14

1Geh du nar, Y-Jônathan, kon buklâu Y-Sôl, lah ma buklâu ndăm djôt khêl păng, "Kay lŏng he hăn ta palơ pôih phung Philistin mpeh đah ri." Ƀiălah păng mâu mbơh ôh ma mbơ̆ păng. 2Y-Sôl gŭ ta mpâr ƀon Gibêa tâm dâng tơm play pom granat ta ƀon Migrôn; jêh ri phung ƀon lan ndrel ma păng geh tâm prao rhiăng nuyh, 3jêh ri geh Y-Ahija, kon buklâu Y-Ahitup, oh Y-Ikalôt, kon buklâu Y-Phinêas, sau Y-Êli kôranh ƀư brah Yêhôva ta ƀon Silô, nsoh ao êphôt. Phung ƀon lan mâu gĭt ôh ma Y-Jônathan lĕ hăn du jêh. 4Ta ntŭk trong rgăn ntŭk Y-Jônathan joi ŭch hăn ma pôih tahan phung Philistin, geh du glo lŭ toyh nâm bu sêk mpeh bar đah trong rgăn nây, du mlâm bu ntơ Bôse jêh ri du mlâm êng bu ntơ Sênê. 5Du mlâm gŭ mpeh dor rle ma ƀon Mikmas, jêh ri du mlâm êng gŭ mpeh rđŭng, rle ma ƀon Gêba.
6Y-Jônathan lah ma buklâu ndăm djôt ndơ păng tâm lơh, "Kay lŏng he hăn ma pôih phung mâu geh koh ntâu aơ. Klăp lah Yêhôva mra ƀư ăn ma he, yorlah mâu geh du ntil ndơ nkân ôh Yêhôva tâm rklaih gĭt lah âk gĭt lah ƀhôi." 7Nơm djôt ndơ păng tâm lah ma păng." Ƀư hom tĭng nâm may mĭn, aơ gâp gŭ ndrel ma may, tĭng nâm nau may mĭn nây lĕ gâp mĭn." 8Pôri Y-Jônathan lah, "He hăn hom tât ma phung nây, jêh ri he mpơl săk he nơm ma khân păng. 9Tơlah khân păng lah ma he, 'Kâp ƀât, hên hăn ma khân may, 'pôri he ăt hôm gŭ ta ntŭk he, jêh ri he mâu mra hăn hao ma khân păng ôh. 10Ƀiălah tơlah khân păng lah, 'Hao hom ma hên, 'pôri he mra hăn hao, yorlah Yêhôva jao jêh khân păng tâm ti he. Nau nây jêng nau tâm mbên ma he."
11Pôri, lĕ bar hê mpơl săk khân păng nơm ta pôih phung Philistin; jêh ri phung Philistin lah, "Ri, phung Hêbrơ du luh tă bơh trôm ntŭk khân păng tă krap." 12Jêh ri phung tahan tâm pôih kuăl ma Y-Jônathan jêh ri nơm djôt ndơ lah: "Văch hom ma hên, hên geh du nau ŭch mpơl ma bar hê. Y-Jônathan lah ma nơm djôt ndơ păng tâm lơh, "Hao tĭng ndô̆ gâp, yorlah Yêhôva hŏ jao jêh khân păng tâm ti phung Israel." 13Jêh ri Y-Jônathan vơr hao kalơ, jêh ri nơm djôt ndơ păng tâm lơh tĭng ndô̆ păng. Phung Philistin chalôt khĭt panăp Y-Jônathan, jêh ri nơm djôt ndơ păng tâm lơh nkhĭt khân păng khĭt pakơi păng. 14Tâm nau tâm lơh ntơm saơm aơ, Y-Jônathan jêh ri nơm djôt ndơ păng tâm lơh nkhĭt klăp tâm bar jê̆t nuyh, tâm du ntŭk pah kan du n'gul neh. 15Geh du nau klach ngăn tâm trôm pôih, tâm mir, jêh ri tâm lĕ phung ƀon lan Philistin; phung tahan tâm pôih jêh ri phung ntŭng ƀlôch klach nsâr; neh n'găr ngăn: nây jêng nâm bu nau klach nkrit bơh Brah Ndu toyh ngăn.
