrơi Ñu čuă ngui ƀing ta yơh.

Tui Gưt Kơ Ƀing Khua Wai Lăng Laih Anŭn Ƀing Khua Pơkŏn

13Yuakơ anăn Khua Yang, brơi kơ ƀing gih thâo tui gưt bĕ kơ abih bang ƀing khua kơnŭk kơna amăng mơnuih mơnam tui anai: Pô khua anŭn jing pơtao, jing pô hơmâo tơlơi dưi git gai prŏng hloh kơ abih bang, 14ƀôdah kơ ƀing khua kwar, jing ƀing khua pơtao pơkiaŏ rai kiăng kơ pơkơhma̱l hĭ hlơi pô ngă soh laih anŭn bơni kơ ƀing hlơi pô ngă tơpă hiam yơh. 15Yuakơ anai yơh jing tơlơi Ơi Adai kiăng: Tơdang ƀing gih ngă tơlơi hiam klă, ƀing gih hơmâo pơrơiăt hĭ tơlơi pơhiăp tă tăn ƀing mlŭk mơgu yơh. 16Brơi kơ ƀing gih hơdip bĕ kar hăng ƀing mơnuih rơngai, samơ̆ anăm yua tơlơi rơngai gih kiăng kơ go̱m pơdŏp hĭ tơlơi soh sat ôh. Samơ̆ hơdip hơdơ̆ng bĕ kar hăng ƀing ding kơna Ơi Adai. 17Pơrơđah bĕ tơlơi pơpŭ pơyom djơ̆ lăp kơ rĭm čô mơnuih tui anai: Khăp bĕ kơ ƀing ayŏng amai adơi đaŏ, huĭ pơpŭ kơ Ơi Adai laih anŭn pơpŭ kơ pơtao.
18Ơ ƀing hlŭn hơi, jao bĕ gih pô kơ ƀing khua gih hăng abih bang tơlơi pơpŭ pơyom, ƀu djơ̆ kơnơ̆ng pơpŭ kơ ƀing khua hiam klă laih anŭn tơdu rơun đôč ôh, samơ̆ ăt pơpŭ kơ ƀing khua juăt pơhiăp khăng mơ̆n. 19Yuakơ tơlơi bruă anŭn jing tơlơi Ơi Adai či bơni yơh tơdah hlơi pô dưi anăm tŭ ruă nuă kơ tơlơi pơtơnap ƀu tơpă yuakơ ñu anŭn thâo krăn kơ Ơi Adai. 20Samơ̆ hiư̆m tơlơi yap kơnăl ih či jing tơdah ih tŭ arăng taih ama̱ng yuakơ ih ngă soh laih anŭn ăt dưi glăm mơ̆n lĕ? Samơ̆ tơdah ih tŭ tơnap yuakơ ngă bruă hiam laih anŭn ih ăt dưi glăm mơ̆n, sĭt anŭn jing tơlơi Ơi Adai bơni yơh ƀơi anăp Ñu. 21Yuakơ tơlơi anŭn yơh Ơi Adai iâu laih ƀing gih, yuakơ Krist ăt tŭ tơnap brơi kơ ƀing gih laih mơ̆n, pioh glaĭ kơ ƀing gih tơlơi hơmutu hiam, kiăng kơ ƀing gih khŏm đuaĭ tui khul yak rơbat Ñu yơh.
  22“Ñu ƀu hơmâo ngă djơ̆ tơlơi soh ôh,
   laih anŭn arăng ƀu hơduah ƀuh tơlơi pơblư̆ pơƀlŏr hơget ôh ƀơi amăng bah Ñu.”
23Tơdang ƀing arăng hơtŏm pơtơĭ kơ Ñu, Ñu ƀu rŭ nua ôh. Tơdang Ñu tŭ ruă nuă, Ñu ƀu pơhuĭ kơ ƀing arăng ôh. Kơđai glaĭ, Ñu jao hĭ Ñu pô kơ Ơi Adai jing Pô phat kơđi tơpă hơnơ̆ng. 24Ñu pô glăm mă khul tơlơi soh ta amăng drơi jan Ñu ƀơi kơyâo bơrơkal, kiăng kơ ƀing ta dưi djai hĭ kơ tơlơi soh laih anŭn hơdip kơ tơlơi tơpă hơnơ̆ng. Yuakơ khul nam rơka Ñu yơh, ƀing gih dưi suaih hĭ laih. 25Yuakơ ƀing gih jing kar hăng khul triu nao jrôk jơlan, samơ̆ ră anai ƀing gih hơmâo wơ̆t glaĭ laih pơ Pô Wai Triu, jing Pô Wai Lăng bơngăt gih yơh.