17

Y-David Nkhĭt Gôliăt

1Phung Philistin rgum lĕ phung tahan khân păng ŭch tâm lơh; jêh ri khân păng rgum băl ta ƀon Sôkô tâm n'gor Yuda. Khân păng ƀư pôih vah vang ƀon Sôkô đah ƀon Asêka ta ntŭk Êphes-Damim. 2Y-Sôl jêh ri phung Israel tâm rƀŭn lĕ, jêh ri ƀư pôih tâm rlŭng Êlah, jêh ri dăp tahan ma nau tâm lơh đah phung Philistin.
3Phung Philistin gŭ ta kalơ yôk mpeh đah aơ, jêh ri phung Israel gŭ ta kalơ yôk mpeh đah ri, geh rlŭng vah vang khân păng. 4Geh du huê jang katang amoh păng Y-Gôliăt tă bơh ƀon Gat, lĭng săk păng geh prao hăt ma mpang ti, luh du tă bơh phung Philistin. 5Păngg ndô đon ƀư ma kông, jêh ri păng nsoh ao tâm lơh geh rsiap, jêh ri njing jâk ao nây prăm rbăn sêkel kông. 6Păng lon kông ta play poih; jêh ri du n'gâr tak ƀư ma kông tuy ta săng nglik păng. 7N'gâr tak păng nâm bu mpih tanh, jêh ri njing jâk mpiăt tak păng geh prao rhiăng sêkel loih; jêh ri nơm djôt khêl păng hăn panăp păng. 8Păng dâk jêh ri nter ma phung tahan Israel, "Mâm ƀư khân may du luh ŭch dăp ma nau tâm lơh? Mâu hĕ gâp jêng du huê Philistin, jêh ri mâu di hĕ khân may jêng mpôl Y-Sôl? Săch hom du huê buklâu ma khân may nơm, jêh ri ăn păng jŭr văch ma gâp. 9Tơlah păng dơi tâm lơh đah gâp jêh ri nkhĭt gâp, pônây hên mra jêng oh mon khân may. Ƀiălah tơlah gâp dơi đah păng jêh ri nkhĭt păng, pônây khân may jêng oh mon ma hên jêh ri pah kan ma hên." 10Jêh ri buklâu Philistin lah, "Gâp jă phung tahan Israel tâm lơh nar aơ, Ăn ma gâp du huê buklâu gay ma hên dơi tâm lơh." 11Tơlah Y-Sôl jêh ri lĕ rngôch phung Israel tăng buklâu Philistin, ngơi pô nây, khân păng djoh hâu lơn jêh ri klach ngăn ngên.
12Pô nây, Y-David, jêng du huê kon bu klâu Y-Yêsê, du huê Êphrata bơh ƀon Bêtlêhem tâm n'gor Yuda; păng geh pham nuyh kon buklâu tâm rnôk Y-Sôl, Y-Yêsê hŏ ranh, jŏ năm jêh. 13Pe nuyh kon buklâu Y-Yêsê tĭng ndô̆ Y-Sôl ma nau tâm lơh; tâm pe nuyh kon bu klâu nây amoh: Kon bôk rah. Y-Êliap, kon rơh bar; Y-Abinadap, kon rơh pe Y-Sama. 14Y-David jêng kon mpô̆t. Tơlah pe nuyh nâu păng lĕ tĭng Y-Sôl, 15pôri Y-David rsong dâng lơ tă bơh ntŭk Y-Sôl gay chiăp biăp mbơ̆ păng ta ƀon Bêtlêhem.
16Dôl puăn jê̆t nar buklâu Philistin nây du luh jêh ri dâk kêng ôi jêh ri kêng mhaơ nhhiơ săk păng.
17Y-Yêsê lah ma Y-David kon buklâu păng, "May sŏk hom du êphah phe vâr jêh ri jê̆t glo piăng let aơ, jêh ri leo gơnh ta ntŭk pôih tahan njŭn ăn ma phung nâu may. 18Tâm ban lĕ sŏk jê̆t glo ƀănh dak toh aơ ăn ma kôranh chiă uănh du rbăn nuyh tahan khân păng, gay saơ gĭt lah phung nâu may gŭ ueh lăng săk jăn, jêh ri nkoch leo nau mbên tă bơh khân păng." 19Y-Sôl, phung nâu păng, jêh ri lĕ rngôch phung tahan Israel gŭ tâm rlŭng Êlah, tâm lơh đah phung Philistin.
