5

Tu Vajtswv pab yaj

1Kuv thov ntuas nej cov uas saib xyuas pawg ntseeg. Kuv yog ib tug uas saib xyuas pawg ntseeg thiab ua timkhawv txog Khetos txojkev raug tsim txom thiab koom lub hwjchim ci ntsa iab uas yuav tshwm los. 2Cia li yug Vajtswv pab yaj uas nyob hauv nej [uas muab cob rau nej saib xyuas], tsis yog yuam nej lub siab tiamsis zoo siab ua [raws li Vajtswv lub siab nyiam],u tsis yog ntshaw tej nyiaj txiag uas yuav tau tiamsis kub siab ua, 3tsis yog siv hwjchim quab yuam cov uas muab cob rau nej saib xyuas tiamsis ua yam ntxwv rau pab yaj xyaum. 4Mas thaum tus Tswv yaj uas loj kawg rov los nej yuav tau lub mom kub muaj meej uas tsis txawj qub. 5Ib yam li ntawd nej cov hluas yuav tsum nyob hauv cov saib xyuas pawg ntseeg qab kev tswjhwm. Nej txhua tus cia li muab qhov uas txo hwjchim ib leeg rau ib leeg los hnav, rau qhov
  “Vajtswv tawm tsam cov uas tsab ua loj,
   tiamsis nws hlub cov uas txo hwjchim.”
6Vim li no nej cia li txo nej nyob hauv Vajtswv txhais qab tes uas muaj hwjchim loj xwv thaum txog sijhawm Vajtswv thiaj li tsa nej sawv kom siab. 7Cia li muab nej txhua yam kev txhawj xeeb tso plhuav rau nws, vim nws mob siab nej. 8Cia li feeb meej thiab ceev faj zov tos. Nej tus yeeb ncuab uas yog Ntxwg Nyoog ncig mus ncig los zoo yam nkaus li tus tsov ntxhuav nyooj laws nrhiav tus uas yuav tom tau noj. 9Cia li muaj siab ruaj hauv txojkev ntseeg tiv thaiv nws, rau qhov nej paub tias nej cov kwvtij thoob plaws lub ntiajteb kuj raug kev tsim txom ib yam nkaus. 10Thaum nej raug kev tsim txom ib nyuag ntu, mas Vajtswv uas muaj txojkev hlub puv npo uas tau hu nej los koom nws lub hwjchim ci ntsa iab uas nyob mus ib txhis hauv Khetos, nws yuav pub nej nyob zoo li qub, yuav hwj nej nyob ruaj, pub zog rau nej thiab tsa nej nyob ruaj mus li. 11Thov cia nws muaj hwjchim kav mus ib txhis tsis kawg. Amee.

Xaus lus

12Kuv kom Xivana uas kuv pom tias yog ib tug kwvtij uas tso siab tau sau tsab ntawv tsis ntau pes tsawg no tuaj rau nej. Kuv xav txhawb nej lub siab thiab ua timkhawv rau nej tias tej uas kuv sau no yog Vajtswv txojkev hlub tiag. Cia li nyob ruaj rau hauv txojkev hlub no. 13Tus uas nyob hauv lub nroog Npanpiloo uas raug xaiv los ntseeg ib yam nkaus thiab kuv tus tub Malakau hais lus nco txog tuaj rau nej. 14Cia li sib fim ntawm txoj kevcai nwj uas yog kev sib hlub.
 Thov txojkev siab tus nrog nraim nej cov uas nyob hauv Khetos.