16

Nau Tŏ Dak Ƀâu Kah Ma Y-David Ăn Jêng Hađăch

1Yêhôva lah ma Y-Samuel, "Ndah ir jŏ may mra rngot yor Y-Sôl? Gâp hŏ dun chalơi jêh păng, mâu hôm ăn păng jêng hađăch chiă uănh phung Israel đŏng ôh. Troch hom ăn bêng dak ƀâu kah nke may jêh ri hăn. Gâp mra prơh may hăn tât ta ngih, Y-Yêsê, du huê bunuyh ƀon Bêtlêhem, yorlah gâp hŏ săch ma gâp nơm du huê hađăch tă bơh phung kon bu klâu păng." 2Y-Samuel lah, "Mâm gâp dơi hăn? Tơlah Y-Sôl tăng nau nây păng mra ƀư rai nkhĭt gâp." Yêhôva lah, "Têk leo ndrel ma may du mlâm ndrôk me druh, jêh ri lah, 'Gâp văch gay ŭch ƀư brah ma Yêhôva! 3Jêh ri Y-Yêsê ma nau ƀư brah, jêh ri gâp mra mpơl ma may moh nau may mra ƀư; jêh ri ăn may tŏ dak ƀâu kah prăp ma gâp nơm gâp mra ntĭm ăn ma may."
4Y-Samuel ƀư tĭng nâm Yêhôva ntăm jêh, jêh ri hăn rlet ma ƀon Bêtlêhem. Phung bu bŭnh bu ranh ƀon nây hăn tâm mâp ma păng ma nau klach râm jêh ri lah, "May văch ma nau đăp mpăn lĕ?" 5Păng lah, ma nau đăp mpăn lĕ. Gâp văch ƀư brah ma Yêhôva; ndrăp ăn kloh săk jăn jêh ri văch ndrel ma gâp ma nau ƀư brah." Păng prăp ăn Y-Yêsê jêh ri phung kon bu klâu păng ăn kloh jêh ri leo hăn ma nau ƀư brah.
6Tơlah khân păng lĕ tât jêh, Y-Samuel uănh ma Y-Êliap jêh ri mĭn, "Nanê̆ ngăn nơm Yêhôva tŏ dak ƀâu kah gŭ pa năp păng." 7Ƀiălah Yêhôva lah ma Y-Samuel, "Lơi ta uănh padih mâu lah ma nau păng prêh juat ôh, yorlah gâp dun jêh ma păng. Yorlah Yêhôva mâu uănh nâm bu bunuyh uănh ôh; bunuyh uănh padih, ƀiălah Yêhôva uănh tâm trôm nuih n'hâm." 8Y-Yêsê kuăl Y-Abinadap, jêh ri ăn ôbăl găn ta năp Y-Samuel, jêh ri păng lah, "Yêhôva mâu lĕ păng săch nơm aơ." 9Y-Yêsê ăn Y-Sama găn. Păng lah, "Yêhôva mâu lĕ săch nơm aơ." 10Y-Yêsê ăn pơh nuyh kon bu klâu păng găn ta năp Y-Samuel. Jêh ri Y-Samuel lah ma Y-Yêsê, "Yêhôva mâu săch phung aơ ôh.? 11Jêh ri Y-Samuel lah ma Y-Yêsê, Dah nây dơm hĕ phung kon bu klâu may lĕ rngôch?" Ôbăl lah, "Hôm e lĕ, nơm mpô̆t lơn, ƀiălah aơ păng gŭ chiăp biăp." Y-Samuel lah ma Y-Yêsê, "Prơh bunuyh hăn kuăl păng, yorlah he mâu mra gŭ sông ôh lah ê hŏ păng tât ta aơ." 12Y-Yêsê prơh bunuyh hăn, jêh ri leo ôbăl văch tât, ôbăl dŭm muh măt, măt ueh jêh ri ray nkrơ̆. Yêhôva lah, "Dâk hom, tŏ dak ƀâu kah ma ôbăl, yorlah lĕ di păng yơh." 13Jêh ri Y-Samuel sŏk nke dak ƀâu kah jêh ri tŏ ôbăl ta nklang phung oh nâu păng. Jêh ri Huêng Brah Yêhôva văch gŭ ndrel ma Y-David ma nau brah ntơm bơh nar nây tât kăndơ̆.
 Jêh ri Y-Samuel dâk jêh ri hăn rlet ma ƀon Rama.

Y-David Kreh Gon Rêng Ma Y-Sôl

14Huêng Brah Yêhôva luh du tă bơh Y-Sôl, jêh ri du huê brah mhĭk bơh Yêhôva rkhŭk păng. 15Phung oh mĭn Y-Sôl lah ma păng, "Aơ, du huê brah mhĭk bơh Brah Ndu rkhŭk may. 16Dăn ma kôranh hên ntĭnh ma phung oh mon may joi du huê nuyh gŭ panăp may du huê n'hăk vay kreh gong rêng; tơlah brah mhĭk bơh Brah Ndu rkhŭk may, păng mra kreh gong njung may jêh ri may mra bah." 17Pônây Y-Sôl lah ma phung oh mon păng, "Joi hom ma gâp du huê buklâu kreh gong rêng ueh, jêh ri leo ôbăl ma gâp." 18Du huê tâm phung oh mon plơ̆ lah, "Aơ, gâp saơ jêh du huê kon buklâu Y-Yêsê bunuyh ƀon Bêtlêhem, ôbăl jêng nơm n'hăk kreh gong rêng, du huê janh katang, du huê blau tâm lơh, blau jơp tâm nau ngơi, jêh ri ray ma săk jăn; Brah Ndu gŭ ndrel păng." 19Y-Sôl prơh phung hăn mbơh ma Y-Yêsê, lah, "Prơh hăn hom ma gâp Y-David kon bu klâu may, nơm gŭ chiăp biăp." 20Y-Yêsê sŏk du mlâm seh bri rdeng piăng let, du nông ntâu dak play kriăk ƀâu, jêh ri du mlâm be kon, jêh ri njuăl ndơ nây ma Y-Sôl, ndrel ma kon păng Y-David. 21Y-David hŏ tât ma Y-Sôl jêh ri lăp pah kan păng, Y-Sôl rŏng ngăn ma ôbăl, ôbăl jêng nơm djôt ndơ tâm lơh. 22Y-Sôl njuăl nau ngơi ma Y-Yêsê pô aơ: Ăn păng pah kan ma gâp, yorlah păng geh nau yô̆ ta năp măt gâp." 23Jêh ri tơlah brah mhĭk bơh Brah Ndu gŭ ta Y-Sôl, Y-David sŏk gong rêng jêh ri kreh, pôri Y-Sôl geh nau đăp, bah, jêh ri bah mhĭk du luh bơh păng.