5

Kiă Phung Biăp Aê Diê

1Ară anei kâo mtrŭt phung khua mduôn hlăm phung diih, kyuadah kâo pô jing sa čô khua mduôn msĕ mơh leh anăn pô hưn bi sĭt kơ klei knap mñai Krist tŭ, leh anăn wăt jing pô srăng mâo klei guh kơang mbĭt srăng bi êdah. 2 Brei diih kiă phung biăp Aê Diê jao leh kơ diih, amâo djŏ hŏng klei mgô̆ ôh, ƀiădah hŏng klei čŏng čiăng, amâo djŏ kyua ênoh mưn čhŏ mrŏ ôh, ƀiădah hŏng klei khăp hŏng jih ai tiê, 3amâo djŏ ôh kiă kriê hŏng klei ktư̆ juă phung Aê Diê jao leh kơ diih, ƀiădah brei diih jing klei bi hmô kơ phung biăp. 4Leh anăn tơdah Khua Mgăt Biăp srăng bi êdah, diih srăng mă tŭ đuôn mtao klei guh kơang amâo thâo rai ôh. 5 Msĕ mơh kơ diih jing phung hlăk ai, brei diih gưt kơ phung khua mduôn. Brei jih jang diih hơô klei luă gŭ êjai hdĭp hdơ̆ng diih, kyuadah
  “Aê Diê bi kdơ̆ng hŏng phung mgao,
   ƀiădah brei klei pap kơ phung luă gŭ.”
6 Snăn bi luă gŭ bĕ diih pô ti gŭ kngan myang Aê Diê, čiăng kơ Ñu dưi bi mđĭ diih hlăm ênuk djŏ. 7Jao bĕ kơ Ñu jih jang klei uêñ hnĭng diih, kyuadah Ñu răng kriê kơ diih. 8Brei diih dôk djŏ hnơ̆ng leh anăn dôk răng. Pô roh diih yang jhat dar jŭm diih msĕ si êmông gu gruh, duah hlei pô ñu dưi hiêk ƀơ̆ng. 9Bi kdơ̆ng bĕ hŏng ñu djă kjăp klei đăo, kyuadah diih thâo leh Aê Diê brei klei knap mñai msĕ snăn truh kơ phung ayŏng adei diih tar ƀar lăn ala. 10Leh diih tŭ klei knap mñai bhiâo, Aê Diê kơ jih klei pap, Pô iêu leh diih kơ klei guh kơang Ñu hlŏng lar hlăm Krist, srăng mjing diih jăk klă, bi kjăp, bi ktang diih leh anăn mdơ̆ng diih hơĭt. 11Kơ Ñu yơh mâo klei myang hlăm jih jang ênuk. Amen.

Klei Čhưn

12 Hŏng Y-Silas, pô kâo yap jing sa čô adei sĭt suôr, kâo brei čih leh dua tlâo boh anei kơ diih, čiăng mtrŭt diih leh anăn hưn kơ diih thâo klei anei jing klei Aê Diê pap sĭt. Dôk kjăp bĕ hlăm klei pap anăn. 13 Phung Sang Aê Diê ti ƀuôn Ƀaƀilôn, jing phung Aê Diê ruah leh msĕ si diih mơh, mơĭt klei čhưn kơ diih. Wăt Y-Markôs anak êkei kâo mơĭt klei čhưn kơ diih mơh. 14Brei diih kkuh čhưn hdơ̆ng diih hŏng klei čŭm klei khăp Yang Krist.
 Brei klei êđăp ênang kơ jih jang phung diih dôk hlăm Krist.