15

Ua Rog rau Cov Amalej

1Xamuyees hais rau Xa-ules hais tias, “Kuv yog tus uas tus TSWV kom muab roj hliv rau koj taubhau, tsa koj ua vajntxwv kav nws haivneeg Yixalayees. Nimno koj cia li mloog tus TSWV uas muaj hwjchim loj kawg nkaus tej lus saib hais li cas. 2Nws yuav rau txim rau cov Amalej, rau qhov lawv cov yawgkoob tawmtsam cov Yixalayees thaum lawv khiav nram tebchaws Iziv los. 3Koj cia li mus tua cov Amalej thiab rhuav txhua yam uas lawv muaj kom puastsuaj tas tsis tseg ib yam li. Koj lojxov tua tej pojniam txivneej, tej menyuam thiab tej nyuj, tej yaj, tej ntxhuav thiab tej neesluav huv tibsi povtseg.”
4Xa-ules txhij tagnrho nws cov tubrog tuaj sib sau rau hauv lub nroog Telees rau nws txheeb, cov tubrog Yixalayees muaj ob puas txhiab leej thiab cov tubrog Yudas muaj kaum txhiab leej. 5Ces Xa-ules thiab nws cov tubrog txawm mus rau nram cov Amalej lub nroog thiab zov kev tua hauv lub hav qhuav. 6Xa-ules xa xov mus rau cov Kenais uas lawv cov yawgkoob tau ua zoo rau cov Yixalayees, thaum lawv tsiv nram tebchaws Iziv los hais tias, “Nej cia li tsiv tawm tsis txhob nrog cov Amalej nyob, nej thiaj yuav tsis raug tua tuag.” Yog li ntawd, cov Kenais thiaj tsiv lawm.
7Xa-ules tua yeej cov Amalej txij ntua ntawm lub nroog Havilas mus ti nkaus rau Sus uas nyob ntawm tebchaws Iziv sab hnubtuaj; 8Xa-ules ntes tau cov Amalej tus Vajntxwv Ankas, thiab muab cov pejxeem tua tuag tas huv tibsi. 9Tiamsis Xa-ules thiab nws cov tubrog tsis tua Ankas thiab tsis tua tej yaj, tej nyuj, tej menyuam nyuj thiab tej menyuam yaj uas zoo nkauj tshaj plaws lossis tseg txhua yam uas zoo cia; lawv tsuas tua thiab rhuav tej uas tsis zoo siv lossis tsis muaj nqis xwb.

