12

Tơlơi Samuêl Pơhiăp Pơčơlah

1Samuêl pơhiăp hăng abih bang ƀing Israel tui anai, “Kâo hơmâo hơmư̆ laih abih bang tơlơi gih laĭ laih hăng kâo laih anŭn ăt pioh laih sa čô pơtao kơ ƀing gih. 2Ră anai ƀing gih hơmâo pơtao anŭn yơh jing pô khua djă̱ akŏ gih. Bơ kơ kâo, kâo tha laih anŭn hơmâo ƀŭk kô̱̆ laih; laih dơ̆ng ƀing ană đah rơkơi kâo ăt pơ anai hrŏm hăng ƀing gih mơ̆n. Kâo hơmâo jing laih pô ba akŏ gih čơdơ̆ng mơ̆ng kâo dŏ čơđai hlŏng truh kơ tă anai. 3Tui anŭn, kâo yơh anai. Tơdah kâo hơmâo ngă laih hơget tơlơi soh, ngă gơ̆ng jơlan pơkơdơ̆ng glaĭ hăng kâo bĕ ră anai ƀơi anăp Yahweh laih anŭn ƀơi anăp pô Ơi Adai hơmâo ruah laih. Rơmô hlơi kâo hơmâo mă laih lĕ? Aseh hlơi kâo hơmâo mă laih lĕ? Hlơi jing pô kâo pleč ƀlŏr laih lĕ? Hlơi jing pô kâo kơtư̆ juă laih lĕ? Hơmâo mơ̆ mơ̆ng tơngan hlơi, kâo hơmâo mă laih gơnam plŏm ƀlŏr kiăng kơ go̱m hĭ mơta kâo phat kơđi ƀu djơ̆ tơpă? Tơdah kâo hơmâo ngă laih sa amăng hơdôm tơlơi anŭn, kâo či kla glaĭ hơdôm tơlơi kâo ngă anŭn yơh.”
4Ƀing gơñu laĭ glaĭ tui anai, “Ih ƀu hơmâo pơlŏm ƀlŏr ƀôdah kơtư̆ juă ƀing gơmơi ôh; ih kŏn hơmâo mă hơget gơnam mơ̆ng tơngan hlơi pô lơi.”
5Samuêl laĭ glaĭ kơ ƀing gơñu tui anai, “Yahweh yơh jing Pô ngă gơ̆ng jơlan pơkơdơ̆ng glaĭ hăng ƀing gih laih anŭn pô Ñu trôč laih ia jâo yơh jing pô ngă gơ̆ng jơlan hrơi anai kơ tơlơi ƀing gih ƀu hơduah ƀuh tơlơi soh hơget ôh amăng tơngan kâo.”
 Ƀing gơñu laĭ glaĭ tui anai, “Ñu yơh jing Pô ngă gơ̆ng jơlan brơi.”
6Giŏng anŭn, Samuêl laĭ hăng ƀing ană plei dơ̆ng tui anai, “Yahweh yơh jing Pô ruah mă laih Môseh hăng A̱rôn kiăng kơ ba ƀing sang anŏ ơi adon ta tơbiă mơ̆ng čar Êjip. 7Tui anŭn yơh ră anai, dŏ bĕ pơ anai, tui anŭn kâo či phŏng kơđi kơ ƀing gih ƀơi anăp Yahweh hăng tơlơi pơhơdơr kơ ƀing gih abih bang bruă tơpă hơnơ̆ng Yahweh hơmâo ngă laih kơ ƀing gih laih anŭn kơ ƀing ơi adon ta.
8“Tơdơi kơ ƀing Yakôb mŭt dŏ laih amăng čar Êjip, ƀing ơi adon ta anŭn ur kwưh kơ Yahweh kơ tơlơi djru yuakơ ƀing Êjip kơtư̆ juă ƀing gơñu laih anŭn Yahweh pơkiaŏ rai Môseh hăng A̱rôn jing ƀing ba tơbiă hĭ laih ƀing ơi adon ta anŭn mơ̆ng čar Êjip, giŏng anŭn brơi ƀing gơ̆ dŏ amăng anih lŏn anai.
9“Samơ̆ hơmâo lu wơ̆t ƀing gơñu wơr bĭt hĭ laih Yahweh Ơi Adai ta. Tui anŭn, Ñu jao hĭ ƀing gơ̆ amăng tơngan tơlơi dưi Sisera jing khua git gai tơhan plei Hazôr, amăng tơngan tơlơi dưi ƀing Philistia ƀơi tal pơkŏn laih anŭn ăt amăng tơngan pơtao Môab amăng tal pơkŏn dơ̆ng, jing ƀing pơblah pơkơdơ̆ng glaĭ hăng ƀing gơ̆. 10Ƀing gơñu rơkâo kwưh kơ Yahweh tui anai, ‘Ƀing gơmơi hơmâo ngă soh laih; ƀing gơmơi hơmâo đuaĭ ataih hĭ laih mơ̆ng Ih, Ơ Yahweh ăh, laih anŭn mă bruă kơ ƀing yang Baal laih anŭn yang Astôret. Samơ̆ ră anai pơklaih hĭ bĕ ƀing gơmơi mơ̆ng tơngan ƀing rŏh ayăt gơmơi, tui anŭn ƀing gơmơi či kơkuh pơpŭ kơ Ih yơh.’ 11Giŏng anŭn, Yahweh pơkiaŏ rai Yêrub-Baal, Barak, Yêpthah laih anŭn Samuêl, tui anŭn Ñu pơklaih hĭ ƀing gơ̆ mơ̆ng tơngan ƀing rŏh ayăt jum dar gơñu laih anŭn ƀing gơñu dưi dŏ rơnŭk rơnua yơh.
