13

Caux Fi^li^saa^die Mienh Mborqv Jaax

1Saulo faaux weic zoux hungh wuov zanc ninh nyei hnyangx-jeiv duqv faah ziepc hnyangx. Ninh gunv I^saa^laa^en Guoqv feix ziepc nyeic hnyangx.
2Saulo yiem I^saa^laa^en Mienh mbu'ndongx ginv buo cin dauh mienh. I cin dauh gan Saulo yiem Mikv^maatv caux Mbetc^en nyei mbong-aiv dorngx. Maaih yietc cin dauh gan Yo^naa^taan yiem Mben^yaa^min Deic nyei Gi^mbe^aa Zingh. Zengc njiec nyei mienh ninh heuc gorqv-mienh nzuonx gorqv-mienh nyei biauv.
3Yo^naa^taan mborqv hingh yiem Ge^mbaa Mungv nyei Fi^li^saa^die Mienh goux deic-bung baeng nyei zaamc. Fi^li^saa^die Mienh yaac hiuv duqv mi'aqv. Saulo ziouc paaiv mienh mingh gormx deic-bung biomv jorng heuc Hipv^lu Mienh daaih gapv zunv cuotv mingh mborqv jaax.” 4I^saa^laa^en nyei zuangx mienh muangx haiz gorngv, “Saulo mborqv Fi^li^saa^die Mienh goux deic-bung baeng nyei zaamc mi'aqv. Fi^li^saa^die Mienh yaac za'gengh nzorng haic I^saa^laa^en Mienh. Saulo ziouc heuc baeqc fingx daaih caux ninh gapv zunv yiem Gin^gaan.”
5Fi^li^saa^die Mienh gapv zunv oix caux I^saa^laa^en Mienh mborqv jaax. Ninh mbuo maaih mborqv jaax nyei maaz-cie buo waanc jaax, geh maaz baeng juqv cin dauh, caux yangh ndau nyei baeng ndongc koiv-hlen nyei saa-ziou camv. Ninh mbuo mingh liepc ciangv yiem Mbetc Aawen nyei dong bung maengx, Mikv^maatv wuov. 6I^saa^laa^en Mienh buatc ganh zuqc sic hniev haic aqv, baeng yaac zuqc kouv jiex ndaangc, baeqc fingx ziouc biaux mingh bingx mbaengx-kuotv, mbaengx-ngaamh, la'bieiv-qangx, ndau-kuotv caux wuom-kuotv. 7Maaih deix Hipv^lu Mienh zungv biaux jiex Jor^ndaen Ndaaih mingh taux Gaatc caux Gi^le^aatc Deic.
 Saulo corc yiem wuov Gin^gaan. Yietc zungv baeqc fingx sin zinx jienv gan ninh.
8Saulo yiem wuov zuov siec hnoi, ziux Saa^mu^en dingc nyei ziangh hoc, mv baac Saa^mu^en maiv gaengh daaih Gin^gaan. Baeqc fingx ziouc jiez gorn mingh nzaanx aqv. 9Hnangv naaic, Saulo gorngv, “Gunv dorh buov ziec nyei ga'naaiv caux ziec weic jiu tong nyei ga'naaiv daaih yie naaiv.” Saulo ziouc fongc horc buov ziec nyei ga'naaiv. 10Saulo jang-jang fongc horc buov ziec liuz, Saa^mu^en ziouc taux daaih aqv. Saulo cuotv mingh zipv, caux ninh gorngv wuic buangh waac.
11Saa^mu^en gorngv, “Meih zoux haaix nyungc sic laeh?”
 Saulo dau, “Yie buatc baeqc fingx guangc yie mingh nzaanx, meih yaac maiv ziux meih dingc nyei hnoi daaih. Fi^li^saa^die Mienh yaac gapv zunv yiem Mikv^maatv.
12Yie ziouc gorngv, ‘Ih zanc Fi^li^saa^die Mienh oix daaih Gin^gaan caux yie mborqv jaax. Yie maiv gaengh duqv tov Ziouv korv-lienh.’ Yie ziouc haiz oix zuqc aapv ganh fongc horc buov ziec nyei ga'naaiv.”
13Saa^mu^en gorngv mbuox Saulo, “Meih zoux hngongx nyei sic aqv. Meih maiv ei jienv Ziouv, meih nyei Tin-Hungh, jiu bun meih nyei lingc, dongh Ziouv hatc ziangx bun meih nyei lingc. Se gorngv meih ei nor, ninh zungv oix bun meih caux meih nyei zeiv-fun yietc liuz gunv I^saa^laa^en Deic-Bung. 14Mv baac ih zanc meih nyei hungh hoc maiv haih yiem lauh. Ziouv lorz buatc laanh mienh maaih hnyouv hnangv Ziouv ganh nyei hnyouv nor, yaac liepc ninh zoux bieiv zeiv gunv Ziouv nyei baeqc fingx, weic zuqc meih maiv ei jienv ninh hatc meih nyei waac.”

I^saa^laa^en Mienh Maiv Maaih Mborqv Jaax Nyei Wuoqc Ginc

15Saa^mu^en ziouc yiem Gin^gaan mingh taux Mben^yaa^min Deic nyei Gi^mbe^aa Zingh. Saulo saauv gan ninh nyei mienh, maaih leih maiv go luoqc baeqv dauh.
16Saulo caux ninh nyei dorn, Yo^naa^taan, caux gan ninh nyei mienh yiem Mben^yaa^min Deic nyei Ge^mbaa Mungv. Mv baac Fi^li^saa^die Mienh liepc ciangv yiem Mikv^maatv. 17Maaih buo guanh zaqc baeng yiem Fi^li^saa^die nyei ciangv cuotv daaih. Maaih yietc guanh hungx jienv mingh Su^an Deic nyei O^faa^laa Mungv. 18Maaih guanh hungx jienv mingh Mbetc Holon. Aengx maaih guanh hungx jienv gapv-jaaix, dongh mangc njiec Se^mbo^im Horngz huin mingh deic-bung-huaang wuov norm dorngx.
19Wuov zanc gormx I^saa^laa^en Deic-Bung lorz maiv duqv yietc dauh hlieqv-zaangc weic zuqc Fi^li^saa^die Mienh gorngv, “Nzauh heix Hipv^lu Mienh haih weic ganh daav nzuqc ndaauv daav cang.” 20Mv baac dauh dauh I^saa^laa^en Mienh oix zuqc mingh Fi^li^saa^die Mienh wuov nzioux ninh mbuo nyei laih bieiv caux porng caux bouv caux nzuqc limh. 21Nzioux laih bieiv caux porng nyei jaax-zinh se nyic zinh nyaanh. Nzioux bouv caux zaengx zunc ngongh biaav dueiv-mueiz nyei hlieqv nyei jaax-zinh se yietc zinh nyaanh.
22Weic naaiv, taux mborqv jaax nyei hnoi, gan Saulo caux Yo^naa^taan nyei mienh maiv maaih yietc dauh nyei buoz maaih nzuqc ndaauv caux cang. Kungx Saulo caux ninh nyei dorn, Yo^naa^taan ganh, maaih hnangv.
23Fi^li^saa^die Mienh goux deic-bung nyei baeng cuotv mingh taux jiex mbong-qangx, bieqc Mikv^maatv wuov norm dorngx.