Vajtswv Tsis Yuav Xa-ules ua Vajntxwv Lawm

10Tus TSWV hais rau Xamuyees hais tias, 11“Kuv tu siab uas kuv tsa Xa-ules ua vajntxwv; rau qhov nws tso kuv tseg thiab tsis mloog kuv lus.” Xamuyees npautaws heev, nws thiaj thov tus TSWV ib hmos kaj ntug. 12Thaum kaj ntuj txoog, nws txawm mus cuag Xa-ules, tiamsis nws hnov hais tias Xa-ules twb mus rau pem lub nroog Kalemees, Xa-ules mus puab ib tug pejthuam ua chaw nco txog nws, thiab tom qab ntawd, nws mus rau hauv lub nroog Nkilenkas lawm. 13Xamuyees mus cuag Xa-ules, Xa-ules hais rau Xamuyees hais tias, “Thov tus TSWV foom koob hmoov rau koj! Kuv twb mus ua raws li tus TSWV hais tas lawm.”
14Xamuyees nug Xa-ules hais tias, “Ua li cas kuv tseem hnov suab nyuj nqov thiab suab yaj quaj?”
15Xa-ules teb hais tias, “Kuv cov tubrog cab cov Amalej tej yaj tej nyuj los. Lawv tseg tej yaj tej nyuj uas zoo nkauj los tua fij rau tus TSWV uas yog koj tus Vajtswv, dua li cov uas tsis zoo peb twb muab tua povtseg tas lawm.”
16Xamuyees hais tias, “Tos mentsis tso, kuv yuav qhia rau koj paub, tej uas nag hmo tus TSWV los hais rau kuv lawm.”
 Xa-ules teb hais tias, “Qhia rau kuv.”
17Xamuyees teb hais tias, “Txawm yog koj xav hais tias, koj tsis tseemceeb dabtsi li los koj yog cov Yixalayees tus thawjcoj. Tus TSWV twb muaj roj hliv rau koj taubhau thiab tsa koj ua vajntxwv kav cov Yixalayees, 18thiab nws kom koj mus tua cov Amalej uas ua phem ua qias povtseg. Nws kom koj tua lawv mus txog thaum lawv tuag tu noob tas. 19Vim li cas koj tsis mloog tus TSWV lus? Vim li cas koj tseem mus huab tej no, thiab ua tej uas tsis haum tus TSWV siab li?”
20Xa-ules teb hais tias, “Kuv yeej mloog tus TSWV lus, kuv twb mus ua raws li nws hais lawm, kuv ntes Vajntxwv Ankas los thiab muab cov Amalej tua tuag tas huv tibsi lawm. 21Tiamsis kuv cov tubrog tsis tau tua tej yaj thiab tej nyuj zoo nkauj uas lawv ntes tau; lawv thiaj cab tej tsiaj ntawd los rau hauv lub nroog Nkilenkas thiab tua fij rau tus TSWV uas yog koj tus Vajtswv.”
22Xamuyees hais tias, “Koj ua tib zoo xav saib, tus TSWV txaus siab rau yam twg: tus TSWV xav kom neeg mloog nws lus lossis muab tsiaj tua fij rau nws? Mloog tus TSWV lus zoo dua qhov uas muab tej yaj zoo nkauj tua fij rau nws. 23Tus neeg uas ntxeev siab rau tus TSWV ua txhaum loj ib yam li tus uas txawj tso dab, thiab tus neeg uas tawv ncauj ua txhaum loj ib yam li tus uas pe mlom. Vim koj tsis mloog tus TSWV lus, nws thiaj tsis pub koj ua vajntxwv lawm.”
24Xa-ules teb hais tias, “Kuv tau ua txhaum lawm tiag, kuv tsis ua raws li tus TSWV tej lus samhwm thiab koj tej lus ntuas. Kuv ntshai kuv cov tubrog kuv thiaj ua raws li lawv xav yuav xav tau. 25Nimno thov koj zam txim rau kuv thiab nrog kuv rov mus hauv lub nroog Nkilenkas, kuv thiaj yuav tau pehawm tus TSWV.”
26Xamuyees teb hais tias, “Kuv tsis nrog koj mus, koj tsis mloog tus TSWV tej lus samhwm, tus TSWV thiaj tsis pub koj ua cov Yixalayees tus vajntxwv lawm.”
27Xamuyees tig hlo yuav mus, Xa-ules txawm ntsiab nkaus Xamuyees lub tw tsho rub ntuag rhe. 28Xamuyees hais rau Xa-ules hais tias, “Hnub no tus TSWV twb muab cov Yixalayees lub tebchaws tshem tawm ntawm koj mus rau tus uas ua zoo dua koj kav lawm. 29Cov Yixalayees tus Vajtswv uas muaj tshwjchim ci ntsa iab yeej tsis dag lossis tsis hloov siab li. Nws tsis yog noobneej, nws tsis hloov siab li.”
30Xa-ules teb hais tias, “Kuv yeej ua txhaum lawm tiag, tiamsis thov koj cia kuv tau ntsejmuag tabmeeg kuv cov thawjcoj thiab cov pejxeem Yixalayees. Thov koj nrog kuv rov mus, kuv thiaj tau pehawm tus TSWV uas yog koj tus Vajtswv.” 31Yog li ntawd, Xamuyees thiaj nrog Xa-ules rov mus rau hauv lub nroog Nkilenkas, thiab Xa-ules pehawm tus TSWV.
32Xamuyees hais tias, “Nej cia li mus coj Vajntxwv Ankas los rau kuv ntawm no,” Ankas los cuag Xamuyees, Ankas ntshai ua ibce tshee hnyo thiab xav hais tias, “Zaum no kuv yuav raug txojkev tuag uas iab siab kawg nkaus!” 33Xamuyees hais tias, “Koj rab ntaj ua rau ntau leej niam tej menyuam tuag tas, yog li ntawd, nimno koj niam yuav tsis muaj tub ib yam li luag thiab.” Xamuyees txawm rho hlo ntaj los txiav Ankas ua tej thooj rau ntawm hauv ntej lub thaj hauv lub nroog Nkilankas.
34Ces Xamuyees txawm mus rau hauv lub nroog Lamas, thiab Vajntxwv Xa-ules rov mus rau hauv lub nroog Nkinpe-as lawm. 35Xamuyees tsis pom Xa-ules mus txog hnub uas Xamuyees tuag li; tiamsis nws tu siab rau Xa-ules kawg nkaus. Tus TSWV tu siab uas nws tsa Xa-ules ua vajntxwv kav cov Yixalayees.