3

Zoux Auv Zoux Nqox Nyei Leiz

1Meih mbuo zoux auv nyei mienh yaac fih hnangv nyei oix zuqc mbuoqc ganh nyei nqox. Hnangv naaic, haaix dauh nqox maiv gaengh sienx Tin-Hungh nyei doz, ninh nyei auv zoux nyei sic ziouc bun ninh oix sienx, liemh maiv zuqc kuinx yietc joux. 2Weic zuqc nqox buatc yiem auv zoux nyei nyungc zeiv maaih hnyouv taaih yaac cing-nzengc nyei. 3Meih mbuo zorng nzueic maiv dungx kungx zorng beih zaangc, gitv mba'biei-mbinz, zorng jiem zorng nyaanh, zuqv ciouh dunc nyei lui-houx. 4Daaux nzuonx oix zuqc zorng gu'nyuoz hnyouv, se oix zuqc hnyouv suonc hnyouv ndaauv. Naaiv se zorng nzueic yaac yietc liuz maiv haih zitc. Ei Tin-Hungh mangc yaac jaaix haic. 5Zinh ndaangc gan longx Tin-Hungh, sienx kaux ninh wuov deix m'sieqv dorn hnangv naaiv nor zorng nzueic. Ninh mbuo mbuoqc ganh nyei nqox gunv, 6hnangv Saalaa muangx Apc^laa^ham nor, heuc Apc^laa^ham zoux ninh nyei ziouv. Se gorngv meih mbuo zoux horpc yaac maiv gamh nziex haaix nyungc, meih mbuo ziouc zoux ninh nyei sieqv.
7Meih mbuo zoux nqox nyei mienh yaac oix zuqc fih hnangv nyei hiuv duqv korv-lienh ganh nyei auv, weic zuqc m'sieqv dorn gauh mau m'jangc dorn. Yaac oix zuqc taaih auv weic zuqc ninh mbuo caux meih mbuo fih hnangv nyei duqv Tin-Hungh ceix bun nyei en, se duqv nzipc yietc liuz nyei maengc. Oix zuqc hnangv naaiv nor zoux weic maiv bun haaix nyungc laanh meih mbuo daux gaux nyei waac.

Weic Zoux Horpc Nyei Jauv Zuqc Siouc Kouv

8Yie gorngv deix setv mueiz waac. Meih mbuo yietc zungv oix zuqc dongh diuc hnyouv, laanh korv-lienh laanh, hnamv sienx Yesu nyei gorx-youz, laanh zoux longx bun laanh, yaac nyiemc ganh zoux faix. 9Maiv dungx zoux orqv winh orqv. Zuqc mienh gorngv doqc yaac maiv dungx gorngv doqc mienh. Daaux nzuonx oix zuqc buang waac ninh mbuo, weic zuqc Tin-Hungh heuc meih mbuo hnangv naaiv nor zoux, ninh ziouc ceix fuqv bun meih mbuo. 10Hnangv Ging-Sou gorngv nor,
  “Haaix dauh oix yiem seix zaangc duqv orn-lorqc,
   yaac oix duqv longx nyei hnoi,
  wuov dauh oix zuqc gunv jienv mbietc,
   maiv dungx gorngv waac-doqc.
  Yaac oix zuqc gunv jienv nzuih,
   maiv dungx gorngv-baeqc nduov mienh.
  11Oix zuqc guangc nqoi orqv sic, zoux longx nyei sic hnangv.
   Oix zuqc liepc dingc hnyouv lorz baengh orn
    yaac hungx jienv baengh orn nyei jauv mingh.
  12Weic zuqc Ziouv nyei m'zing mangc jienv
   caux ninh horpc hnyouv wuov deix.
  Ninh nyei m'normh yaac muangx ninh mbuo daux gaux nyei waac.
   Mv baac Ziouv nyei hmien
    maiv huin mangc zoux orqv sic wuov deix mienh aqv.”
13Se gorngv meih mbuo jorm hnyouv zoux kuv sic, haaix dauh oix hoic meih mbuo? 14Mv baac maiv gunv meih mbuo weic zoux horpc nyei jauv zuqc siouc kouv, meih mbuo ziouc maaih orn-lorqc. “Maiv dungx gamh nziex haaix dauh, yaac maiv dungx hnyouv huaang.” 15Yiem meih mbuo nyei hnyouv meih mbuo oix zuqc taaih Giduc, bun ninh zoux Ziouv. Oix zuqc zanc-zanc liuc leiz ziangx hnyouv, haih porv mengh bun dauh dauh oix hiuv nyei mienh meih mbuo weic haaix diuc hnangv naaiv maaih lamh hnamv. Meih mbuo ziouc maaih waac dau, mv baac oix zuqc longc suonc hnyouv dorh leiz nyei dau ninh mbuo. 16Yaac oix zuqc maaih maiv maaih dorngx nqemh nyei laangh fim. Hnangv naaic, meih mbuo zuqc mienh gorngv doqc meih mbuo kaux Giduc zoux nyei kuv sic, ninh mbuo ziouc weic ninh mbuo gorngv nyei waac zuqc nyaiv.
17Se gorngv Tin-Hungh nyei za'eix se bun meih mbuo laaix zoux kuv sic zuqc siouc kouv, naaiv corc gauh longx laaix zoux waaic sic zuqc siouc kouv. 18Giduc weic zuiz daic yietc nzunc dorngx yietc liuz. Yietc laanh maiv maaih zuiz nyei mienh div zuangx zuiz-mienh daic weic dorh mbuo taux Tin-Hungh. Giduc nyei sin zuqc daix daic mv baac Singx Lingh bun ninh aengx nangh daaih. 19Ninh kaux Singx Lingh mingh zunh doz bun wuonx jienv loh wuov deix mienh nyei wuonh muangx, 20se dongh Noyaa gapv nzangv wuov zanc Tin-Hungh zoux hnyouv ndaauv zuov jienv mv baac ninh mbuo maiv muangx Tin-Hungh nyei waac wuov deix. Yiem nzangv gu'nyuoz nyei mienh zoqc, kungx maaih hietc laanh hnangv kaux wuom duqv njoux. 21Naaiv wuom biux mengh ⟨jiex wuom nyei leiz,⟩ dongh ih zanc njoux meih mbuo naaiv nyungc leiz. Naaiv maiv zeiz nzaaux sin zaangc nyei dienh, se longc ziepc zuoqv nyei laangh fim laengz gan longx Tin-Hungh. Naaiv nyungc leiz njoux meih mbuo weic zuqc Yesu Giduc daic mingh aengx nangh daaih. 22Ninh zungv faaux tin-dorngh yiem Tin-Hungh nyei mbiaauc maengx, yaac maaih zuangx fin-mienh caux yiem ndaamv-lungh yietc zungv maaih lingc maaih qaqv nyei yiem ninh nyei buoz-ndiev.