Klei Hưn Mdah

Hdruôm hră Tal Sa Y-Samuel čih dŭm gưl klei truh hlăm klei yăl dliê kơ phung Israel mơ̆ng ênuk phung khua phat kđi truh kơ ênuk klei kiă kriê tui si klei bhiăn phung kahan. Klei bi mlih klei hdĭp phung ƀuôn sang Israel kbiă hriê mơ̆ng tlâo čô mnuih hing ang anei: Y-Samuel, khua phat kđi knhal tuč; Y-Sôl, sa čô mtao tal êlâo hĭn; leh anăn Y-Đawit, hŏng lu klei truh găn êlâo kơ klei ñu kiă kriê, mbĭt hŏng klei yăl dliê kơ Y-Samuel leh anăn Y-Sôl.
 Akŏ kơ hdruôm hră anei jing msĕ si akŏ kơ jih hdruôm hră mkăn čih klei yăl dliê hlăm ênuk Klei bi mguôp Hđăp: Klei sĭt suôr hŏng Khua Yang srăng atăt kơ klei dưi sĭt, ƀiădah tơdah amâo gưt asăp srăng truh klei bi rai. Klei anei čiăng lač klă hĭn hlăm klei Khua Yang mtă kơ khua ngă yang Y-Hêli: “Kyuadah kâo srăng mpŭ kơ hlei phung mpŭ kơ kâo, leh anăn phung bi êmut kơ kâo, kâo amâo srăng mpŭ ôh kơ phung diñu” (2:30).
 Hdruôm hră čih klei bi lŭk klei khăp hŏng klei mkŏ mjing klei kiă kriê tui si klei bhiăn phung kahan. Aê Diê jing mtao sĭt kơ phung Israel, ƀiădah čiăng lŏ wĭt lač klei phung ƀuôn sang akâo, Khua Yang ruah leh mâo sa čô srăng jing mtao kơ digơ̆. Mâo sa klei sĭt yuôm brei thâo tinei, dơ̆ng mơ̆ng mtao leh anăn wăt phung ƀuôn sang srăng dôk ti gŭ klei kiă kriê leh anăn klei phat kđi Khua Yang (2:7-10). Ti gŭ klei bhiăn Khua Yang, phung mnuih mdrŏng amâodah ƀun ƀin jing msĕ leh anăn brei tui ngă bi djŏ.

Jar

Y-Samuel khua phat kđi phung Israel (1:1–7:17)
Y-Sôl đĭ jing mtao (8:1–10:27)
Thŭn tal êlâo ênuk Y-Sôl kiă kriê (11:1–15:35)
Y-Đawit leh anăn Y-Sôl (16:1–30:31)
Klei Y-Sôl leh anăn phung anak êkei ñu djiê (31:1-13)