10

1Ces Xamuyee txawm muab lub lam hwj roj aulib hliv rau saum Xa‑u taubhau thiab nwj nws thiab hais tias, “Yawmsaub tsa koj ua thawj kav nws haiv neeg Yixayee. [Koj yuav ua vajntxwv kav Yawmsaub haiv neeg thiab koj yuav cawm lawv dim hauv tej yeeb ncuab uas nyob ib ncig txhais tes. No yuav ua ib yam txujci uas Yawmsaub tsa koj ua thawj kav nws qub txeeg qub teg.] 2Hnub no thaum koj ncaim ntawm kuv mus lawd, koj yuav ntsib ob tug yawg ntawm Lachee lub ntxa hauv Npeeyamee tebchaws ntawm lub moos Xeexa, mas ob tug yuav hais rau koj tias, ‘Cov nees luav uas koj mus nrhiav mas twb nrhiav tau lawm. Nimno koj txiv tsis txhawj txog cov nees luav lawm, nws txhawj txog koj heev hais tias, “Kuv yuav nrhiav kuv tus tub li cas?” ’ 3Dhau qhov ntawd koj yuav mus txog tus ntoo xeeb ntawm Thanpau. Mas muaj peb tug txivneej tabtom mus pe hawm Vajtswv rau ntawm Npe‑ee yuav ntsib koj qhov ntawd, ib tug puag peb tug menyuam tshis thiab ib tug nqa peb lub ncuav thiab ib tug nqa ib hnab tawv cawv txiv hmab. 4Lawv yuav hu koj thiab muab ob lub ncuav rau koj, mas koj yuav txais ntawm lawv txhais tes. 5Dhau ntawd koj yuav los txog ntawm Kinpe‑a Elauhi uas muaj ib pab tub rog Filixatee nyob hauv. Thaum koj mus rau hauv lub moos ntawd koj yuav ntsib ib pab xibhwb cev Vajtswv lus nqes ntawm lub chaw siab los, lawv tabtom siv zog cev lus, muaj neeg ntaus nkauj nog ncas loj nkauj nog ncas me npuaj nruas tshuab raj ua lawv ntej tuaj. 6Mas Yawmsaub tus Ntsuj Plig yuav los kav tag nrho koj ces koj yuav nrog lawv cov ntawd siv zog cev Vajtswv lus ua ke thiab koj yuav hloov dua tsis yog tus qub lawm. 7Thaum tej txujci phimhwj no tshwm rau koj lawd, koj cia li ua txhua yam uas koj txhais tes ua tau, rau qhov Vajtswv nrog nraim koj. 8Koj cia li ua kuv ntej mus rau nram lub moos Kilakas. Mas kuv yuav los ntsib koj thiab kuv yuav muab tsiaj xyeem ua kevcai hlawv huvsi xyeem thiab ua kevcai xyeem sib raug zoo. Koj yuav nyob qhov ntawd tos xya hnub txog thaum kuv tuaj ntsib koj thiab kuv qhia koj paub tias koj yuav tsum ua dabtsi.”
9Thaum Xa‑u tig hlo ntawm Xamuyee mus lawd, Vajtswv pub dua ib lub siab rau nws, thiab tej txujci phimhwj no huvsi kuj tshwm los rau hnub ntawd. 10Thaum ob tug los txog Kinpe‑a, ua ciav muaj ib pab xibhwb cev Vajtswv lus ntsib Xa‑u. Mas Vajtswv tus Ntsuj Plig los kav tag nrho nws ces nws txawm nrog lawv cov ntawd ua ke cev Vajtswv lus. 11Thaum cov neeg uas paub nws pom nws nrog cov xibhwb ntawd cev Vajtswv lus ua ke, cov neeg ntawd txawm sib tham hais tias, “Muaj dabtsi tshwm rau Khij tus tub? Xa‑u ua ib tug xibhwb cev Vajtswv lus lawm thiab lov?” 12Muaj ib tug yawg uas nyob qhov ntawd teb tias, “Lawv cov uas cev Vajtswv lus ntawd txiv yog leejtwg?” Yog li no thiaj muaj paj lug hais tias, “Xa‑u yog ib tug cev Vajtswv lus lawm thiab lov?” 13Thaum Xa‑u kub siab lug cev Vajtswv lus tag lawd nws txawm los rau ntawm lub chaw siab.
