10

1Y-Samuel sŏk du nông dak ƀâu kah jêh ri tŏ ta kalơ bôk Y-Sôl, chŭm păng, jêh ri lah: Aơ Yêhôva hŏ tŏ dak ƀâu păng ma may gay may jêng hađăch chiă uănh phung ƀon lan păng Israel jêng ndơn drăp krâm păng. 2Nar aơ tơlah may hŏ tâm nkhah đah gâp, may mra mâp bar hê dăch kêng môch H'Rachel, tâm n'gor Benjamĭn ta ƀon Sêlsa, jêh ri khân păng mra lah ma may, 'Seh bri may joi lĕ bu saơ jêh, jêh ri aƀaơ mbơ̆ may mâu hôm rvê ôh ma seh bri, ƀiălah păng khân rvê yor may, lah êng: "Mâm gâp mra ƀư yor kon bu klâu gâp?'" 3Tă bơh ntŭk nây may mra hăn ngai lơn, tât ta tơm si Tabor; tanây pe nuyh buklâu hăn hao mbah yơk ma Brah Ndu ta ƀon Bethel mra tâm mâp đah may, du huê djôt pe mlâm kon be, du huê đŏng djôt pe glo piăng let, jêh ri du huê êng djôt du nông ntâu dak play kriăk ƀâu. 4Khân păng mra mbah ma may jêh ri ăn ma may bar glo piăng let. Ăn may sŏk dơn ro bơh ti khân păng. 5Jêh nau nây, may mra tât ta ƀon Gibêat-Êlôhim, ta nây geh pôih tahan phung Philistin; tơlah lĕ lăp tâm ƀon, may mra mâp du mpôl mbơh lor tă bơh ntŭk prêh kalơ hăn jŭr, geh phung djôt gong rêng, gâr jê̆, rlet, jêh ri n'hôm, jêh ri djôt gong rêng hăn lor; khân păng mra mbơh lor. 6Rnôk nây Huêng Brah Yêhôva mra văch gŭ ndrel ma may ma nau brah, jêh ri may mra mbơh lor ndrel ma khân păng, jêh ri may mra njêng săk jêng du huê bunuyh êng. 7Tơlah may saơ nau tâm mbên nây tât ma may, ƀư hom tĭng nâm may dơi ƀư, yorlah Brah Ndu gŭ ndrel ma may. 8Jêh ri may mra jŭr, lor ma gâp ta ƀon Gilgal; jêh ri aơ, gâp mra văch ma may gay ŭch nhhơr ndơ ƀư brah ma nau đăp mpăn. Ăn may gŭ kâp gâp pơh nar ăn tât gâp ma may, jêh ri tâm mpơl ma may moh nau may mra ƀư."
9Tơlah Y-Sôl ndôn kơi du nkhah đah Y-Samuel Brah Ndu tâm rgâl nuih n'hâm êng, jêh ri lĕ nau tâm mbên nây tât ngăn nar nây. 10Tơlah khân păng tât ta ƀon Gibêa, aơ du phung kôranh nơm mbơh lor tâm mâp ma păng. Huêng Brah Brah Ndu văch gŭ ndrel ma păng ma nau brah, jêh ri păng mbơh lor ta nklang khân păng. 11Tơlah lĕ rngôch phung lĕ tă năl jêh păng, jêh ri saơ păng mbơh lor ndrel ma phung kôranh nơm mbơh lor, phung ƀon lan ngơi tâm ôp ndrăng khân păng, lah: "Moh nau tât ma kon bu klâu Y-Kis? Di lĕ nđâp ma Y-Sôl jêng du huê tâm phung kôranh nơm mbơh lor?" 12Du huê bunuyh gŭ ta Gibêa plơ̆ sĭt lah: "Mbu nơm jêng mbơ̆ khân păng?" Yor nau nây geh nau hôr pô aơ: "Di lĕ nđâp Y-Sôl jêng du huê tâm phung kôranh nơm mbơh lor?"
