13

Ua rog rua cov Filixatee

1Thaus Xa‑u chiv ua vaajntxwv nwg noob nyoog muaj ... xyoo, hab nwg kaav cov Yixayee tau ... xyoo. 2Xa‑u xaiv cov txwvneej Yixayee tau peb txheeb leej, faib ob txheeb leej nrug nwg nyob ntawm Mimaj hab nyob peg toj sab ntawm Npe‑ee, ib txheeb leej nrug Yaunathaa nyob ntawm lub moos Kinpe‑a huv Npeeyamee tebchaws. Dua le ntawd nwg kuas cov pejxeem txhua tug nyag rov moog rua nyag vaaj nyag tsev. 3Yaunathaa ntaus yeej cov Filixatee paab tub rog kws zuv huv lub moos Kenpa swb lawm, mas cov Filixatee kuj nov txug zaaj hov. Tes Xa‑u txawm kuas tshuab raaj kub yaaj thoob lub tebchaws hab has tas, “Ca cov Henplais suavdawg tau nov.” 4Cov Yixayee suavdawg tau nov xuv tas Xa‑u tub ntaus yeej Filixatee ib paab tub rog lawm hab nov tas cov Filixatee ntxub cov Yixayee heev kawg le. Cov pejxeem txhad raug hu tawm moog cuag Xa‑u rua ntawm Kilakaa.
5Cov Filixatee kuj txhwj tub rog tuaj ua rog rua cov Yixayee. Puab muaj peb vaam lub tsheb ua rog hab rau txheeb tug tub rog caij neeg hab cov tub rog coob npaum le tej xuab zeb ntawm ntug havtxwv. Puab tuaj ua yeej nyob rua ntawm Mimaj kws nyob Npe‑avee saab nub tuaj. 6Thaus cov Yixayee pum tas puab poob rua qhov chaw ti lawm, vem cov Filixatee ntaus puab heev, puab txhad tswv nraim rua huv tej qhov tsua, huv tej kem zeb, huv tej qhov ntxaa hab huv tej qhov dej, 7hab muaj qee leej hlaa tug dej Yalatee tswv moog rua huv Kas hab Kile‑a tebchaws. Xa‑u tseed nyob huv lub moos Kilakaa hab cov pejxeem suavdawg kuj nrug nwg nyob ua tshee quas nyo.
8Xa‑u nyob tog xyaa nub lawv le lub swjhawm kws Xamuyee teem tseg, tassws Xamuyee tsw tuaj rua ntawm Kilakaa, mas cov pejxeem tso Xa‑u tseg tswv ua saab ua sua taag lawm. 9Yog le hov Xa‑u txhad has tas, “Ca le coj tej tsaj kws muab ua kevcai hlawv xyeem hab tej kws ua kevcai xyeem sws raug zoo tuaj rua kuv.” Nwg txhad muab ua kevcai hlawv xyeem. 10Thaus nwg muab ua kevcai hlawv xyeem taag lawd, na cav Xamuyee txawm tuaj txug. Xa‑u tawm moog tog hab hu Xamuyee. 11Xamuyee nug tas, “Koj tub ua daabtsw lawm?” Xa‑u teb tas, “Thaus kuv pum cov pejxeem tso kuv tseg tswv rw quas sua moog lawm hab koj kuj tsw tuaj lawv le lub swjhawm kws teem ca, hab cov Filixatee los tub txhwj tub rog tuaj rua ntawm Mimaj lawm, 12mas kuv txhad has tas, ‘Nwgnuav cov Filixatee yuav tuaj ntaus kuv ntawm Kilakaa, hab kuv tub tsw tau thov kuas Yawmsaub hlub peb,’ kuv txhad rov yuam kuv moog muab tej tsaj ua kevcai hlawv xyeem.” 13Tes Xamuyee has rua Xa‑u tas, “Koj ua tej kws ruag kawg le. Koj tub tsw ua lawv tej lug kws koj tug Vaajtswv Yawmsaub has kuas koj ua. Yog koj tau ua lawv le mas Yawmsaub yeej yuav tsaa koj hab koj caaj ceg ua vaajntxwv kaav cov Yixayee moog ib txhws le. 14Tassws nwgnuav koj hab koj caaj ceg yuav tsw ua vaajntxwv kaav moog le. Yawmsaub tub nrhav dua ib tug txwvneej kws hum Yawmsaub lub sab lawm. Hab Yawmsaub tub tsaa tug hov ua thawj kaav nwg haiv tuabneeg tsua qhov koj tsw ua lawv le Yawmsaub has rua koj.” 15Tes Xamuyee txawm sawv tseeg tawm ntawm Kilakaa moog txug lub moos Kinpe‑a huv Npeeyamee tebchaws.
 Mas Xa‑u suav cov tuabneeg kws nrug nwg ua ke muaj kwvlaam rau pua leej.
16Xa‑u hab nwg tug tub Yaunathaa hab cov tuabneeg kws nrug ob tug kuj nyob huv lub moos Kenpa huv Npeeyamee tebchaws. Tassws cov Filixatee tseed ua yeej nyob ntawm Mimaj. 17Muaj peb paab tub rog tawm huv cov Filixatee lub yeej moog lws tebchaws, ib paab moog rua ntawm lub moos Aufa kws yog Su‑aa tebchaws, 18ib paab moog rua lub moos Npe Hauloo, hab ib paab moog rua nrwm teb kws saib rua nraag haav Xenpau‑i kws ncaaj tebchaws moj saab qhua.
19Thaus hov puab nrhav thoob plawg huv Yixayee tebchaws tsw muaj ib tug Kws hlau hlo le, tsua qhov cov Filixatee has tas, “Ntshai tsaam cov Henplais yuav ntaus tau ntaaj tau muv lug swv.” 20Cov Yixayee suavdawg moog ndav cov Filixatee huv khais huv hlau huv taus huv lag. 21Nqe huv khais hab huv hlau ib raab yog ib phee nqe huv taus hab huv muv ib raab yog ib feem peb huv ib sekhee. 22Vem le nuav thaus txug nub ua rog txhad nrhav tsw tau ib raab ntaaj ib raab muv huv Xa‑u hab Yaunathaa cov tub rog txhais teg hlo le. Tsuas yog Xa‑u hab nwg tug tub Yaunathaa txhad muaj xwb.
23Mas cov Filixatee ib paab tub rog moog zuv lub dawm kws hlaa moog rua lub moos Mimaj.