20Y-David, kah rngăl ơm ôi, lơi êng biăp păng ma du huê rmăk gŭ chiăp, sŏk ndô ndơ nây jêh ri tĭng nâm nau Y-Yêsê ntĭnh jêh ma păng. Păng hăn tât ta pôih dôl phung tahan hăn ma ntŭk tâm lơh troh nter ma nau tâm lơh. 21Phung Israel jêh ri phung Philistin dăp tahan ma nau tâm lơh. 22Y-David juih jao ndơ păng ma nơm mât prăp ndô ndơ, pô nây păng nchuăt ran tât ntŭk dăp tâm lơh, tât ôp ueh lăng lĕ pe nuyh nâu păng. 23Păng dôl nkoch bri đah khân păng, ri nơm janh katang Y-Gôliăt luh du tă bơh mpôl tahan phung Philistin tă bơh ƀon Gat rduh ran tât, jêh ri Y-David tăng păng ngơi lah kơt saơm nây đŏng. 24Lĕ rngôch phung tahan Israel saơ bunuyh aơ, nchuăt du jêh ri klach râm ngăn. 25Phung tahan Israel lah, "May saơ lĕ bu klâu aơ văch ran? Păng văch ran gay gơm mưch phung Israel ma nau tâm lơh. Mbu moh dơi nkhĭt păng, hađăch n'hao ăn păng ndrŏng ma drăp ndơ âk jêh ri ăn kon bu ur păng ma nơm nây, jêh ri păng mâu mra riu pi ma ngih mbơ̆ păng tâm n'gor Israel."
26Y-David lah ma phung gŭ êp păng, "Moh bu mra ƀư ma nơm dơi nkhĭt bu klâu Philistin aơ, jêh ri sŏk lơi nau nsônh nuih tă bơh phung Israel? Yorlah phung Philistin aơ, mâu koh ntâu ôh, mbu moh, janh mưch rmot phung tahan Brah Ndu rêh? 27Bu plơ̆ sĭt lah ma Y-David tâm ban pô aơ: "Mbu dơi nkhĭt păng nau nkhôm jêng pô nây yơh." 28Ƀiălah Y-Êliap, nâu ranh păng, tăng păng ngơi pô nây, ji nuih ma păng, jêh ri lah, "Moh nau may tât ta aơ? Ma mbu may lơi biăp he djê̆ lê̆ tâm bri rdah? Gâp gĭt nau sưr jêh ri nau mhĭk tâm nuih n'hâm may; yorlah may jŭr văch gay ŭch saơ nau tâm lơh." 29Y-David lah, "Pôri, moh nau gâp lĕ ƀư jêh aƀaơ ri? Nây jêng du nau gâp ŭch ôp dơm! 30Jêh ri păng du trơn ƀah đah nâu păng, ôp tay phung êng tâm ban nau nây lĕ, pôri bu plơ̆ lah nâm bu kơt saơm nây đŏng.
31Tơlah bu tăng nay Y-David ngơi, bu nkoch tay nau nây ta năp Y-Sôl; Y-Sôl prơh bunuyh hăn kuăl păng. 32Y-David lah ma Y-Sôl, "Lơi ăn geh bunuyh djoh nuih ôh yor phung Philistin ri! Oh mon may mra hăn tâm lơh đah bu klâu Philistin nây." 33Y-Sôl lah ma Y-David, "May mâu dơi ôh hăn tâm lơh đah buklâu Philistin aơ, yorlah may jêh kanŏng du huê ndăm rah." 34Ƀiălah Y-David lah, ma Y-Sôl, "Kăl e oh mon may gŭ chiăp biăp ma mbơ̆ păng, tơlah geh yau mŭr mâu lah kau rduh kăp du mlâm biăp, 35gâp tĭng păng, dong păng, jêh ri pit sŏk kon biăp tă bơh trôm mbung păng, jêh ri tơlah păng dâk ƀư ma gâp, gâp kuăn ta têp kang păng, dong păng, jêh ri nkhĭt păng. 36Oh mon may hŏ nkhĭt jêh ƀaƀă yau mŭr jêh ri kau; jêh ri bu klâu Philistin mâu geh koh ntâu aơ mra jêng tâm ban nây lĕ, yorlah păng nsônh phung tahan Brah Ndu rêh." 37Y-David lah, "Yêhôva nơm tâm rklaih jêh gâp tă bơh nheh yau mŭr jêh ri nheh kau, kơt nây lĕ mra tâm rklaih gâp tă bơh ti phung Philistin aơ." Y-Sôl plơ̆ lah, "Hăn hom, jêh ri ăn Yêhôva gŭ ndrel ma may!"
