14

Giô-na-than chiến thắng

1Hôm sau, Giô-na-than, con Sau-lơ, bảo người trai trẻ mang khí giới của mình: "Đi với tôi qua bên đồn Phi-li-tin." Nhưng ông không cho cha mình hay. 2Lúc ấy, Sau-lơ và sáu trăm quân đang đóng ở ngoại ô thành Ghi-bê-a, dưới cây lựu ở Mi-gơ-rôn. 3Có thầy tế lễ đương nhiệm A-hi-gia ở đó (A-hi-gia làm chức tế lễ của Chúa tại Si-lô, vì là chắt của Hê-li, cháu nội của Phi-nê-a, con A-hi-túp, anh Y-ca-bốt). Không một người nào biết việc Giô-na-than đi sang đồn Phi-li-tin cả.
4Trên đường đến đồn địch, Giô-na-than phải qua một cái đèo nằm giữa hai rặng núi đá dốc đứng tên là Bết-sốt và Sê-nê. 5Núi đá ở phía bắc đèo đối diện Mích-ma, còn núi phía nam đối diện Ghê-ba.
6Giô-na-than nói với tráng sĩ mang khí giới mình: "Ta cố tiến đến đồn của những người vô tín kia. Mong rằng Chúa giúp chúng ta. Khi có Chúa cứu giúp thì số nhiều hay ít không thành vấn đề." 7Tráng sĩ đáp: "Xin cứ làm theo điều ông cho là phải. Tôi xin theo ông hết lòng." 8Giô-na-than tiếp: "Trước tiên ta sẽ để cho địch thấy ta. 9Nếu họ bảo ta dừng lại, ta đành thôi không tiến lên đánh họ nữa. 10Nhưng nếu họ gọi ta đến, ta sẽ tiến đánh, vì đây là dấu hiệu Chúa cho ta chiến thắng."
11Khi hai người xuất đầu lộ diện, quân Phi-li-tin trong đồn la lên: "Có những người Hy-bá bò ra khỏi hang trú ẩn kia kìa!" 12Rồi họ lớn tiếng gọi hai người: "Lên đây, ta sẽ dạy cho cho các anh một bài học!" Giô-na-than bảo tráng sĩ mang khí giới: "Theo tôi leo lên! Chúa cho Y-sơ-ra-ên thắng họ rồi!" 13,14Vậy hai người dùng cả tay và chân để leo lên, và họ chém ngã chừng hai mươi người nằm la liệt trên một khoảnh đất rộng ước nửa mẫu. 15Sự kinh hoàng lan ra trong toàn thể quân Phi-li-tin, từ lính đóng đồn cho đến các đơn vị đột kích đều run sợ. Đồng thời, Thượng Đế làm một trận động đất dữ dội, nên họ càng khiếp đảm.
16Lính trên vọng canh của Sau-lơ nhìn thấy cảnh quân địch chạy tới chạy lui hỗn loạn. 17Được tin này, Sau-lơ cho kiểm điểm quân sĩ xem ai đã xuất trại, và lúc ấy họ mới thấy thiếu Giô-na-than và người mang khí giới của ông. 18Sau-lơ bảo A-hi-gia đem Rương của Thượng Đế đến, vì lúc ấy Rương đang ở giữa người Y-sơ-ra-ên. 19Nhưng, trong khi Sau-lơ còn đang nói với thầy tế lễ, tiếng ồn ào từ đồn Phi-li-tin càng lúc càng tăng, nên Sau-lơ bảo thầy tế lễ ngưng lại.
20Sau-lơ tập họp quân sĩ, kéo ra trận. Một cảnh hỗn loạn đập vào mắt ông: địch quân đang chém giết lẫn nhau. 21Những người Hy-bá bị địch chiêu dụ trước kia, đang ở trong đồn Phi-li-tin, nay chạy qua phía Sau-lơ và Giô-na than. 22Đồng thời, những người lánh nạn trên cao nguyên Ép-ra-im hay được tin quân Phi-li-tin vỡ chạy, liền cùng nhau đuổi đánh quân địch. 23Và như vậy, Chúa giải cứu Y-sơ-ra-ên hôm ấy, chiến trận lan ra cho đến Bết-a-ven.
24-26Hôm ấy, quân sĩ Y-sơ-ra-ên bị kiệt sức vì một lời thề của Sau-lơ: "Từ nay cho đến tối, là khi ta trả thù xong quân địch, nếu ai ăn một vật gì, người ấy phải bị nguyền rủa." Vậy không ai dám ăn gì hết. Khi họ vào một cái rừng, thấy mật ong nhỏ giọt xuống đất cũng không dám đụng đến, vì sợ lời thề. 27Nhưng Giô-na-than không biết cha mình có buộc quân sĩ tôn trọng lời thề trên, nên ông chấm đầu gậy vào mật, đưa lên miệng, và mắt ông sáng lên. 28Một người ở đấy cho ông hay việc Sau-lơ thề nguyền rồi buộc quân sĩ giữ lời thề đó và không được ăn gì cả, nên mọi người phải đói lả. 29,30Giô-na-than nói: "Nhờ nếm tí mật này, tôi thấy tỉnh người. Nếu cha tôi không làm phiền mọi người, để họ tự do ăn những thức lấy được của địch, chiến thắng của quân ta hôm nay chắc chắn phải vĩ đại hơn nhiều."