13Tơlah Y-Sôl ngơi lôch jêh nau păng mbơh lor, păng mra hao ntŭk prêh kalơ. 14Kônh Y-Sôl lah ma păng jêh ri ma oh mon păng, pô aơ: "Bar hê khân may mbah ntŭk hăn?" Păng plơ̆ lah: "Ŭch joi seh bri, jêh ri yor mâu dơi saơ, hên hăn ma Y-Samuel." 15Kônh Y-Sôl lah, "Gâp dăn ma may, nkoch bri ma gâp moh nau Y-Samuel lah ma may." 16Y-Sôl lah ma kônh păng, "Păng mbơh kloh jêh ma hên nau bu saơ jêh seh bri nây." Ƀiălah ma nau ƀon bri hađăch Y-Samuel ngơi jêh, păng mâu mbơh ma ôbăl du ntil ôh.
17Y-Samuel kuăl phung ƀon lan tâm rƀŭn ma Yêhôva ta ƀon Mispa. 18Păng lah ma phung ƀon lan Israel, "Pô aơ Yêhôva Brah Ndu ma phung Israel lah, 'Gâp leo jêh phung Israel du luh tă bơh n'gor bri Êjipt, jêh ri gâp hŏ tâm rklaih jêh khân păng tă bơh ti phung Êjipt jêh ri klaih bơh ti lĕ rngôch hađăch tŭn jot khân may.' 19Ƀiălah nar aơ khân may dun jêh ma Brah Ndu khân may, nơm tâm rklaih khân may tă bơh lĕ rngôch nau mhĭk jêh ri nau uh ah khân may; jêh ri khân may hŏ lah jêh, 'Mâu ôh, dơm hom du huê hađăch chiă uănh hên' Pôri aƀaơ aơ tâm mpơl hom khân may nơm ta năp măt Yêhôva tĭng nâm mpôl băl khân may jêh ri ngih mbơ̆ khân may."
20Y-Samuel leo lĕ rngôch mpôl băl Israel văch dăch ngih bok, jêh ri tâm nchroh di ma mpôl băl Benjamĭn. 21Păng leo mpôl băl Benjamĭn văch dăch ngih bok, tĭng noi deh khân păng, jêh ri tâm nchroh di ma noi deh Matri. Dăch kêng dŭt păng leo noi deh Matri văch dăch du huê du huê jêh ri nau tâm nchroh di ma Y-Sôl, kon buklâu Y-Kis. Bu tĭng joi Y-Sôl ƀiălah mâu saơ păng. 22Khân păng ôp đŏng ma Yêhôva, Buklâu nây văch lĕ ta aơ?" Jêh ri Yêhôva lah, "Aơ păng du krap jêh ra nklang ndô ndơ." 23Pôri khân păng nchuăt tĭng joi jêh ri leo păng tă bơh ntŭk nây; jêh ri tơlah Y-Sôl dâk ta nklang phung ƀon lan, păng prêh lơn ma lĕ rngôch phung ƀon lan ntơm bơh săng nglik leo kalơ. 24Y-Samuel ngơi lah ma ƀon lan pô aơ: "Khân may saơ lĕ nơm Yêhôva hŏ săch jêh? Mâu tâm di ôh du huê nuyh nâm bu păng ta nklang phung ƀon lan." Jêh ri lĕ rngôch phung ƀon lan nter lah, "Ăn hađăch gŭ rêh n'ho ro!"
25Jêh ri Y-Samuel mbơh ma phung ƀon lan gĭt nau vay, jêh ri kan ma hađăch ƀư; păng chih lĕ nau nây tâm du ndrom sămƀŭt jêh ri dơm panăp Yêhôva. Jêh ri Y-Samuel ăn lĕ rngôch phung phung ƀon lan sĭt, ăp nơm sĭt ma ngih vâl păng nơm. 26Y-Sôl tâm ban lĕ sĭt ma ngih păng nơm ta ƀon Gibêa, geh phung bunuyh janh Brah Ndu pah bi jêh nuih n'hâm hăn ndrel ma păng. 27Ƀiălah geh phung bunuyh blă blơ lah: "Mâm păng aơ dĭng dơi tâm rklaih hĕ?" Jêh ri khân păng tâm rmot ma Y-Sôl jêh ri mâu djôt leo ndơ nhhơr ôh ma ôbăl. Ƀiălah Y-Sôl gŭ klêm.