16Phung tahan gak Y-Sôl, tâm ƀon Gibêa, n'gor Benjamĭn, saơ dadê phung ƀon lan Philistin lĕ chah-rai pru-pra. 17Rnôk nây Y-Sôl lah ma phung ƀon lan gŭ ndrel ma păng "Kơp hom gay ŭch gĭt mbu moh lĕ nchuăt tă bơh phung he." Tơlah khân păng lĕ kơp jêh, ta aơ mâu saơ ôh Y-Jônathan jêh ri nơm djôt ndơ păng tâm lơh. 18Y-Sôl lah ma Y-Ahija, "Tung leo hip Brah Ndu ta aơ, "(yorlah rnôk nây hip Brah Ndu bu tung leo ndrel phung Israel). 19Ƀiălah dôl Y-Sôl ngơi ma kôranh ƀư brah, geh bâr ngơi drơu-drơu lơ hâu katang lơn tâm nklang pôih phung Philistin; jêh ri Y-Sôl lah ma kôranh ƀư brah, "Rhuăt lơi ti may." 20Pônây, Y-Sôl jêh ri lĕ rngôch phung tahan gŭ ndrel ma păng tâm rƀŭn jêh ri hăn tât ntŭk tâm lơh; ta aơ khân păng saơ phung Philistin sŏk đao ăp nơm tâm lơh ndrăng băl păng nơm, jêh ri ri geh nau uh ah toyh ngăn. 21Bi phung Hêbrơ hŏ gŭ ndrel jêh ma phung Philistin lĕ jŏ lor ma nar nây jêh ri gŭ tâm pôih tahan, aƀaơ plơ̆ sĭt ndrel ma phung Israel ăt tĭng ndô̆ Y-Sôl jêh ri Y-Jônathan. 22Tâm ban lĕ tơlah lĕ rngôch phung Israel gŭ krap nde tâm dor yôk Êphraim, tăng ma phung Philistin lĕ nchuăt du, nđâp khân păng đŏng tĭng tâm lơh đah khân păng. 23Pôri Yêhôva tâm rklaih phung Israel nar nây; jêh ri khân păng hôm gŭ tâm lơh lơ ƀah ngai lơn kŏ tât ma ƀon Bêt-Aven.
24Tâm nar nây lĕ, phung Israel hŏ huăr ngăn jêh. Yorlah, Y-Sôl sơm ton ma phung ƀon lan, lah: "Rak rtăp ma mbu moh sông sa lor tơlah ê-hŏ nhâp nar, nâm bu ntĭt lor gâp plơng bôk ma phung rlăng gâp." Yor nây, lĕ rngôch phung ƀon lan mâu geh nuyh chiăm lep ôh ndơ sông sa. 25Ƀiălah phung ƀon lan hŏ tât tâm nklang bri krŏng, jêh ri geh dak sŭt ta neh. 26Rnôk nây, phung ƀon lan lăp tâm krŏng, saơ mpơng sŭt aơ truh dak; mâu geh nuyh janh nsiăm ti ta trôm mbung ôh; yorlah phung ƀon lan klach ma nau sơm ton. 27Ƀiălah Y-Jônathan mâu iăt ôh nau mbơ̆ păng ntĭnh ma phung ƀon lan ma nau sơm ton, pô nây păng yơr mâng păng djôt ta ti, păng sŏch chiông mâng nây ta mpơng sŭt, jêh ri sŏk ti nsiăm dak sŭt ta trôm mbung, pôri măt păng ang rah vah. 28Rnôk nây du huê tâm phung ƀon lan lah, "Mbơ̆ may ntĭnh jêh dŭt n'hâm ma phung ƀon lan ma nau sơm ton, lah, 'Rak rtăp hom ma nơm sông sa nar aơ.'" Yor nây phung ƀon lan lĕ huăr jêh. 29Jêh ri Y-Jônathan lah, "Mbơ̆ gâp lĕ ƀư rŭng jêh bri neh. Uănh hom mâm măt gâp jêng ang rah vah jêh, yorlah gâp lep djê̆ lê̆ dak sŭt aơ. 30Jêng ueh lơn yơh tơlah phung ƀon lan sông sa nar aơ ndơ khân păng sŏk gro tă bơh phung rlăng; yorlah aƀaơ nau nkhĭt phung Philistin mâu jêng toyh ir ôh."
31Nar aơ khân păng nkhĭt phung Philistin ntơm bơh ƀon Mikmas tât ma ƀon Aijalon, jêh ri phung lan lĕ huăr rvet ngăn jêh. 32Phung ƀon lan lĕ rvet ngăn, rduh ran sŏk ndơ khân păng gro, nhŭp biăp ndrôk, ndrôk kon, nkhĭt ta neh; jêh ri phung ƀon lan sa khân ôbăl nđâp mham. 33Khân păng mbơh ma Y-Sôl, "Aơ phung ƀon lan ƀư tih đah Yêhôva dôl sa nđâp mham." Păng lah, "Khân may ƀư ma nau ƀlêp blêr, rlă hom du mlâm lŭ toyh ma gâp ta aơ." 34Y-Sôl lah, Hăn bra hom ta nklang phung ƀon lan jêh ri mbơh ma khân păng, 'Ăp nơm têk leo ndrôk păng mâu lah biăp păng, sreh ôbăl ta aơ jêh ri sa. Lơi ta ƀư tih ôh đah Yêhôva dôl sa nđâp mham.'" Pô nây kêng măng nây ăp nơm tâm phung ƀon lan têk leo ndrôk ndrel jêh ri sreh ta nây. 35Y-Sôl ndâk du mlâm nơng ma Yêhôva; nây jêng nơng lor lơn păng hŏ mâp ƀư jêh ma Yêhôva.
