12

Saa^mu^en Caux Baeqc Fingx Gorngv

1Saa^mu^en gorngv mbuox I^saa^laa^en nyei zuangx mienh, “Yie muangx meih mbuo gorngv nyei yietc zungv waac yaac liepc dauh hungh diex gunv meih mbuo. 2Ih zanc meih mbuo maaih hungh dorh meih mbuo. Yie ganh hnyangx-jeiv gox, mba'biei baeqc aqv. Yie nyei dorn mbuo yaac caux meih mbuo yiem naaiv. Yiem yie lunx nyei ziangh hoc taux ih hnoi yie dorh meih mbuo. 3Yie yiem naaiv. Tov meih mbuo yiem Ziouv nyei nza'hmien caux ninh longc youh orn daaih zoux hungh wuov dauh nyei nza'hmien tengx yie zoux zorng-zengx. Yie zorqv jiex haaix dauh nyei ngongh fai? Yie caangv jiex haaix dauh nyei lorh fai? Yie kuei jiex haaix dauh fai? Yie zeix jiex haaix dauh fai? Yie yiem haaix dauh nyei buoz zipv jiex nyaanh hmuangx ziouc zoux bun yie nyei m'zing maengh nyei fai? Gunv gorngv aqv. Yie ziouc tuix nzuonx bun meih mbuo.”
4Zuangx mienh gorngv, “Meih maiv kuei jiex yie mbuo, yaac maiv zeix jiex yie mbuo, yaac maiv yiem haaix dauh nyei buoz zipv jiex haaix nyungc.”
5Saa^mu^en ziouc gorngv mbuox ninh mbuo, “Ih hnoi Ziouv caux ninh longc youh orn daaih wuov dauh, dorng jienv meih mbuo zoux zorng-zengx gorngv, ‘Meih mbuo maiv buatc yie maaih haaix nyungc dorngc nyei dorngx.’ ”
 Yietc zungv baeqc fingx gorngv, “Ziouv zoux zorng-zengx mi'aqv.”
6Saa^mu^en gorngv mbuox baeqc fingx, “Zinh ndaangc Ziouv liepc Mose caux Aalon yaac dorh meih mbuo nyei ong-taaix yiem I^yipv Deic-Bung cuotv daaih. 7Hnangv naaic, ih zanc meih mbuo oix zuqc souv jienv dingc nyei. Yie oix dorng jienv Ziouv gox meih mbuo, bun meih mbuo jangx Ziouv weic meih mbuo caux meih mbuo nyei ong-taaix zoux nyei yietc zungv kuv sic.
8“Yaakopv bieqc I^yipv Deic-Bung wuov zanc, meih mbuo nyei ong-taaix heuc jienv tov Ziouv. Ziouv ziouc paaiv Mose caux Aalon. Ninh mbuo dorh meih mbuo nyei ong-taaix yiem I^yipv Deic-Bung cuotv daaih yiem naaiv norm deic-bung.
9“Mv baac ninh mbuo la'kuqv Ziouv, ninh mbuo nyei Tin-Hungh mi'aqv. Ninh ziouc zorqv ninh mbuo jiu bun yiem Haaso Zingh nyei hungh, Yaa^mbin, nyei domh baeng-bieiv, Si^se^laa nyei buoz-ndiev, yaac jiu bun yiem Fi^li^saa^die Mienh nyei buoz-ndiev, yaac jiu bun yiem Mo^apc nyei hungh diex nyei buoz-ndiev. Ninh mbuo ziouc caux meih mbuo nyei ong-taaix mborqv jaax. 10Meih mbuo nyei ong-taaix heuc jienv tov Ziouv yaac gorngv, ‘Yie mbuo baamz zuiz mi'aqv, weic zuqc yie mbuo guangc Ziouv mingh fu-sux ⟨Mbaa^an zienh⟩ caux Atc^taa^lotv zienh. Mv baac ih zanc tov njoux yie mbuo biaux ndutv yie mbuo nyei win-wangv nyei buoz-ndiev. Yie mbuo ziouc fu-sux Ziouv. ’ 11Ziouv paaiv Yelupv Mbaa^an, Mbaalaakv, Yepv^taa caux Saa^mu^en, yaac njoux meih mbuo biaux ndutv faam-bung feix louc wuov deix win-wangv nyei buoz-ndiev. Meih mbuo ziouc duqv taaix-baengh nyei yiem.
