10

1Xamuyees txawm muab hwj roj hliv rau Xa-ules taubhau, nwj nws thiab hais tias, “Tus TSWV tsa koj ua tus kav nws haivneeg Yixalayees. Koj yuav kav nws haivneeg thiab cawm kom lawv dim ntawm lawv cov yeebncuab txhais tes. Zaj uas kuv hais qhia rau koj no yuav ua rau koj paub hais tias, tus TSWV tau xaiv koj ua tus kav nws haivneeg. 2Hnub no thaum koj ncaim kuv mus lawm, koj yuav ntsib ob tug txivneej ze Laxees lub ntxa ntawm Xelexas hauv xeem Npeenyamees cheebtsam av. Nkawd yuav qhia rau koj hais tias, luag twb nrhiav tau cov neesluav uas koj tuaj nrhiav lawm. Koj txiv tsis txhawj txog cov neesluav, tiamsis nws txhawj koj heev, nws nroo hais tias, ‘Xyov kuv tus tub mus dua qhov twg lawm, kuv yuav ua li cas thiaj zoo?’ 3Thaum koj dhau ntawd mus txog ntawm tsob ntoo xeeb pem Tanpaules, koj yuav ntsib peb tug txivneej tabtom coj khoom tuaj fij rau Vajtswv pem lub nroog Npethees. Peb tug txivneej ntawd, ib tug cab ib tug thav tshis, ib tug nqa peb lub ncuav thiab ib tug nqa ib hnab tawv cawv txiv hmab. 4Lawv yuav hawm koj thiab muab ob lub ncuav rau koj, koj cia li txais ob lub ncuav ntawd. 5Dhau ntawd mus, thaum koj mus txog saum Vajtswv lub Roob ntawm lub nroog Nkinpe-as, qhov chaw uas cov Filitees tsuam yeej. Koj yuav ntsib ib pab cevlus ntawm lub roojvag nroog, lawv tabtom ntaus nkauj nogncas loj, ntaus nruas npuaj, tshuab raj thiab ntaus nkauj nogncas me, nqis saum roob uas teeb lub thajfij los. Lawv seevcev thiab qw zoo siab heev. 6Thaum ntawd, tus TSWV tus ntsujplig yuav los kav hlo koj lub siab, koj yuav nrog lawv seevcev, qw zoo siab thiab koj lub siab yuav hloov hlo tsis thooj li qub lawm. 7Thaum muaj tej xwm txheej no tshwm, koj yuav ua txhua yam raws li Vajtswv qhia rau koj ua. 8Koj yuav ua kuv ntej mus rau hauv lub nroog Nkilenkas, kuv yuav tuaj ntsib koj nrad thiab muab tsiaj tua hlawv fij thiab fij khoom ua kev sib raug zoo rau tus TSWV. Koj nyob xya hnub tos kom kuv tuaj txog, kuv mam qhia rau koj paub hais tias koj yuav tsum ua dabtsi.”
9Thaum Xa-ules yuav ncaim Xamuyees mus, Vajtswv twb hloov Xa-ules lub siab dua tshiab lawm. Hnub ntawd txawm muaj txhua yam tshwm raws li Xamuyees tau hais rau Xa-ules lawm. 10Thaum Xa-ules thiab nws tus tubtxib los txog hauv lub nroog Nkinpe-as, muaj ib pab cevlus txawm tuaj ntsib Xa-ules. Tamsim ntawd Vajtswv tus ntsujplig los kav hlo Xa-ules lub siab, nws thiaj nrog lawv dhia seevcev thiab qw zoo siab. 11Thaum cov neeg uas ibtxwm paub Xa-ules pom nws ua li ntawd, lawv txawm sib nug hais tias, “Dabtsi ua rau Kises tus tub ua li ntawd? Xa-ules txawm cia li ua ib tug cevlus lawm thiab los?” 12Muaj ib tug txivneej nyob hauv lub nroog ntawd nug hais tias, “Cov cevlus ntawd ne, lawv txiv ho yog leej twg?” Twb yog vim li no, sawvdaws thiaj hais tias, “Xa-ules txawm ua ib tug cevlus lawm thiab los?” 13Thaum Xa-ules seevcev thiab qw zoo siab li ntawd tas, nws txawm mus rau pem lub thaj uas nyob saum lub laj roob lawm.
14Xa-ules tus txiv hlob pom Xa-ules thiab Xa-ules tus tubtxib, nws nug nkawd hais tias, “Neb mus qhov twg los?”
 Xa-ules teb hais tias, “Wb mus nrhiav neesluav los, wb nrhiav tsis tau, ces wb txawm mus cuag Xamuyees lawm.”
15Xa-ules tus txiv hlob nug hais tias, “Nws hais li cas rau neb?”
16Xa-ules teb hais tias, “Nws hais rau wb hais tias, luag twb nrhiav tau cov neesluav lawm.” Tiamsis Xa-ules tsis qhia rau nws txiv hlob paub txog qhov uas Xamuyees hais tias, Xa-ules yuav tau ua vajntxwv li.

