16

Tsa Davi ua vajntxwv

1Yawmsaub hais rau Xamuyee tias, “Koj yuav quaj Xa‑u mus ntev li cas, rau qhov kuv twb muab nws tso tseg tsis yuav nws ua vajntxwv kav cov Yixayee lawm? Cia li muab koj lub khob kub nyuj ntim roj aulib es sawv kev mus. Kuv yuav txib koj mus rau ntawm Yexi hauv lub moos Npelehee, rau qhov kuv twb xaiv nws cov tub ib tug ua vajntxwv lawm.” 2Xamuyee hais tias, “Kuv yuav ua li cas mus tau? Yog Xa‑u hnov nws yuav muab kuv tua pov tseg xwb.” Ces Yawmsaub hais tias, “Cia li coj ib tug maum nyuj mus thiab hais tias, ‘Kuv tuaj xyeem tsiaj rau Yawmsaub.’ 3Mas hu Yexi tuaj nrog koj ua kevcai xyeem tsiaj mas kuv yuav qhia rau koj paub tias koj yuav tsum ua dabtsi. Koj yuav hliv roj rau tus uas kuv qhia lub npe rau koj.” 4Xamuyee ua raws li Yawmsaub hais. Nws tuaj rau ntawm lub moos Npelehee. Cov kev txwj laus hauv lub moos ntawd tuaj cuag nws ua ib ce ntshai tshee hnyo thiab hais tias, “Koj tuaj ua qhov zoo lov?” 5Xamuyee teb tias, “Kuv tuaj ua qhov zoo, kuv tuaj xyeem tsiaj rau Yawmsaub. Cia li tu kom nej dawb huv thiab tuaj nrog kuv ua kevcai xyeem tsiaj.” Xamuyee kuj tu kom Yexi thiab nws cov tub dawb huv thiab hu lawv tuaj nrog nws ua kevcai xyeem tsiaj.
6Thaum lawv tuaj lawd nws ntsia ntsoov Elia xav hais tias, “Tus uas Yawmsaub tsa kuj tuaj rau ntawm Yawmsaub lub xubntiag lawm lauj.” 7Tiamsis Yawmsaub hais rau Xamuyee tias, “Tsis txhob saib rau nws lub cev thiab saib qhov uas nws siab, rau qhov kuv tsis yuav nws. Yawmsaub saib tsis thooj li neeg saib. Neeg saib lub cev sab nraud xwb, tiamsis Yawmsaub saib lub siab.” 8Ces Yexi txawm hu Anpinada los hla Xamuyee xubntiag. Xamuyee hais tias, “Yawmsaub tsis xaiv tus no.” 9Ces Yexi txawm kom Sama hla los mus. Mas Xamuyee kuj hais tias, “Yawmsaub tsis xaiv tus no.” 10Yexi kom xya leej tub hla mus ntawm Xamuyee xubntiag. Mas Xamuyee hais rau Yexi tias, “Yawmsaub tsis xaiv cov no.” 11Ces Xamuyee txawm hais rau Yexi tias, “Koj cov tub nyob txhij ntawm no lawm lov?” Yexi teb tias, “Tseem tshuav tus tub ntxawg, nws mus yug yaj lawm.” Mas Xamuyee hais rau Yexi tias, “Cia li txib neeg mus coj nws los. Peb yuav tsis zaum mus txog thaum nws los txog ntawm no.” 12Yexi kuj txib neeg mus coj nws los. Nws yog ib tug ntsej muag tshiab liab ploog lub cev ntaj ntsug zoo nraug ntxiag. Yawmsaub hais tias, “Cia li sawv tsees hliv roj rau tus ntawd, yog tus ntawd ntag.” 13Ces Xamuyee txawm muab lub khob kub nyuj roj los hliv ua kevcai tsa nws tab meeg cov tijlaug. Mas Yawmsaub tus Ntsuj Plig los nrog nraim Davi nyob txij hnub ntawd mus. Ces Xamuyee txawm sawv tsees rov qab mus rau hauv lub moos Lama lawm.

Davi nrog Xa‑u nyob

14Mas Yawmsaub tus Ntsuj Plig tawm hauv Xa‑u lawm, ces Yawmsaub cia ib tug plig phem los tsim txom Xa‑u. 15Xa‑u cov tub teg tub taws hais rau nws tias, “Sim saib, Yawmsaub cia ib tug plig phem los tsim txom koj lawm. 16Vajntxwv, thov koj txib koj cov tub qhe uas nyob ntawm koj xubntiag no mus nrhiav ib tug uas txawj ntaus nkauj nog ncas tuaj. Thaum twg Vajtswv cia tus plig phem tshoov koj lub siab, tus ntawd yuav ntaus nkauj nog ncas ces koj yuav zoo.” 17Xa‑u thiaj hais rau nws cov tub teg tub taws tias, “Cia li mus nrhiav ib tug yawg uas txawj ntaus nkauj nog ncas coj tuaj cuag kuv.” 18Cov tub hluas ntawd muaj ib tug hais tias, “Kuv pom Yexi hauv Npelehee ib tug tub txawj ntaus nkauj nog ncas. Nws siab loj siab tuab thiab txawj ua rog, hais lus zoo thiab ntsej muag zuag plias. Thiab Yawmsaub nrog nraim nws.” 19Xa‑u thiaj txib neeg mus hais rau Yexi tias, “Koj cia li tso koj tus tub Davi uas yug yaj tuaj cuag kuv.” 20Ces Yexi thiaj li muab ib tug nees luav thauj mov noj thiab ib hnab tawv cawv txiv hmab thiab ib tug menyuam tshis rau nws tus tub Davi coj mus pub rau Xa‑u. 21Davi kuj tuaj cuag Xa‑u thiab ua nws li haujlwm. Xa‑u hlub Davi heev, Davi kuj ua tus uas nqa Xa‑u tej cuab yeej ua rog. 22Xa‑u xa xov mus rau Yexi tias, “Cia li kheev Davi nyob ua kuv tes haujlwm, vim kuv txaus siab rau nws.” 23Thaum Vajtswv cia tus plig phem los tshoov Xa‑u lub siab thaum twg, Davi kuj khaws nkauj nog ncas los ntaus ces Xa‑u siab thiaj tus thiab zoo thiab tus plig phem thiaj khiav tawm ntawm nws mus lawm.