15

Yahweh Hơngah Hĭ Saul Jing Pơtao

1Samuêl laĭ kơ Saul tui anai, “Kâo yơh Yahweh jing Pô hơmâo pơkiaŏ rai kiăng trôč ia jâo ƀơi ih jing pơtao kơ ană plei Ñu Israel; tui anŭn ră anai hơmư̆ bĕ tơlơi pơhiăp anai mơ̆ng Yahweh. 2Anai yơh jing tơlơi Yahweh Dưi Kơtang laĭ, ‘Kâo či pơkơhma̱l hĭ ƀing Amalek, yuakơ tơlơi ƀing gơñu hơmâo ngă laih kơ ƀing Israel tơdang ƀing gơñu pơkơdơ̆ng glaĭ laih hăng ƀing gơ̆ jăng jai ƀing gơ̆ tơbiă mơ̆ng lŏn čar Êjip. 3Ră anai nao kơsung blah bĕ ƀing Amalek laih anŭn pơrai hĭ abih bang hơget gơnam lŏm kơ ƀing Amalek. Anăm lui brơi ƀing gơñu dŏ hơdip ôh; pơdjai hĭ bĕ ƀing đah rơkơi, đah kơmơi, čơđai laih anŭn ană nge, rơmô laih anŭn triu bơbe, aseh samô laih anŭn aseh glai.’ ”
4Tui anŭn, Saul iâu pơƀut glaĭ abih bang ƀing ling tơhan ƀơi anih Thelaim, hơmâo pluh-rơbâo čô ling tơhan mơ̆ng ƀing Yudah laih anŭn dua-rơtuh-rơbâo čô ling tơhan mơ̆ng ƀing kơnung djuai pơkŏn amăng ƀing Israel. 5Saul nao pơ plei Amalek laih anŭn krăp pơblah amăng dơnung. 6Giŏng anŭn, ñu laĭ kơ ƀing mơnuih Kenơ tui anai, “Đuaĭ bĕ mơ̆ng ƀing Amalek tui anŭn kâo ƀu či pơrai hĭ ôh ƀing gih hrŏm hăng ƀing gơñu; yuakơ ƀing gih hơmâo ngă laih tơlơi hiam klă kơ abih bang ƀing Israel tơdang ƀing gơ̆ tơbiă mơ̆ng lŏn čar Êjip.” Tui anŭn, ƀing Kenơ đuaĭ ataih hĭ mơ̆ng ƀing Amalek yơh.
7Giŏng anŭn, ƀing Saul kơsung blah ƀing Amalek čơdơ̆ng mơ̆ng jơlan nao pơ anih Hawilah truh pơ anih Sur, jing pơ gah ngŏ̱ kơ guai lŏn čar Êjip yơh. 8Ƀing gơñu mă hơdip Agag jing pơtao Amalek laih anŭn pơdjai hĭ abih bang ană plei ñu hăng đao gưm. 9Samơ̆ Saul hăng ƀing ling tơhan ñu djă̱ pioh hơdip Agag wơ̆t hăng khul triu bơbe, rơmô hiam hloh laih anŭn ană rơmô rơmŏng hrŏm hăng khul ană triu wơ̆t hăng abih bang gơnam hiam mơ̆n. Khul tơlơi anŭn yơh ƀing gơñu ƀu kiăng pơrai hĭ abih bang ôh, samơ̆ abih bang dram gơnam tơdu rơmơ̆n ƀu tŭ yua, ƀing gơñu pơrai hĭ abih.
10Giŏng anŭn, Yahweh pơhiăp hăng Samuêl tui anai, 11“Kâo rơngot hơning kơ tơlơi Kâo hơmâo brơi laih Saul jing pơtao, yuakơ ñu hơmâo wir đuaĭ ataih hĭ laih mơ̆ng Kâo laih anŭn ƀu ngă tui ôh khul tơlơi Kâo pơtă laih.” Samuêl rŭng răng biă mă laih anŭn ñu iâu kwưh Yahweh amăng abih mlam anŭn.
