3

Pojniam thiab txivneej

1Nej cov pojniam kuj ib yam nkaus, nej yuav tsum nyob hauv nej tus txiv qab kev tswjhwm. Txawm yog cov txiv qee leej tsis ntseeg Vajtswv txojlus los qhov uas cov pojniam xyaum zoo yuav coj tau cov txiv los ntseeg tsis txog hais ib los li, 2rau thaum lawv pom nej ua lub neej dawb huv thiab hwm lawv. 3Tsis txhob tu lub cev sab nraud xwb uas yog ntxias plaubhau, coj npauj kub lossis hnav tej tsoos tsho zoo zoo nkauj xwb. 4Tiamsis cia li muab tej uas tsis txawj lwj los tu tej uas nyob hauv nej lub siab kom zoo nkauj, yog qhov uas ua lub siab mos siab muag thiab muaj lub siab tus yees. Tej no yog yam uas Vajtswv pom tias muaj nqes heev. 5Cov pojniam dawb huv uas nyob txheej thaum ub uas muaj vam rau hauv Vajtswv kuj tu lawv lub cev thiab nyob hauv cov txiv qab kev tswjhwm li ntawd. 6Ib yam li Xala mloog Aplahas lus thiab hu Aplahas ua nws tus tswv. Yog nej xyaum zoo thiab tsis txhob ntshai ib yam dabtsi, nej kuj yog Xala tej tub ki.
7Nej cov txiv kuj ib yam nkaus, cia li nrog tus pojniam nyob thiab nkag siab tias cov pojniam tsis muaj zog li txivneej, thiab saib taus nws rau qhov nws nrog koj koom txais txojsia ntawm Vajtswv txojkev hlub xwv nej thiaj tsis muaj ib yam dabtsi khuam cheem nej tej lus thov.

Raug tsim txom vim ua zoo

8Thaum kawg no, nej sawvdaws cia li koom ua ib lub siab, ib leeg xam pom ib leeg, sib hlub, muaj lub siab khuvleej thiab ua siab mos siab muag. 9Tsis txhob ua phem pauj phem, thiab tsis txhob cem pauj qhov uas luag cem. Tiamsis cia li foom koob hmoov rau luag, rau qhov Vajtswv hu nej los ua li ntawd xwv nej thiaj tau koob hmoov. 10Vim tias
  “Tus uas nyiam txojsia
   thiab xav pom lub caij lub nyoog zoo,
  cia tus ntawd tswj nws tus nplaig
   tsis txhob hais lus phem,
  thiab tswj nws daim tawv ncauj
   tsis txhob hais tej lus dag.
  11Cia nws tig ntawm txojkev phem
   thiab ua qhov zoo,
  cia nws nrhiav kev hum xeeb
   thiab caum kom cuag.
  12Tus Tswv lub qhov muag
   yeej ntsia ntsoov cov uas ncaj ncees,
  thiab nws lub qhov ntsej
   mloog ntsoov lawv tej lus quaj thov.
  Tiamsis tus Tswv tsom ntsoov tawm tsam
   cov neeg ua phem.”
13Yog nej siv zog ua zoo, leejtwg yuav ua phem rau nej? 14Tiamsis yog nej raug kev tsim txom vim qhov uas nej ua raug cai, nej yuav tau nyob kaj siab lug. Tsis txhob ntshai tej uas lawv ntshai, tsis txhob txhawj, 15tiamsis hauv nej lub siab nej yuav tsum hwm Khetos ua tus Tswv. Cia li npaj txhij txhua lub sijhawm uas yuav piav rau txhua tus uas xav paub qhov uas nej muaj siab vam, tiamsis nej yuav tsum ua siab zam xeeb teb lawv thiab muab lawv saib hlob. 16Thiab cia li ua lub siab dawb paug xwv thaum nej raug luag hais phem cov uas thuam qhov uas nej xyaum zoo hauv Khetos thiaj raug txaj muag. 17Yog raws li Vajtswv lub siab nyiam mas qhov uas nej raug kev tsim txom vim yog ua zoo, kuj zoo dua raug kev tsim txom vim yog ua phem. 18Rau qhov Khetos tuag txhiv lub txim tib zaug xwb kuj txaus lawm, nws yog tus uas ncaj ncees this cov uas tsis ncaj, kom nws thiaj coj tau peb los cuag Vajtswv. Nws lub cev nqaij tawv raug muab tua tiamsis nws rov tau txojsia ntawm sab ntsuj plig. 19Nws tus ntsuj plig mus tshaj tawm rau cov ntsuj plig uas raug kaw, 20yog cov uas yav thaum ub tsis mloog Vajtswv lus. Vajtswv ua siab ntev rau lawv rau ncua sijhawm uas Nau‑a ua lub nkoj. Hauv lub nkoj ntawd neeg tsawg tsawg yog yim leej dim hauv cov dej. 21Cov dej ntawd piv txog qhov uas ua kevcai raus dej uas nimno pab nej dim, tsis yog ntxuav kev qias ntawm nej lub cev tiamsis yog tej lus cog tseg rau Vajtswv tias muaj lub siab dawb paug lawm. Txojkev dim ntawd yog tau ntawm qhov uas Yexus Khetos ciaj sawv rov los. 22Yexus mus saum ntuj thiab zaum ntawm Vajtswv sab tes xis lawm, muaj cov tubtxib saum ntuj thiab cov timtswv uas kav thiab tej hwjchim nyob hauv nws qab kev tswjhwm.