Xa-ules ua Vajntxwv

17Xamuyees hu cov pejxeem tuaj sib sau pehawm tus TSWV hauv lub nroog Mixepas, 18nws hais rau lawv hais tias, “Tus TSWV uas yog cov Yixalayees tus Vajtswv hais tias, ‘Kuv coj nej tawm nram tebchaws Iziv los thiab cawm nej dim ntawm cov neeg Iziv thiab lwm haivneeg uas tsimtxom nej. 19Kuv yog nej tus Vajtswv uas cawm nej dim ntawm nej txojkev txomnyem nyuaj siab, tiamsis hnub no nej tso kuv tseg thiab thov kom kuv tsa ib tug vajntxwv kav nej. Yog li ntawd, nej txhua xeem thiab txhua cuab cia li tuaj sib sau tabmeeg tus TSWV.’ ”
20Xamuyees hu ib xeem zuj zus los, ces tus TSWV xaiv xeem Npeenyamees. 21Xamuyees hu xeem Npeenyamees ib tsev zuj zus los, ces tus TSWV xaiv Matis tsevneeg. Thaum Matis tsevneeg cov txivneej los, ces tus TSWV xaiv Kises tus tub Xa-ules. Sawvdaws nrhiav nws, tiamsis tsis pom nws nyob qhov twg, 22lawv nug tus TSWV hais tias, “Nws tuaj ntawm no los tsis tuaj?”
 Tus TSWV teb hais tias, “Xa-ules khiav nkaum tom qab cov hnab rau khoom.”
23Yog li ntawd, lawv thiaj mus coj Xa-ules los cuag sawvdaws, thiab lawv pom hais tias Xa-ules siab tshaj sawvdaws huv tibsi. 24Xamuyees hais rau sawvdaws hais tias, “Tus txivneej no yog tus uas tus TSWV xaiv! Peb cov no tsis muaj ib tug zoo li nws li.”
 Thiab sawvdaws qw hais tias, “Thov kom vajntxwv muaj sia nyob ntev!”
25Xamuyees qhia vajntxwv tes haujlwm tej uas vajntxwv muaj cai ua rau cov pejxeem sawvdaws paub, thiab nws muab tej ntawd sau cia rau hauv ntawv coj mus khaws tseg rau hauv chav uas pehawm Vajtswv. Ces Xamuyees txawm kom sawvdaws rov mus tsev. 26Xa-ules los rov mus tsev rau pem lub nroog Nkinpe-as lawm. Cov nomtswv uas muaj hwjchim uas Vajtswv tshoov siab lawm los kuj nrog Xa-ules mus thiab. 27Tiamsis muaj qee leej uas tsis thoob tsib to nrog hais tias, “Tus txivneej no yuav pab tau peb li cas?” Lawv hais lus saib tsis taus Xa-ules thiab tsis muab ib yam dabtsi rau nws li.