12“Samơ̆ tơdang ƀing gih ƀuh Nahas jing pơtao ƀing Ammôn rai pơkơdơ̆ng glaĭ hăng ƀing gih, ƀing gih laĭ hăng kâo, ‘Ơ ơh, ƀing gơmơi kiăng hơmâo sa čô pơtao git gai ƀing gơmơi’ wơ̆t tơdah Yahweh Ơi Adai gih jing laih pơtao kơ ƀing gih mơ̆ng hlâo adih. 13Ră anai pơ anai, pô anai yơh jing pơtao ƀing gih hơmâo ruah mă laih, jing pô ƀing gih hơduah tơña, samơ̆ sĭt Yahweh hơmâo brơi laih sa čô pơtao git gai kơ ƀing gih. 14Tơdah ƀing gih huĭ pơpŭ kơ Yahweh, mă bruă tui gưt Ñu laih anŭn ƀu tơgŭ pơkơdơ̆ng glaĭ hăng hơdôm tơlơi Ñu pơđar ôh, laih anŭn dơ̆ng, tơdah ƀing gih hăng pơtao, jing pô git gai gih, đuaĭ tui Yahweh Ơi Adai gih, tơlơi anŭn jing hiam yơh! 15Samơ̆ tơdah ƀing gih ƀu tui gưt kơ Yahweh laih anŭn tơgŭ pơkơdơ̆ng glaĭ hăng hơdôm tơlơi Ñu pơđar, sĭt tơngan Ñu či pơkơdơ̆ng glaĭ hăng ƀing gih yơh kar hăng Ñu hơmâo pơkơdơ̆ng glaĭ laih hăng ƀing ơi adon gih.
16“Hơnŭn yơh ră anai, dŏ dơ̆ng lăng bĕ tơlơi yom pơphan Yahweh či ngă ƀơi anăp mơta gih! 17Ră anai ƀu djơ̆ bơyan hơpuă pơdai kơtor ôh hă? Kâo či iâu laĭ kơ Yahweh brơi rai grŏm laih anŭn ia hơjan wơ̆t tơdah anai ƀu djơ̆ amăng bơyan hơjan ôh. Giŏng anŭn, ƀing gih či thâo krăn yơh tơlơi sat ƀai ƀing gih ngă laih ƀơi anăp Yahweh tơdang ƀing gih rơkâo kiăng hơmâo pơtao.”
18Giŏng anŭn, Samuêl iâu laĭ kơ Yahweh laih anŭn amăng hrơi anŭn mơtam, Yahweh brơi rai grŏm hăng ia hơjan. Tui anŭn, abih bang ană plei huĭ pơpŭ biă mă kơ Yahweh laih anŭn kơ Samuêl.
19Abih bang ƀing gơñu rơkâo kơ Samuêl tui anai, “Iâu laĭ bĕ kơ Yahweh Ơi Adai ih brơi kơ ƀing gơmơi, jing ƀing ding kơna ih anai, ƀu či djai hĭ ôh, yuakơ ƀing gơmơi hơmâo rơkâo thim dơ̆ng kơ khul tơlơi soh gơmơi jing tơlơi rơkâo kiăng kơ hơmâo pơtao anŭn.”
20Samuêl laĭ glaĭ tui anai, “Anăm huĭ ôh. Ƀing gih hơmâo ngă laih abih bang tơlơi sat ƀai anŭn, samơ̆ ƀing gih anăm đuaĭ ataih hĭ mơ̆ng Yahweh ôh; mă bruă bĕ kơ Ñu hăng abih pran jua gih. 21Anăm wir nao pơ khul rup trah ƀu tŭ yua ôh; khul rup anŭn ƀu dưi djru kơ ƀing gih tơlơi hiam klă ôh laih anŭn ƀing rup anŭn kŏn dưi pơklaih hĭ ƀing gih lơi yuakơ ƀing gơñu kơnơ̆ng jing gơnam đôč đač đôč. 22Yahweh ƀu či hơngah hĭ ƀing ană plei Ñu ôh, yuakơ anăn yom pơphan Ñu. Ñu mơak yơh kiăng kơ pơjing hĭ ƀing gih jing ană plei Ñu pô. 23Bơ kơ kâo, sĭt yơh kâo ƀu či pơdơi iâu laĭ ôh brơi kơ ƀing gih, tơdah kâo ngă tui anŭn, kâo či ngă soh pơkơdơ̆ng glaĭ hăng Yahweh yơh. Samơ̆ kâo ăt či pơtô kơ ƀing gih mơ̆n amăng jơlan hiam klă laih anŭn djơ̆ găl. 24Samơ̆ khŏm pơñen huĭ pơpŭ bĕ kơ Yahweh laih anŭn mă bruă kơ Ñu tŏng ten hăng abih pran jua gih; hơdơr pơmĭn bĕ kơ hơdôm bruă yom pơphan Ñu hơmâo ngă laih kơ ƀing gih. 25Samơ̆ tơdah ƀing gih ăt dŏ ngă nanao tơlơi sat ƀai, sĭt ƀing gih wơ̆t hăng pơtao gih mơ̆n Yahweh či pơrai hĭ yơh.”