14Xa‑u tus yawg laus nug Xa‑u thiab nws tus tub qhe tias, “Neb mus dabtsi los?” Xa‑u teb tias, “Wb mus nrhiav cov nees luav, thiab thaum wb pom tias wb nrhiav tsis tau nees luav lawm, wb txawm mus cuag Xamuyee.” 15Xa‑u tus yawg laus hais tias, “Xamuyee hais li cas rau neb, thov piav rau kuv mloog saib.” 16Xa‑u hais rau nws tus yawg laus tias, “Xamuyee hais meej rau wb tias twb nrhiav tau cov nees luav lawm.” Tiamsis tej uas Xamuyee hais txog kav lub tebchaws, nws tsis piav kiag li.
17Xamuyee hu cov Yixayee tuaj txoos ua ke rau hauv Mixapa rau ntawm Yawmsaub xubntiag. 18Mas nws hais rau cov Yixayee tias, “Yawmsaub uas yog Yixayee tus Vajtswv hais li no tias, ‘Kuv coj cov Yixayee tawm hauv Iyi tebchaws los thiab cawm lawv dim hauv cov Iyi txhais tes thiab dim hauv txhua lub tebchaws uas quab yuam lawv.’ 19Tiamsis hnub no nej tso nej tus Vajtswv tseg, yog tus uas cawm nej dim hauv nej txojkev txom nyem lwj siab thiab nej tej kev ceeblaj huvsi. Los nej hais tias, ‘Peb tsis mloog koj hais, thov koj tsa ib tug vajntxwv kav peb.’ Vim li no nimno nej cia li los rau ntawm Yawmsaub xubntiag los zuj zus ua ib xeem thiab ib cum.”
20Mas Xamuyee kuj coj txhua xeem los ze, mas rho ntawv tau xeem Npeeyamee. 21Nws thiaj coj xeem Npeeyamee los zuj zus ua ib cum ib cum mas rho tau Mati cum. Thaum kawg rho Khij tus tub Xa‑u. Tiamsis lawv nrhiav Xa‑u mas nrhiav tsis pom. 22Lawv thiaj rov nug Yawmsaub tias, “Tus yawg ntawd tuaj ntawm no los tsis tuaj?” Yawmsaub teb tias, “Saib maj, nws tsiv nraim hauv tej pawg nra uas thauj tuaj.” 23Lawv thiaj dhia mus coj nws qhov ntawd los. Thaum nws los sawv hauv nruab nrab cov pejxeem nws lub taubhau siab dhau plaws lawv txhua tus huvsi. 24Xamuyee thiaj hais rau cov pejxeem sawvdaws tias, “Nej pom tus uas Yawmsaub xaiv lawm lov? Tag nrho cov neeg tsis muaj ib tug zoo li nws.” Ces cov pejxeem sawvdaws qw nrov nrov hais tias, “Thov kom vajntxwv muaj txoj siav loj siav ntev.”
25Mas Xamuyee qhia rau cov pejxeem paub txog vajntxwv tes haujlwm thiab tej uas vajntxwv muaj cai ua, thiab muab sau cia rau hauv ntawv thiab muab khaws cia rau ntawm Yawmsaub xubntiag. Ces Xamuyee txawm hais kom cov pejxeem sawvdaws nyias rov mus nyias tsev. 26Xa‑u kuj rov qab mus rau nws vaj tse hauv Kinpe‑a, thiab muaj cov neeg siab loj siab tuab uas Vajtswv ua haujlwm rau hauv lub siab lawd kuj nrog nws mus. 27Tiamsis muaj cov neeg tsis tsheej haj qee leej hais tias, “Tus yawg no yuav cawm peb li cas?” Ces lawv txawm saib tsis taus Xa‑u thiab tsis coj tshav ntuj tuaj pub rau nws. Tiamsis Xa‑u kuj nyob twjywm tsis hais li cas.