12

Sa-mu-ên hiệu triệu

1Sa-mu-ên nói với nhân dân Y-sơ-ra-ên: "Tôi đã làm theo lời đồng bào yêu cầu, lập lên một vua cai trị đồng bào. 2Từ nay, vua sẽ lãnh đạo đồng bào, còn tôi đã già, tóc đã bạc, nhưng các con tôi vẫn ở gần đồng bào. Tôi đã lãnh đạo đồng bào từ khi tôi còn trẻ cho đến nay. 3Bây giờ, trước mặt Chúa Hằng Hữu và trước mặt vua được Ngài xức dầu tấn phong, xin đồng bào làm chứng cho: Tôi có bắt bò bắt lừa của ai không? Tôi có lường gạt áp bức ai không? Tôi có nhận hối lộ của ai để bịt mắt làm ngơ trước một việc gì không? Nếu có, tôi sẵn sàng đền bù." 4Họ đáp: "Không, ông không hề lường gạt, áp bức chúng tôi, cũng không bao giờ lấy của ai vật gì."
5Sa-mu-ên tiếp: "Hôm nay xin Chúa Hằng Hữu chứng giám, và xin vua được Ngài xức dầu chứng tri, tôi không hề lấy của ai vật gì." Nhân dân đồng thanh : "Xin Ngài chứng giám cho."
6Sau đó, Sa-mu-ên khuyến cáo nhân dân: "Chúa Hằng Hữu đã tuyển dụng Mai-sen, A-rôn và đã đem tổ tiên đồng bào ra khỏi Ai-cập. 7Bây giờ xin đồng bào đứng yên lặng trước mặt Chúa, để nghe tôi nhắc lại những công việc tốt lành Ngài đã thực hiện cho chúng ta và tổ tiên chúng ta.
8Khi Gia-cốp đến Ai-cập và bị người ta ức hiếp, tổ tiên ta kêu cứu với Chúa, Ngài sai Mai-sen và A-rôn đem họ ra khỏi Ai-cập, đưa họ vào sinh sống trong đất này. 9Nhưng rồi tổ tiên ta quên Chúa, Thượng Đế mình, nên Ngài cho Si-sê-ra, tư lệnh quân đội của vua Hát-so, quân Phi-li-tin, và quân Mô-áp đánh bại họ. 10Họ lại kêu cứu Chúa: 'Chúng tôi có tội, từ bỏ Chúa, thờ Ba-anh, và Át-tạt-tê. Nay xin giải cứu chúng tôi khỏi tay quân thù, thì chúng tôi sẽ thờ phụng Ngài.' 11Chúa sai Giê-ru-ba-anh, Ba-rác, Giép-thê và Sa-mu-ên giải cứu đồng bào, cho đồng bào sống an ổn. 12Nhưng khi thấy Na-hách, vua Am-môn kéo quân đến đánh, đồng bào yêu sách cùng tôi: "Phải có một vua cai trị chúng tôi," trong khi Thượng Đế Hằng Hữu vẫn là Vua của đồng bào. 13Và bây giờ, đây là vua mà đồng bào đã chọn. Đòi vua thì Chúa cho đồng bào một vua đây! 14Nếu đồng bào kính sợ, thờ phụng, vâng lời Chúa, không phản nghịch Ngài, và nếu đồng bào và vua mình theo Thượng Đế Hằng Hữu, mọi việc sẽ tốt lành; 15nhưng nếu đồng bào không vâng lời Chúa, phản nghịch Ngài, Ngài sẽ ra tay hành hạ đồng bào như Ngài đã hành hạ tổ tiên ta vậy. 16Bây giờ, mọi người đứng yên để xem một việc kỳ diệu Chúa sắp thực hiện trước mặt đồng bào. 17Hiện nay là mùa gặt lúa mì phải không? Nhưng tôi sẽ cầu Chúa cho có mưa và sấm sét để đồng bào biết mình mang tội rất nặng vì đòi phải có vua."
18Sa-mu-ên cầu xin Chúa, Ngài liền cho sấm sét vang rền, mưa trút xuống. Mọi người khiếp sợ Chúa Hằng Hữu và Sa-mu-ên. 19Họ năn nỉ Sa-mu-ên: "Xin cầu Chúa cho chúng tôi, nếu không, chắc chúng tôi phải chết. Chúng tôi đã gia tăng tội mình vì đòi có vua." 20Thấy thế, Sa-mu-ên trấn an nhân dân: "Đừng sợ. Đồng bào đã phạm tội thật, nhưng từ nay nhớ thờ phụng Chúa hết lòng, đừng bỏ Ngài. 21Đừng theo các thần tượng vì thần tượng vô dụng, không cứu giúp được đồng bào. 22Vì danh tính cao cả của Chúa, Ngài sẽ không từ bỏ dân sự Ngài đâu. Ngài cho đồng bào làm dân của Ngài theo ý muốn Ngài. 23Phần tôi, tôi sẽ tiếp tục cầu nguyên cho đồng bào, nếu không, tôi có tội với Chúa. Tôi cũng sẽ chỉ dẫn đồng bào đường ngay lẽ phải. 24Nhớ kính sợ Chúa Hằng Hữu, trung thành phụng thờ Ngài; luôn nghĩ đến những công việc diệu kỳ Ngài đã làm cho đồng bào. 25Nhưng nếu đồng bào cứ làm điều ác, đồng bào và vua mình sẽ bị diệt vong."