36Pô nây, Y-Sôl lah: "Dôl bri măng ăn hăn jŭr tĭng phung Philistin jêh ri nkhĭt khân păng kŏ tât ang ôi. Lơi ta he om du huê tâm phung khân păng ôh." Khân păng lah, "Ƀư hom tĭng nâm may mĭn ueh." Ƀiălah kôranh ƀư brah lah, "Ăn he hăn dăch ma Yêhôva ta aơ." 37Y-Sôl ôp ma Brah Ndu, "Gâp mra jŭr tĭng phung Philistin lĕ? May mra jao khân păng tâm ti phung Israel lĕ? Ƀiălah Brah Ndu mâu plơ̆ lah ôh ma păng nar nây. 38Y-Sôl lah, "Văch hom ta aơ, Hơi lĕ rngôch phung kôranh ma phung ƀon lan. Ăn khân may uănh mâm nau tih aơ tât jêh nar aơ. 39Yorlah tĭng nâm Yêhôva gŭ rêh, nơm tâm rklaih phung Israel, nđâp tơ lah nau tih nây di ma Y-Jônathan kon buklâu gâp nơm kađôi lĕ, păng mra khĭt ngăn yơh." Ƀiălah mâu geh du huê buklâu ta nklang lĕ rngôch phung ƀon lan plơ̆ sĭt lah ôh ma păng. 40Păng lah ma lĕ rngôch phung Israel, "Khân may mra gŭ mpeh du ding, jêh ri gâp mpeh Y-Jônathan kon bu klâu gâp mpeh du ding êng." Phung ƀon lan lah ma Y-Sôl, "Ƀư hom tĭng may mĭn ueh." 41Pôri Y-Sôl lah, "Ơ Yêhôva Brah Ndu phung Israel, ăn nau nchroh di." Nau nchroh di ma Y-Jônathan jêh ri ma Y-Sôl, ƀiălah phung ƀon lan klaih. 42Rnôk nây Y-Sôl lah, "Ƀư nau nchroh ma gâp ndrel ma kon buklâu gâp Y-Jônathan." Jêh ri nau nchroh di ma Y-Jônathan.
43Y-Sôl lah ma Y-Jônathan, mbơh ma gâp moh nau may hŏ ƀư tih jêh." Y-Jônathan, mbơh ma păng, "Gâp lep jêh djê̆ lê̆ dak sŭt ma chiông mâng gâp djôt ta ti gâp. Ta aơ gâp, mra khĭt." 44Y-Sôl lah, "Ăn Brah Ndu ƀư pônây ma gâp jêh ri rlau lơn đŏng, tơlah may mâu khĭt, Hơi Y-Jônathan." 45Rnôk nây phung ƀon lan lah ma Y-Sôl, "Mâm ƀư, Y-Jônathan mra khĭt lĕ, nơm hŏ ƀư kŏ tât geh nau dơi toyh aơ tâm phung Israel? Mâu ôh, mâu geh pô nây ôh! Tĭng nâm Yêhôva gŭ rêh, du mbrai sŏk kalơ bôk păng mâu mra rŭng ta neh ôh, yorlah păng ƀư kan ndrel ma Brah Ndu nar aơ." Pô ri phung ƀon lan tâm rklaih Y-Jônathan, pôri ôbăl mâu geh khĭt ôh. 46Jêh ri Y-Sôl rlu mâu hôm tĭng ôh phung Philistin; Jêh ri phung Philistin sĭt ma ntŭk khân păng nơm.
47Jêh Y-Sôl sŏk dơn nau jêng hađăch ma phung Israel, păng tâm lơh đah lĕ rngôch, phung rlăng păng gŭ jŭm văr păng, đah phung Môap, đah phung Amôn, đah phung Êđôm, đah phung hađăch n'gor sôba, jêh ri đah phung Philistin. Lam ta ntŭk păng hăn, păng dơi lĕ phung khân păng. 48Păng ƀư ma nau katang, jêh ri tâm lơh đah phung Amalek, jêh ri tâm rklaih phung Israel tă bơh ti phung pit gro jêh khân păng.
49Phung kon bu klâu Y-Sôl geh Y-Jônathan, Y-Gisêvi, jêh ri Y-Malkisua, Amoh bar hê kon bu ur păng: Amoh nơm deh lor lơn jêng H'Mêrap, jêh ri oh năp jêng H'Mikal. 50Amoh ur Y-Sôl jêng H'Ahinôam, kon bu ur Y-Ahimar. Amoh kôranh phung tahan păng jêng Y-Apner, kon buklâu Y-Ner, kônh Y-Sôl. 51Y-Kis jêng mbơ̆ Y-Sôl, jêh ri Y-Ner mbơ̆ Y-Apner jêng kon buklâu Y-Abiel. 52Dôl lĕ rnôk Y-Sôl gŭ rêh geh nau tâm lơh katang ngăn đah phung Philistin; jêh ri tơlah Y-Sôl saơ du huê buklâu katang mâu lah janh, păng sŏk dŏng ôbăl ăn ma păng nơm.