13

Klei Bi Blah hŏng Phung Philistin

1Y-Sôl mâo (…) thŭn tơdah ñu dơ̆ng kiă kriê, leh anăn ñu kiă kriê phung Israel (…) dua thŭn.
2Y-Sôl ruah tlâo êbâo čô êkei Israel, dua êbâo čô dôk mbĭt hŏng Y-Sôl ti ƀuôn Mikmas leh anăn čar kngư ƀuôn Bêthel, leh anăn sa êbâo čô dôk mbĭt hŏng Y-Jônathan ti ƀuôn Gibêa hlăm čar Benjamin. Ñu bi wĭt phung ƀuôn sang adôk grăp čô kơ sang gơ̆ pô. 3Y-Jônathan dưi hŏng kđông phung Philistin ti ƀuôn Gêba; leh anăn phung Philistin hmư̆ kơ klei anăn. Y-Sôl brei arăng ayŭ ki tar ƀar čar, lač, “Brei phung Hêbrơ hmư̆.” 4Jih jang phung Israel hmư̆ klei anăn lač, Y-Sôl dưi leh hŏng kđông phung Philistin, leh anăn msĕ mơh phung Philistin bi êmut snăk kơ phung Israel. Leh anăn arăng iêu phung ƀuôn sang brei bi mguôp hŏng Y-Sôl ti ƀuôn Gilgal.
5Phung Philistin bi kƀĭn čiăng bi blah hŏng phung Israel, mâo tlâo pluh êbâo êdeh aseh leh anăn năm êbâo kahan đĭ aseh, leh anăn phung kahan lu msĕ si čuah ti hang êa ksĭ. Diñu đĭ hriê ngă kđông ti ƀuôn Mikmas, phă ngŏ ƀuôn Bet-Awen. 6Tơdah phung Israel ƀuh diñu dôk hlăm anôk kniă (kyuadah arăng wang diñu giăm snăk), phung ƀuôn sang đuĕ dăp hlăm ƀăng čư̆, ƀăng blŭng, boh tâo, hlăm msat, leh anăn hlăm kbăng êa, 7đa đa diñu găn êa krông Yurdan nao kơ čar Gat leh anăn čar Galaat. Bi Y-Sôl ăt dôk ti ƀuôn Gilgal, leh anăn jih jang mnuih ƀuôn sang tui hlue ñu huĭ ktư̆ yơ̆ng.
8 Ñu dôk guôn kjuh hruê tui si klei Y-Samuel bi kčah leh. Ƀiădah Y-Samuel amâo truh ôh ti ƀuôn Gilgal, leh anăn phung ƀuôn sang dơ̆ng bra đuĕ mơ̆ng Y-Sôl. 9Snăn Y-Sôl lač, “Ba mnơ̆ng myơr čuh kơ kâo tinei leh anăn mnơ̆ng myơr kơ klei êđăp ênang.” Leh anăn ñu myơr mnơ̆ng myơr čuh. 10Tơdah mrâo ñu ruê̆ myơr mnơ̆ng myơr čuh, nĕ anei Y-Samuel truh; leh anăn Y-Sôl kbiă nao bi tuôm hŏng ñu leh anăn kkuh kơ ñu. 11Y-Samuel lač, “Ya klei ih ngă leh?” Y-Sôl wĭt lač, “Tơdah kâo ƀuh phung ƀuôn sang dơ̆ng bra đuĕ mơ̆ng kâo, leh anăn ih amâo truh ôh tui si hruê bi kčah leh, leh anăn phung Philistin bi kƀĭn leh ti ƀuôn Mikmas, 12kâo lač, ‘Ară anei phung Philistin srăng trŭn ngă kơ kâo ti ƀuôn Gilgal, leh anăn kâo amâo tuôm kwưh kơ klei Yêhôwa pap ôh.’ Snăn kâo mâo klei mgô̆ kâo pô leh anăn myơr hĕ mnơ̆ng myơr čuh.” 13Y-Samuel lač kơ Y-Sôl, “Ih ngă klei mluk leh. Ih amâo djă pioh ôh klei mtă Yêhôwa, Aê Diê ih mtă leh kơ ih. Kyuadah ară anei Yêhôwa dưi bi kjăp ƀuôn ala mtao ih hŏng phung Israel hlŏng lar. 14 Ƀiădah ară anei ƀuôn ala mtao ih amâo srăng dôk sui ôh. Yêhôwa duah leh sa čô mnuih tui si ai tiê ñu pô; leh anăn Yêhôwa čuăn leh gơ̆ brei gơ̆ jing khua kiă kriê phung ƀuôn sang ñu, kyuadah ih amâo djă pioh ôh klei Yêhôwa mtă leh kơ ih.” 15Leh anăn Y-Samuel kgŭ đuĕ nao mơ̆ng ƀuôn Gilgal. Phung kahan adôk tui hlue Y-Sôl nao mơ̆ng Gilgal kơ ƀuôn Gibêa, hlăm čar Benjamin.
 Y-Sôl yap phung ƀuôn sang dôk mbĭt hŏng ñu, mâo hlăm brô năm êtuh čô.
16Y-Sôl leh anăn Y-Jônathan anak êkei ñu, leh anăn phung ƀuôn sang mbĭt hŏng ñu dôk ti ƀuôn Gibêa hlăm čar Benjamin; ƀiădah phung Philistin ngă kđông ti ƀuôn Mikmas. 17Phung tlĕ ngă kăp bi rai kbiă hriê mơ̆ng kđông phung Philistin mâo tlâo phung; sa phung wir phă ƀuôn Ôphra hlăm čar Sual, 18nao sa phung nao phă ƀuôn Bet-Hôron, leh anăn sa phung mkăn nao phă knông lăn giăm tlung Sêbôim phă kdrăn tač.
19Hlăk anăn, amâo mâo ôh mnuih tia hlăm tar ƀar čar Israel; kyuadah phung Philistin lač, “Huĭdah phung Hêbrơ tia kơ diñu pô đao gưm leh anăn kju.” 20Snăn grăp čô êkei Israel trŭn nao kơ phung Philistin čiăng sah wăng kai, wăng kuôk, jông, leh anăn mniă. 21Ênoh mưn arăng sah wăng kai leh anăn wăng kuôk jing sa pim, leh anăn sa kdrêč hlăm tlâo sêkel jing ênoh mưn arăng sah jông leh anăn čur giê msei. 22Snăn ti hruê bi blah amâo mâo đao gưm, kăn mâo kju rei hlăm kngan jih jang phung ƀuôn sang dôk mbĭt hŏng Y-Sôl leh anăn Y-Jônathan; knŏng Y-Sôl leh anăn Y-Jônathan anak êkei ñu mâo dŏ anăn. 23Sa phung kahan hlăm kđông phung Philistin nao dôk ti êlan găn nao kơ ƀuôn Mikmas.