11

Saulo Mborqv Hingh Ammon Mienh

1Ammon Mienh nyei hungh, Naa^haatc, mingh liepc ciangv weih gormx oix mborqv Yaa^mbetc Gi^le^aatc. Yaa^mbetc Mungv nyei yietc zungv baeqc fingx gorngv mbuox Naa^haatc, “Tov caux yie mbuo liepc jiez ngaengc waac, yie mbuo ziouc laengz fu-sux meih.”
2Mv baac Ammon Mienh, Naa^haatc, gorngv mbuox ninh mbuo, “Yie caux meih mbuo liepc jiez ngaengc waac duqv nyei, mv baac meih mbuo oix zuqc laengz yietc nyungc ndaangc. Yie oix gueix cuotv meih mbuo dauh dauh mienh nyei mbiaauc maengx m'zing, zoux bun I^saa^laa^en nyei zuangx mienh zuqc nyaiv.”
3Yaa^mbetc Mungv nyei ⟨mienh gox⟩ gorngv mbuox Naa^haatc, “Tov meih bun ziangh hoc yie mbuo siec hnoi. Zuov yie paaiv douc fienx mienh mingh gormx I^saa^laa^en Deic. Se gorngv maiv maaih haaix dauh haih njoux duqv yie mbuo nor, yie mbuo ziouc laengz cuotv daaih nyiemc mau bun meih.”
4Douc fienx mienh mingh taux Saulo yiem nyei Gi^mbe^aa Zingh, zorqv naaiv deix jauv-louc gorngv bun baeqc fingx muangx. Yietc zungv baeqc fingx ziouc bungx-sing bungx-qiex nyiemv duqv mbui haic. 5Wuov zanc Saulo jang-jang yiem ndeic horngh jienv ngongh nzuonx daaih. Saulo ziouc naaic ninh mbuo, “Baeqc fingx zoux haaix nyungc qaqv nyiemv?” Ninh mbuo ziouc zorqv Yaa^mbetc Mienh nyei jauv-louc gorngv bun ninh muangx.
6Saulo haiz naaiv deix fienx, Tin-Hungh nyei Singx Lingh camv-camv nyei daaih yiem jienv ninh. Saulo za'gengh qiex jiez haic. 7Ninh ziouc zorqv yietc doix ngongh daaih hngaqv benx ziex deix bun douc fienx mienh dorh mingh gormx I^saa^laa^en Deic yaac gorngv, “Haaix dauh maiv cuotv daaih gan Saulo caux Saa^mu^en nor, oix zuqc hnangv naaiv nor zoux bun wuov dauh nyei ngongh.” Ziouv bun baeqc fingx gamh nziex haic. Ninh mbuo ziouc dongh diuc hnyouv cuotv daaih. 8Saulo yiem Mbesekv diuc nzoih baeng. I^saa^laa^en nyei baeng yietc zungv maaih faah ziepc waanc dauh, Yu^ndaa nyei baeng maaih buo waanc dauh.
9Ninh mbuo ziouc gorngv mbuox wuov deix douc fienx mienh, “Meih mbuo oix zuqc hnangv naaiv nor gorngv mbuox Yaa^mbetc Gi^le^aatc Mienh. Njang hnoi, nyutc doqc nyei ziangh hoc, meih mbuo ziouc duqv njoux aqv.” Douc fienx mienh nzuonx mingh gorngv mbuox Yaa^mbetc Mienh wuov zanc, ninh mbuo za'gengh a'hneiv haic aqv. 10Yaa^mbetc Mienh ziouc gorngv mbuox Ammon Mienh, “Njang hnoi yie mbuo laengz cuotv daaih nyiemc mau bun meih mbuo. Meih mbuo gunv sueih eix zoux bun yie mbuo ziux meih mbuo buatc horpc zuqc zoux.”
11Da'nyeic hnoi Saulo zorqv baeqc fingx bun zoux buo guanh. Lungh mbiouz-mbiouz njang nyei ziangh hoc ninh mbuo bieqc Ammon Mienh nyei ciangv daix Ammon Mienh taux nyutc doqc nyei ziangh hoc. Zengc njiec duqv maengc cuotv wuov deix faatv nzaanx nzengc dong dauh fai dauh nyei biaux, maiv maaih benx yietc doix aqv.
12Baeqc fingx ziouc gorngv mbuox Saa^mu^en “Gorngv, ‘Saulo za'gengh oix gunv yie mbuo fai?’ wuov deix mienh se haaix dauh? Zorqv ninh mbuo cuotv daaih bun yie mbuo daix guangc mingh.”
13Mv baac Saulo gorngv, “Ih hnoi maiv dungx bun haaix dauh zuqc daix daic, weic zuqc ih hnoi Ziouv njoux mbuo I^saa^laa^en Mienh.”
14Saa^mu^en ziouc gorngv mbuox zuangx baeqc fingx, “Daaih maah! Mbuo lomh nzoih mingh Gin^gaan, yiem wuov siang-liepc jiez Saulo zoux mbuo nyei hungh.” 15Yietc zungv baeqc fingx ziouc mingh Gin^gaan mi'aqv. Yiem Gin^gaan ninh mbuo dorng jienv Ziouv liepc Saulo zoux hungh. Ninh mbuo yiem Ziouv nyei nza'hmien fongc horc ziec weic jiu tong nyei ga'naaiv. Saulo caux zuangx baeqc fingx ziouc yiem wuov za'gengh njien-youh orn-lorqc haic.