4

Ua raws Vajtswv siab nyiam

1Yog li ntawd, vim Khetos raug kev tsim txom ntawm cev nqaij tawv mas nej cia li tuav rawv tej cuab yeej uas yog muaj lub siab xav ib yam nkaus li nws, rau qhov tus uas raug kev tsim txom ntawm cev nqaij tawv twb tso kev txhaum tseg lawm, 2xwv lub sijhawm uas tseem tshuav rau nej nyob hauv cev nqaij tawv nej thiaj tsis ua raws li neeg txojkev ntshaw tiamsis ua raws li Vajtswv lub siab nyiam. 3Cia tej sijhawm uas dhau tag los txaus rau tej uas lwm haiv neeg nyiam ua, yog qhov uas ua dev, ua raws li lub siab phem ntshaw, qaug dej qaug cawv, noj txaus siab txaus ntsws, ua nqaj ua nqug thiab pe tej dab mlom uas ntxim ntxub. 4Lawv phimhwj tias nej tsis nrog lawv dhia mus ua phem ua qias phum lam qas ntsuav ib yam li lawv, thiab lawv iab hiam nej. 5Tiamsis lawv yuav qhia tej uas lawv ua lawd rau tus uas txiav txim rau cov ciaj thiab cov tuag. 6Vim li no txoj xov zoo thiaj raug muab piav rau cov neeg uas tuag tag lawm xwv lawv thiaj raug txiav txim rau sab nqaij tawv ib yam li neeg tiamsis muaj txojsia nyob rau sab ntsuj plig ib yam li Vajtswv.
7Lub sijhawm uas txhua yam yuav kawg los ze lawm. Vim li no nej cia li feeb meej thiab tswj nej lub siab kom thiaj zoo thov Vajtswv. 8Qhov uas tseem ceeb dua ntais huvsi, cia li siv zog sib hlub vim txojkev hlub tswj tau ntau yam kev txhaum. 9Nej ib leeg tos txais ib leeg tsis txhob yws li. 10Nej txhua tus yuav tsum siv tej tswvyim uas Vajtswv pub rau nyias ib leeg ua num rau ib leeg. Nej yog cov uas Vajtswv muab txhua yam kev hlub cob rau nej ua lawd. 11Yog leejtwg hais lus, cia li hais yam li yog hais Vajtswv tej lus, yog leejtwg ua num rau luag cia li siv lub zog uas Vajtswv pub rau nws ua, kom Vajtswv thiaj tau koob meej ntawm txhua yam hauv Yexus Khetos. Lub koob meej thiab lub hwjchim kav yeej yog nws li mus ib txhis tsis kawg. Amee.

Cov ntseeg yuav raug tsim txom

12Cov kwvtij uas kuv hlub, tsis txhob poob siab rau tej kev tsim txom loj heev uas yuav los raug nej sim nej lub siab, tsis txhob xav tias yog ib yam phimhwj los tshwm raug nej. 13Tiamsis cia li xyiv fab rau qhov uas tau koom Yexus tej kev tsim txom, xwv thaum nws lub hwjchim ci ntsa iab tshwm los nej yuav zoo siab xyiv fab kawg. 14Yog nej raug luag thuam vim yog tim Khetos lub npe, nej yuav tau nyob kaj siab lug, vim Vaj Ntsuj Plig uas muaj hwjchim ci ntsa iab, uas yog Vajtswv tus Ntsuj Plig, nrog nraim nej nyob. 15Tsis txhob cia nej cov leejtwg raug kev tsim txom vim yog tua neeg, ua tub sab, ua phem lossis ua neeg tab kaum lwm tus. 16Tiamsis yog raug tsim txom vim yog ib tug Khixatia, tus ntawd tsis txhob txaj muag, cia nws pub koob meej rau Vajtswv vim yog lub npe ntawd. 17Twb txog lub sijhawm lawm uas yuav xub txiav txim rau Vajtswv tsev neeg ua ntej. Yog pib txiav txim rau peb ua ntej, cov neeg uas tsis mloog Vajtswv txoj xov zoo thaum kawg yuav zoo li cas?
  18“Yog tus ncaj ncees twb ceeblaj dim tau,
   tus neeg phem thiab muaj txim
   yuav raug li cas?”
19Yog li no cia cov uas raug kev tsim txom raws li Vajtswv lub siab nyiam muab lawv tus ntsuj plig cob rau tus uas tsim uas peb tso siab tau, thiab cia li ua zoo mus li.