12Mơguah ưm amăng hrơi tŏ tui, Samuêl tơgŭ nao bưp Saul, samơ̆ ñu hơmư̆ arăng laĭ hăng ñu, “Saul hơmâo nao pơ anih Karmel laih. Pơ anih anŭn yơh ñu pơdơ̆ng đĭ kơ ñu pô sa boh hơnăl boh pơtâo djă̱ hơdơr tơlơi pơyom ñu pô laih anŭn ñu hơmâo wơ̆t glaĭ laih hăng trŭn nao pơ anih Gilgal.”
13Tơdang Samuêl nao jĕ pơ ñu, Saul laĭ, “Yahweh bơni hiam kơ ih! Kâo hơmâo ngă laih tui hăng tơlơi Yahweh pơtă.”
14Samơ̆ Samuêl laĭ glaĭ tui anai, “Tơdah tui anŭn, hơget tơngia kâo asăp triu ur lĕ? Hơget tơlơi kâo hơmư̆ asăp rơmô ur lĕ?”
15Saul laĭ glaĭ tui anai, “Ƀing ling tơhan mă ba rai khul hlô anŭn mơ̆ng ƀing Amalek; ƀing gơñu ƀu pơrai hĭ ôh khul triu bơbe, rơmô hiam hloh yuakơ kiăng kơ ngă yang pơyơr đĭ kơ Yahweh Ơi Adai ih, samơ̆ ƀing gơmơi pơrai hĭ abih bang gơnam dŏ glaĭ pơkŏn yơh.”
16Samuêl pơhiăp kơ Saul tui anai, “Hơdôm anŭn bĕ! Brơi kơ kâo ră ruai kơ ih hơget tơlơi Yahweh hơmâo pơhiăp laih hăng kâo mlam tơ̆m brơi.”
 Saul laĭ glaĭ, “Ruai glaĭ kơ kâo bĕ.”
17Samuêl laĭ glaĭ, “Hlak ih lăng kơ ih pô ƀu yom pơphan, ƀu djơ̆ ôh hă, ih jing pô djă̱ akŏ abih bang ƀing kơnung djuai Israel? Yahweh hơmâo trôč laih ia jâo ƀơi ih kiăng jing pơtao git gai ƀing Israel. 18Giŏng anŭn, Ñu hơmâo pơkiaŏ laih ih nao amăng bruă jao tui anai, ‘Nao bĕ laih anŭn pơrai hĭ bĕ abih bang ƀing mơnuih sat ƀai jing ƀing Amalek anŭn; pơblah bĕ hăng ƀing gơñu tơl ih pơrăm hĭ ƀing gơñu abih bang.’ 19Tui anŭn, yua hơget ih ƀu tui gưt ôh kơ Yahweh lĕ? Yua hơget ih blŭng nao pơ dram gơnam sua mă laih anŭn ngă tơlơi sat ƀai ƀơi anăp mơta Yahweh lĕ?”
20Saul laĭ glaĭ tui anai, “Samơ̆ kâo tui gưt laih Yahweh. Kâo nao laih amăng bruă Yahweh jao laih kơ kâo. Kâo ăt pơrai hĭ abih bang ƀing Amalek laih anŭn ba glaĭ Agag jing pơtao gơñu mơ̆n. 21Ƀing ling tơhan mă khul triu bơbe laih anŭn khul rơmô mơ̆ng gơnam sua mă anŭn, jing gơnam jao laih kơ tơlơi răm rai, kiăng kơ ngă yang pơyơr đĭ khul gơnam anŭn kơ Yahweh Ơi Adai ih ƀơi Gilgal.”
22Samơ̆ Samuêl laĭ glaĭ tui anai,
  “Yahweh mơak ƀơi khul gơnam pơyơr čuh laih anŭn gơnam ngă yang
   hloh kơ ƀơi tơlơi tui gưt boh hiăp Ñu hă?
  Gưt tui jing hiam hloh kơ gơnam ngă yang,
   laih anŭn hơmư̆ tui jing hiam hloh kơ añăm rơmuă khul triu tơno rơmŏng.
