15

Xa‑u tsis mloog lus raug muab hle

1Xamuyee hais rau Xa‑u tias, “Yawmsaub txib kuv tuaj tsa koj ua vajntxwv kav nws haiv neeg Yixayee. Vim li no nimno koj tig ntsej mloog Yawmsaub tej lus. 2Yawmsaub uas muaj hwjchim loj kawg nkaus hais li no tias, ‘Kuv yuav rau txim rau cov Amalej rau qhov uas thaum cov Yixayee tawm hauv Iyi tebchaws los lawv tav cov Yixayee kev. 3Koj cia li mus ntaus cov Amalej thiab muab txhua yam uas lawv muaj ua kom puam tsuaj tag huvsi. Tsis txhob tseg ib tug dim li, cia tua tag nrho tej pojniam txivneej, tej menyuam yaus tej menyuam noj mis thiab tej nyuj tej yaj tej ntxhuav thiab tej nees luav huvsi.’ ”
4Xa‑u thiaj hu cov pejxeem tuaj ua ke rau ntawm Thela‑i suav tag nrho cov tub rog muaj 200,000 leej thiab cov neeg Yuda 10,000 leej. 5Xa‑u lawv tuaj rau ntawm Amalej lub nroog thiab nyob hauv lub hav zov tos. 6Xa‑u hais rau cov Khenai tias, “Cia li tawm mus, cia li ncaim ntawm cov Amalej mus tsam ces kuv ua rau nej nrog lawv puam tsuaj tag. Rau qhov thaum cov Yixayee tawm hauv Iyi tebchaws los nej hlub lawv.” Yog li ntawd cov Khenai thiaj ncaim cov Amalej mus lawm. 7Xa‑u kuj ntaus cov Amalej swb txij ntua lub moos Havila mus txog lub moos Su uas nyob ntawm Iyi tebchaws sab hnub tuaj. 8Nws ntes tau cov Amalej tus vajntxwv Aka ciaj sia kais thiab xuas ntaj muab cov pejxeem tua puam tsuaj tag nrho huvsi. 9Tiamsis Xa‑u thiab nws cov neeg tseg Aka txojsia thiab tej tsiaj txhu uas zoo kawg, muaj yaj muaj nyuj, muaj tej tsiaj uas rog rog thiab muaj tej menyuam yaj thiab txhua yam uas zoo kawg. Lawv tsis kam muab ua kom puam tsuaj. Lawv tsuas yog muab txhua yam uas lawv tsis nyiam thiab tsis muaj qabhau ua kom puam tsuaj xwb.
10Mas Yawmsaub hais lus tuaj rau Xamuyee tias, 11“Kuv tu siab qhov uas kuv tsa Xa‑u ua vajntxwv, rau qhov nws tau tig ntawm kuv mus lawm tsis ua raws li kuv tej lus nkaw.” Mas Xamuyee kuj chim thiab quaj thov Yawmsaub ib hmos kaj ntug. 12Thaum tagkis Xamuyee sawv ntxov tsees yuav mus nrhiav Xa‑u. Muaj neeg hais rau Xamuyee tias, “Xa‑u tuaj rau ntawm lub moos Khamee thiab ua ib tug yam ntxwv cia ua lub chaw nco txog nws ces txawm hla dhau plaws mus rau lub moos Kilakas lawm.” 13Ces Xamuyee txawm tuaj cuag Xa‑u, ces Xa‑u hais rau Xamuyee tias, “Thov Yawmsaub foom koob hmoov rau koj. Kuv twb ua raws li Yawmsaub tej lus nkaw lawm.”
14Tiamsis Xamuyee hais tias, “Tej suab yaj quaj thiab tej suab nyuj nqov uas hnov ntawd yog dabtsi?” 15Xa‑u teb tias, “Yog lawv coj hauv cov Amalej los, rau qhov kuv cov neeg tseg tej yaj tej nyuj uas zoo kawg xyeem rau koj tus Vajtswv Yawmsaub, dua li ntawd peb twb muab ua puam tsuaj tag nrho huvsi lawm.” 16Ces Xamuyee txawm hais rau Xa‑u tias, “Tsum lauj! Kuv yuav hais rau koj paub tias nag hmo Yawmsaub hais li cas rau kuv.” Xa‑u teb tias, “Cia li hais maj.”
