15

Sau-lơ không tuân lệnh

1Một hôm, Sa-mu-ên bảo Sau-lơ: "Tôi đã vâng lời Chúa xức dầu, tấn phong ông làm vua Y-sơ-ra-ên. Vậy, bây giờ ông nên thận trọng nghe lời Ngài. 2Chúa Toàn năng phán: Ta sẽ trừng phạt A-ma-léc vì đã phục kích Y-sơ-ra-ên khi họ từ Ai-cập ra đi. 3Bây giờ, ngươi phải đi đánh người A-ma-léc, tận diệt cả nam phụ lão ấu, bò, cừu, lạc đà và lừa của họ.'"
4Vậy, tại Tê-la-im, Sau-lơ động viên quân lực được 200.000 bộ binh chưa kể 10.000 quân Giu-đa. 5Ông kéo quân đến gần thành của người A-ma-léc, dàn trận trong thung lũng, 6và sai người nói với dân Kên: "Tránh xa người A-ma-léc để khỏi bị vạ lây, vì anh em đã cư xử tử tế với Y-sơ-ra-ên khi chúng tôi lìa Ai-cập." Người Kên rút khỏi dân A-ma-léc. 7Sau-lơ đánh bại người A-ma-léc từ Ha-vi-la đến Su-rơ, về phía đông Ai-cập. 8ồng bắt sống A-ga, vua A-ma-léc, và tàn sát tất cả dân chúng. 9Nhưng Sau-lơ và quân sĩ tha chết cho A-ga, cũng không giết những cừu, bò tốt nhất và các cừu con béo mập nhất. Nói chung họ giữ lại những thứ gì tốt, chỉ tiêu diệt những thứ gì xấu, vô giá trị mà thôi.
10Chúa Hằng Hữu bảo Sa-mu-ên: 11“Ta rất tiếc là đã cho Sau-lơ làm vua, vì người ấy không vâng lời Ta." Sa-mu-ên buồn lắm. Ông khóc lóc với Chúa suốt đêm. 12Sáng hôm sau, ông dậy sớm đi tìm Sau-lơ. Có người cho ông hay Sau-lơ đi lên núi Cát-mên dựng cho mình một đài kỷ niệm, sau đó đi xuống Ghinh-ganh. 13Khi Sa-mu-ên tìm được Sau-lơ, Sau-lơ lên tiếng trước: "Xin Chúa ban phước lành cho ông. Tôi thi hành lệnh Chúa xong rồi." 14Nhưng Sa-mu-ên hỏi: "Thế sao tôi còn nghe tiếng cừu kêu và tiếng bò rống?" 15Sau-lơ chống chế: "Anh em binh sĩ có giữ lại những con bò và cừu tốt nhất của người A-ma-léc để dâng cho Chúa Hằng Hữu, Thượng Đế của ông, còn lại chúng tôi đã giết sạch." 16Sa-mu-ên nói: "'Xin đừng nói nữa, để tôi nói cho vua nghe những điều Chúa dạy tôi tối qua." Sau-lơ đáp: "Xin ông nói đi." 17Sa-mu-ên tiếp: "Trong lúc ông tự biết mình thấp hèn, Chúa cho ông lãnh đạo các đại tộc, xức dầu cho ông làm vua Y-sơ-ra-ên, 18và Ngài sai ông đi với sứ mạng tận diệt dân A-ma-léc không để lại một ai. 19Nhưng tại sao ông không vâng lời Chúa? Tại sao ông vồ lấy của cướp, làm điều xấu xa trước mặt Chúa?" 20Sau-lơ đáp: "Tôi có vâng lời Chúa, tôi có thi hành sứ mệnh Chúa giao đấy chứ: tôi chỉ dẫn A-ga về, còn giết sạch người A-ma-léc. 21Nhưng binh sĩ có giữ lại những con bò và con cừu tốt nhất (đáng lẽ phải giết đi) để dâng cho Chúa Hằng Hữu, Thượng Đế của ông tại Ghinh-ganh." 22Sa-mu-ên bảo: "Chúa có thích lễ thiêu và lễ thù ân hơn sự vâng lời Ngài đâu? Vì vâng lời hơn dâng lễ vật, nghe theo hơn dâng mỡ cữu đực. 23Phản nghịch còn hơn tà thuật, ương ngạnh còn hơn thờ tà thần. Vì ông dám cãi mạng Chúa, Ngài cũng từ khước không cho ông làm vua nữa."
24Sau-lơ thú nhận: "Tôi có tội! Tôi không tuân lệnh Chúa, tôi không nghe lời ông vì tôi sợ dân và làm theo điều họ muốn. 25Xin tha tội cho tôi, về với tôi để tôi thờ phụng Chúa." 26Sa-mu-ên đáp: "Không, tôi không về với ông được, vì ông dám cãi mạng Thượng Đế nên Ngài không còn cho ông làm vua Y-sơ-ra-ên nữa."
27Khi Sa-mu-ên quay mình bước đi, Sau-lơ nắm áo giữ ông lại, làm chiếc áo rách toạc. 28Sa-mu-ên nói: "Hôm nay Chúa cũng xé nước Y-sơ-ra-ên khỏi tay ông như thế và đem giao cho một đồng bào của ông là người xứng đáng hơn ông. 29Thượng Đế là vinh quang của Y-sơ-ra-ên không bao giờ nói dối, hay đổi ý vì Ngài đâu phải là người trần." 30Sau-lơ lại năn nỉ: "Tôi có tội, nhưng trước mặt các trưởng lão và nhân dân Y-sơ-ra-ên, xin ông tỏ ra tôn trọng tôi, đi về với tôi để tôi thờ phụng Chúa." 31Sa-mu-ên đi về với Sau-lơ và Sau-lơ thờ phụng Chúa.
32Sau đó, Sa-mu-ên bảo: "Đem A-ga, vua A-ma-léc đến đây!" Khi được dẫn đến A-ga mặt mày hớn hở, mừng thầm: "Chắc ta được thoát chết rồi!" 33Nhưng Sa-mu-ên nói: "Vì lưỡi kiếm của ông đã làm cho nhiều bà mẹ mất con, mẹ ông cũng phải mất con vậy." Rồi ông chặt A-ga ra từng mảnh trước mặt Chúa tại Ghinh-ganh.
34Sau đó, Sa-mu-ên về Ra-ma, còn Sau-lơ về Ghi-bê-a. 35Từ đó Sa-mu-ên không còn gặp Sau-lơ nữa. Lòng Sa-mu-ên rất đau đớn vì cớ Sau-lơ, còn Chúa Hằng Hữu tiếc vì đã lập Sau-lơ làm vua Y-sơ-ra-ên.