31Hôm ấy, mặc dù đói mệt, quân Y-sơ-ra-ên vẫn đánh giết địch nằm dài từ Mích-ma đến A-gia-lôn. 32Cuối cùng vì đói quá, họ xông vào bắt bò, cừu lấy được của địch, giết vội, ăn thịt chưa ráo máu. 33Có người báo cáo với Sau-lơ: "Quân ta phạm tội với Chúa, ăn thịt luôn với huyết." Sau-lơ nói: "Tội này nặng lắm!" Ông tiếp: "Lăn một khối đá lớn lại đây;" 34rồi cho người đi bảo quân sĩ khắp nơi: "Đem bò, cừu đến tảng đá này chọc tiết hẳn hoi rồi mới được ăn. Không được ăn thịt còn máu vì làm vậy là phạm tội với Chúa" ai nấy tuân lệnh. 35Sau-lơ xây một bàn thờ Chúa tại đấy. Đó là bàn thờ thứ nhất ông xây cho Ngài.
36Sau đó, Sau-lơ đề nghị: "Ta nên đuổi theo quân Phi-li-tin suốt đêm nay, không để cho một tên nào sống sót." Quân sĩ tán thành: "Chúng tôi xin làm điều gì ông cho là phải." Nhưng thầy tế lễ nói: "Ta nên thỉnh ý Thượng Đế trước." 37Sau-lơ cầu hỏi Thượng Đế: "Chúng tôi nên đuổi theo người Phi-li-tin không? Ngài cho chúng tôi thắng họ không?" Nhưng Chúa không đáp lời. 38Thấy thế, Sau-lơ mời các vị lãnh đạo nhân dân đến tra cứu để tìm xem ai đã phạm tội hôm ấy. 39Ông nói: "Ta thề trước Chúa Hằng sống, Đấng cứu giúp Y-sơ-ra-ên, dù cho người phạm tội là Giô-na-than, con ta, người ấy cũng phải chết." Nhưng không một ai đáp lời ông cả.
40Sau-lơ bảo mọi người: "Tất cả anh em đứng qua bên kia, còn ta và Giô-na-than đứng bên này." Mọi người làm theo lời vua. 41Sau-lơ cầu nguyện: "Lạy Thượng Đế Hằng Hữu của Y-sơ-ra-ên, xin dạy cho biết vì sao Ngài không trả lời con hôm nay? Do tội của con, của Giô-na-than, hay tội của anh em khác?" Sau-lơ và Giô-na-than bị chỉ định còn những người khác vô can. 42Sau-lơ lại cầu: "Xin chỉ định giữa con và Giô-na-than." Giô-na-than bị chỉ định.
43Sau-lơ hỏi Giô-na-than: "Con đã làm điều gì?" Giô-na-than thưa: "Con đã nếm một chút mật trên đầu gậy. Con xin chịu chết." 44Sau-lơ nói: "Giô-na-than, con phải chết! Nếu không xin Thượng Đế phạt cha chết hay nặng hơn thế nữa." 45Nhưng quân sĩ lên tiếng phản đối: "Giô-na-than, vị anh hùng mang lại chiến thắng vĩ đại cho Y-sơ-ra-ên phải chết sao? Nhất định không! Chúng tôi thề trước Chúa Hằng Sống, Giô-na-than sẽ không mất một sợi tóc, vì chính ông ta thực hiện công việc của Thượng Đế hôm nay." Như thế, họ cứu mạng Giô-na-than. 46Sau-lơ bỏ ý định đuổi theo quân Phi-li-tin và nhờ vậy người Phi-li-tin chạy thoát về nhà.
47Từ ngày lên làm vua Y-sơ-ra-ên, Sau-lơ chiến đấu với địch khắp bốn bề: quân Mô-áp, Am-môn, Ê-đôm, các vua Xô-ba, quân Phi-li-tin. Xuất quân phía nào vua dẹp yên phía ấy. 48Vua anh dũng chiến thắng quân A-ma-léc, và giải phóng Y-sơ-ra-ên khỏi ách thống trị hà khắc của các nước địch.
49Sau-lơ có ba con trai là Giô-na-than, Ích-vi, Manh-ki-sua và hai con gái là Mê-ráp và Mi-canh. 50Vợ Sau-lơ là A-hi-nô-am, con gái A-hi-mát. Tổng tư lệnh quân đội là Áp-ne, anh em chú bác với vua. 51Kích, cha Sau-lơ và Nê-rơ, cha Áp-ne đều là con của A-bi-ên.
52Cuộc chiến đấu với quân Phi-li-tin dai dẳng suốt đời Sau-lơ. Vì thế, gặp được người nào dũng mãnh, vua liền chiêu mộ ngay.