12“Meih mbuo buatc Ammon Mienh nyei hungh, Naa^haatc, daaih mborqv meih mbuo wuov zanc, maiv gunv maaih Ziouv, meih mbuo nyei Tin-Hungh, zoux meih mbuo nyei hungh diex, meih mbuo gorngv mbuox yie, ‘Maiv zeiz! Yie mbuo oix longc dauh mienh zoux hungh diex gunv yie mbuo.’ 13Mangc maah! Ih zanc naaiv se meih mbuo ginv daaih nyei hungh diex, dongh meih mbuo tov daaih wuov dauh. Ziouv liepc dauh hungh daaih gunv meih mbuo. 14Se gorngv meih mbuo taaih Ziouv yaac fu-sux ninh, muangx ninh nyei waac, maiv ngaengc ninh nyei lingc, meih mbuo caux gunv meih mbuo nyei hungh diex yaac gan longx Ziouv, meih mbuo nyei Tin-Hungh, ziouc longx aqv. 15Mv baac se gorngv meih mbuo maiv muangx Ziouv nyei waac yaac ngaengc Ziouv nyei lingc, Ziouv nyei buoz ziouc caux meih mbuo caux meih mbuo nyei hungh diex doix-dekc.
16“Hnangv naaic, ih zanc meih mbuo souv dingc mangc jienv Ziouv oix yiem meih mbuo nyei nza'hmien zoux hlo haic nyei sic. 17Ih hnoi maiv zeiz siou mbiauh witv nyei ziangh hoc fai? Yie oix tov Ziouv bun lungh borngz mba'ong, duih mbiungc, bun meih mbuo hiuv duqv yaac samx duqv cuotv ziux Ziouv mangc, meih mbuo tov liepc hungh, meih mbuo zoux orqv sic ndongc haaix hlo.”
18Saa^mu^en ziouc tov Ziouv. Wuov hnoi Ziouv bun lungh borngz mba'ong, duih mbiungc. Zuangx baeqc fingx za'gengh gamh nziex haic Ziouv caux Saa^mu^en.
19Zuangx baeqc fingx gorngv mbuox Saa^mu^en, “Tov weic yie mbuo, meih nyei bou, daux gaux tov Ziouv, meih nyei Tin-Hungh, bun yie mbuo maiv zuqc daic, weic zuqc yie mbuo tov liepc dauh hungh diex za'gengh benx orqv sic jaa jienv yie mbuo nyei yietc zungv zuiz.”
20Saa^mu^en gorngv mbuox baeqc fingx, “Maiv dungx gamh nziex. Maiv gunv meih mbuo zoux naaiv deix yietc zungv orqv sic mv baac meih mbuo maiv dungx leih nqoi Ziouv. Oix zuqc longc nzengc meih mbuo nyei hnyouv fu-sux Ziouv. 21Maiv dungx huin mingh gan maiv lamh longc nyei zienh. Ninh mbuo maiv haih tengx meih mbuo duqv longx, yaac maiv haih njoux meih mbuo, weic zuqc ninh mbuo maiv lamh longc. 22Ziouv weic ninh ganh hlo haic nyei mengh maiv guangc ninh nyei mienh, weic zuqc Ziouv a'hneiv bun meih mbuo benx ninh ganh nyei baeqc fingx. 23Yie ganh oix zuqc weic meih mbuo maiv dingh liouh nyei daux gaux. Maiv zei aeqv, yie baamz zuiz dorngc Ziouv. Yie yaac oix njaaux meih mbuo hiuv duqv haaix nyungc longx nyei, horpc zuqc zoux nyei jauv. 24Meih mbuo oix zuqc taaih Ziouv, longc nzengc hnyouv ziepc zuoqv nyei fu-sux ninh. Oix zuqc jangx jienv ninh weic meih mbuo zoux hlo haic nyei sic. 25Mv baac se gorngv meih mbuo aengx zoux jienv orqv sic yiem nor, meih mbuo caux meih mbuo nyei hungh diex zungv oix zuqc mietc aqv.”