5

Yug Vajtswv Pab Yaj

1Kuv thov ntuas cov txwjlaug uas saib xyuas nej cov uas ntseeg Vajtswv, kuv yog ib tug txwjlaug thiab. Kuv yeej pom Yexus Khetos raug kev txomnyem, thiab thaum Yexus rov qab los kuv yuav tau ntsejmuag ib yam li nws. 2Nej yuav tsum yug pab yaj uas Vajtswv muab tso rau nej saib. Vajtswv twb pom zoo muab txoj haujlwm ntawd rau nej ua lawm. Yog li ntawd, nej yuav tsum zoo siab hlo ua tsis txhob lam tuav txoj haujlwm ntawd. Nej yuav tsum muab siab rau ua tiag tiag, tsis txhob pheej xav txog tej nqi zog uas nej yuav tau xwb. 3Nej tsis txhob yuam pab yaj uas Vajtswv muab tso rau nej saib, tiamsis nej yuav tsum ua yam ntxwv zoo rau lawv xyaum. 4Yog nej ua li ntawd, thaum tus Tswv yug yaj uas yog tus thawj rov qab los, nws yuav muab lub kausmom kub uas ci ntsa iab mus ibtxhis ua nqi zog rau nej.
5Ib yam nkaus li ntawd, nej cov uas yog tub hluas, nej yuav tsum mloog cov yawg laus tej lus. Nej txhua tus yuav tsum txo nej lub hwjchim thiab ib tug pab ib tug; rau qhov Vajtswv txojlus hais tias, “Vajtswv tawmtsam tus uas khavtheeb, tiamsis Vajtswv pub koob hmoov rau tus uas txo hwjchim.” 6Yog li ntawd, nej yuav tsum txo nej lub hwjchim thiab cia Vajtswv tus uas muaj hwjchim kav nej. Yog nej ua li ntawd thaum txog hnub uas Vajtswv teem cia lawm, nej yuav tau ntsejmuag. 7Vajtswv yog tus uas niaj hnub tsomkwm nej, yog li ntawd nej cia li muab nej tej kev nyuaj siab huv tibsi tso plhuav rau Vajtswv.
8Nej yuav tsum ceevfaj zov zoo tsis txhob nkees, rau qhov dab Ntxwgnyoog tus uas yog nej tus yeebncuab, nws mus mus los los ib yam li tus tsov ntxhuav uas quaj nrhiav tom tsiaj noj. 9Nej yuav tsum muab siab rau ntseeg thiab tawmtsam dab Ntxwgnyoog, rau qhov nej twb paub lawm hais tias cov kwvtij ntseeg uas nyob thoob plaws hauv qab ntuj no, lawv tabtom raug kev tsimtxom ib yam li nej raug thiab. 10Tiamsis thaum nej raug kev tsimtxom ib nyuag ntu dhau lawm, tom qab ntawd Vajtswv tus uas muaj koob hmoov nplua mias yuav pab kom nej ua tau neeg zoo kawg nkaus, thiab kom nej muab siab rau ntseeg Vajtswv heev ntxiv. Nws yuav txhawb nej lub zog kom nej nyob ruaj nrees. Nws yog tus uas muaj lub siab hlub nej kawg nkaus li. Nws yuav pub nws lub tshwjchim ci ntsa iab uas nyob mus ibtxhis rau nej cov uas twb nrog Yexus Khetos koom ib txojsia lawm. 11Thov kom Vajtswv lub hwjchim muaj nyob mus ibtxhis li. Amees.

Cov Lus Xaus

12Tus uas pab kuv xa tsab ntawv luv luv no yog Xilas, nws yog ib tug kwvtij ntseeg uas muaj lub siab ncaj ncees. Kuv sau tsab ntawv no tuaj txhawb nej zog thiab qhia rau nej paub hais tias Vajtswv txoj koob hmoov zoo kawg nkaus li. Nej yuav tsum muab siab rau ua raws li kuv twb qhia rau nej lawm.
13Cov ntseeg uas nyob hauv lub nroog Npanpiloos uas Vajtswv tau xaiv lawm ib yam li nws xaiv nej, lawv hais noj qab nyob zoo rau nej, thiab kuv tus tub Malakaus los hais noj qab nyob zoo rau nej ib yam nkaus. 14Nej ib leeg yuav tsum hlub ib leeg thiaj tsimnyog qhov uas nej yog cov ntseeg.
 Thov kom txojkev thajyeeb nrog nej txhua tus uas ntseeg Yexus Khetos.