17Xamuyee thiaj hais tias, “Txawm yog koj saib koj zoo li ib tug me kawg, los koj twb yog tus thawj hauv txhua xeem Yixayee los tsis yog? Yawmsaub tsa koj ua vajntxwv kav cov Yixayee. 18Thiab Yawmsaub txib koj mus ua nws tej haujlwm thiab hais tias, ‘Cia li mus ua kom cov Amalej uas yog neeg muaj txim puam tsuaj tag nrho huvsi, thiab ua rog rau lawv mus txog thaum lawv ploj tag huvsi.’ 19Ua cas koj tsis mloog Yawmsaub tej lus? Ua cas koj mus txeeb tej qhov txhia chaw thiab ua tej uas Yawmsaub pom tias phem kawg li?” 20Xa‑u hais rau Xamuyee tias, “Kuv twb mloog Yawmsaub tej lus lawm. Kuv twb mus ua tej haujlwm uas Yawmsaub txib kuv mus, kuv ntes tau cov Amalej tus vajntxwv Aka coj los thiab kuv ua rau cov Amalej puam tsuaj tag huvsi. 21Tiamsis kuv cov neeg muab tej qhov txhia chaw, tej yaj tej nyuj uas zoo kawg uas muab cais ua kom puam tsuaj ntawd coj los xyeem rau koj tus Vajtswv Yawmsaub hauv lub moos Kilakas.” 22Ces Xamuyee hais tias,
  “Yawmsaub txaus siab rau tej uas hlawv xyeem
   thiab tej uas muab xyeem npaum li
   qhov uas mloog Yawmsaub lus lov?
  Sim xav saib maj,
   qhov uas mloog lus
   zoo dua tej uas muab xyeem
  thiab qhov uas tig ntsej mloog
   zoo dua li tej roj txiv yaj.
  23Vim qhov uas fav xeeb kuj ib yam li
   lub txim uas saib sij saib yaig,
  thiab qhov uas tawv ncauj
   kuj zoo li lub txim phem uas pe dab.
  Vim koj tso Yawmsaub tej lus tseg
   Yawmsaub kuj tso koj tseg
   tsis yuav koj ua vajntxwv lawm.”
24Mas Xa‑u hais rau Xamuyee tias, “Kuv ua txhaum lawm. Kuv fav xeeb rau Yawmsaub tej lus nkaw thiab koj tej lus vim yog kuv ntshai cov pejxeem thiab mloog lawv tej lus. 25Yog li no thov koj zam kuv lub txim thiab nrog kuv rov qab mus, kom kuv thiaj tau pe hawm Yawmsaub.” 26Mas Xamuyee hais rau Xa‑u tias, “Kuv yuav tsis nrog koj rov qab mus, vim yog koj tso Yawmsaub tej lus tseg, mas Yawmsaub twb tso koj tseg tsis yuav koj ua vajntxwv kav cov Yixayee lawm.” 27Thaum Xamuyee tig hlo mus lawm Xa‑u thiaj tuav nkaus Xamuyee lub qab tsho ces lub tsho txawm ntuag. 28Ces Xamuyee hais rau nws tias, “Hnub no Yawmsaub muab cov Yixayee lub tebchaws dua rhe ntawm koj mus lawm thiab muab cob rau koj li ib tug kwvtij uas zoo dua koj. 29Tus uas yog cov Yixayee lub meej mom tsis txawj dag tsis txawj hloov siab. Nws tsis yog neeg es yuav hloov siab.” 30Xa‑u txawm hais tias, “Kuv tau ua txhaum muaj txim lawm. Nimno thov koj saib rau kuv tab meeg kuv cov neeg tej kev txwj laus thiab cov Yixayee. Thov nrog kuv rov qab kom kuv thiaj tau pe hawm Yawmsaub uas yog koj tus Vajtswv.” 31Mas Xamuyee thiaj nrog Xa‑u rov qab mus, Xa‑u thiaj tau pe hawm Yawmsaub.
32Mas Xamuyee hais tias, “Cia li coj cov Amalej tus vajntxwv Aka los rau kuv.” Ces Aka thiaj zoo siab hlo los rau ntawm nws. Aka hais tias, “Txojkev lwj siab txojkev tuag dhau tag lawm lauj!” 33Xamuyee hais tias,
  “Koj rab ntaj ua rau tej pojniam
   tsis muaj tub li cas,
  koj niam yuav nrog luag ib tsoom pojniam
   tsis muaj tub ib yam li ntawd thiab.”
Ces Xamuyee txawm tsuav Aka ua tej ywb yav rau ntawm Yawmsaub xubntiag hauv lub moos Kilakas.
34Ces Xamuyee txawm mus rau ntawm lub moos Lama. Xa‑u txawm mus rau nws lub vaj lub tsev hauv Kinpe‑a uas yog Xa‑u lub moos. 35Ces Xamuyee tsis rov pom Xa‑u mus txog tag Xamuyee sim neej, mas Xamuyee nyuaj siab kawg rau Xa‑u. Yawmsaub tu siab qhov uas nws tau tsa Xa‑u ua vajntxwv kav cov Yixayee.