  23Yuakơ tơlơi tơgŭ pơkơdơ̆ng glaĭ anai jing hrup hăng tơlơi soh rơkâo pơjâo iâu yang yơh,
   laih anŭn tơlơi pơgao ang jing hrup hăng tơlơi sat ƀai kơkuh kơ yang rơba̱ng mơ̆n.
  Yuakơ ih hơmâo hơngah hĭ laih boh hiăp Yahweh,
   Ñu hơmâo hơngah hĭ laih ih jing pơtao.”
24Giŏng anŭn, Saul laĭ kơ Samuêl tui anai, “Kâo hơmâo ngă soh laih yuakơ ƀu ngă tui hăng tơlơi Yahweh pơđar laih anŭn tơlơi ih pơtă. Kâo huĭ kơ ƀing ană plei yơh tui anŭn kâo ngă tui hăng ƀing gơñu kiăng. 25Ră anai, kâo rơkâo kwưh ih, pap brơi tơlơi soh kâo laih anŭn wơ̆t glaĭ pơ kâo bĕ, tui anŭn yơh kâo či wơ̆t glaĭ kơkuh pơpŭ kơ Yahweh.”
26Samơ̆ Samuêl laĭ kơ ñu tui anai, “Kâo ƀu či wơ̆t glaĭ pơ ih dơ̆ng tah. Ih hơmâo hơngah hĭ laih boh hiăp Yahweh laih anŭn Yahweh hơmâo hơngah hĭ laih ih jing pơtao kơ ƀing Israel!”
27Tơdang Samuêl wir kiăng kơ đuaĭ, Saul păn mă ƀơi rơnuč ao phyung Samuêl tơl tơĭ hĭ. 28Samuêl laĭ kơ ñu tui anai, “Yahweh hơmâo hek hĭ laih lŏn čar Israel mơ̆ng ih hrơi anai laih anŭn jao brơi laih kơ pô re̱ng gah ih; ñu anŭn jing năng lăp hloh kơ ih. 29Hloh kơ anŭn dơ̆ng, Pô Ang Yang ƀing Israel ƀu djơ̆ jing hrup hăng mơnuih mơnam ôh. Ñu ƀu pơhiăp ƀlŏr kŏn pơplih hĭ tơlơi pơmĭn Ñu lơi.”
30Saul laĭ glaĭ tui anai, “Kâo hơmâo ngă soh laih yơh. Samơ̆ pơyom bĕ kâo ƀơi anăp ƀing kŏng tha ană plei kâo laih anŭn ƀơi anăp ƀing Israel; wơ̆t glaĭ pơ kâo bĕ, tui anŭn kâo či kơkuh pơpŭ kơ Yahweh Ơi Adai ih.” 31Tui anŭn, Samuêl wơ̆t glaĭ pơ Saul laih anŭn Saul kơkuh pơpŭ kơ Yahweh yơh.
32Tui anŭn, Samuêl laĭ, “Ba rai bĕ pơ kâo Agag jing pơtao ƀing Amalek anŭn.” Agag rai pơ ñu hăng tơlơi hơđơ̆ng yuakơ ñu pơmĭn tui anai, “Sĭt yơh tơlơi tơnap tap kơ tơlơi kâo tŭ djai hơmâo rơgao hĭ laih.”
33Samơ̆ Samuêl laĭ,
  “Hiư̆m pă đao gưm ih hơmâo ngă laih kơ ƀing đah kơmơi ƀu hơmâo ôh ană bă dơ̆ng tah,
   ăt tui anŭn mơ̆n amĭ ih jing pô đah kơmơi ƀu či hơmâo ană bă ôh.”
Laih anŭn Samuêl pơdjai hĭ Agag ƀơi anăp Yahweh amăng ƀơi Gilgal.
34Giŏng anŭn, Samuêl glaĭ pơ anih Ramah, samơ̆ Saul glaĭ pơ sang ñu amăng anih Gibeah. 35Mơ̆ng hrơi anŭn truh kơ hrơi ñu djai, Samuêl ƀu či nao bưp Saul dơ̆ng tah wơ̆t tơdah ñu rơngot hơning brơi kơ Saul biă mă. Yahweh rơngot hơning yuakơ Ñu hơmâo brơi laih Saul jing pơtao kơ ƀing Israel.