38Jêh ri Y-Sôl sŏk ao tâm lơh nsoh ăn Y-David, ndô đon kông kalơ bôk păng, jêh ri nsoh ao rsiap loib ma păng. 39Y-David cheng đao Y-Sôl nđâp ao loih, jêh ri rlong hăn, ƀiălah mâu dơi ôh, yorlah păng mâu mơng bên ôh ma ndơ nây. Y-David lah ma Y-Sôl, "Gâp mâu dơi chuat ôh ndrel ma ndơ nây; yorlah gâp mâu mơng bên ôh ndơ aơ." Jêh ri Y-David doh lơi ndơ nây. 40Păng djôt mâng tak jra păng, jêh ri săch tâm dak n'hor prăm mlâm lŭ pler, jêh ri sŏk ndơ nây ăn tâm dŭng păng vay chiăp biăp. Păng djôt rse rvĭt klô̆p lŭ, jêh ri hăn dăch buklâu Philistin nây.
41Buklâu Philistin văch jêh ri hăn dăch ma Y-David, ndrel ma nơm djôt khêl păng hăn lor. 42Tơlah buklâu Philistin n'gơr uănh saơ Y-David, păng mưch ma ôbăl; yorlah ôbăl jêng kanŏng du huê ndăm rah, muh măt dŭm jêh ri ray ma săk jăn. 43Buklâu Philistin lah ma Y-David, "Gâp jêng du mlâm so hĕ, dĭng may văch ma gâp djôt mâng?" Bu klâu Philistin rak rtăp ma Y-David ma amoh phung brah păng. 44Buklâu Philistin lah ma Y-David, "Văch hom ma gâp, gâp mra ăn puăch may ma sĭm tâm trôk jêh ri ma mpô mpa tâm bri." 45-David lah ma buklâu Philistin, "May văch ma gâp ma đao dau, tak, jêh ri tak keng; ƀiălah gâp hăn văch ma may tâm amoh Yêhôva ma phung tahan, Brah Ndu ma phung tahan Israel, ma nơm nây may lĕ nsônh nuih jêh. 46Nar aơ Yêhôva mra jao may tâm ti gâp, gâp mra dong ăn chalôt may jêh ri koh trôko may, jêh ri nar aơ gâp mra ăn săk jăn lĕ khĭt phung tahan Philistin ma sĭm tâm bri jêh ri ma mpô mpa tâm bri; gay ma lĕ rngôch neh ntu dơi gĭt geh du huê Brah Ndu tâm n'gor bri Israel, 47jêh ri gay ma lĕ rngôch phung tâm rƀŭn aơ dơi gĭt ma Yêhôva tâm rklaih mâu di đah đao mâu lah tak ôh. Yorlah nau dơi tâm lơh jêng kan Yêhôva, jêh ri păng mra jao khân may tâm ti hên."
48Tơlah phung Philistin dâk văch dăch ŭch tâm mâp đah Y-David, Y-David nchuăt ngăch rlet ntŭk tâm lơh gay tâm mâp đah buklâu Philistin. 49Y-David suk tâm dŭng păng sok du mlâm lŭ jêh ri rvĭt đah rse klô̆p geh ta ndăr-kleng buklâu Philistin. Lŭ lăp tâm trôm ndăr kleng păng, jêh ri păng chalôt nkŭp muh măt ta neh. 50Pônây, Y-David dơi đah buklâu Philistin ma rse păng rvĭt jêh ri du găr lŭ. Păng rvĭt klô̆p geh ta buklâu Philistin jêh ri nkhĭt păng. Y-David mâu djôt đao ôh, 51jêh ri Y-David nchuăt dâk êp buklâu Philistin, tăk đao păng nơm, koh trôko nkhĭt păng. Tơlah phung Philistin saơ kôranh janh katang khân păng lĕ khĭt jêh, khân păng nchuăt du.
52Phung tahan Israel jêh ri Yuda dâk ma nau nter troh tĭng phung Philistin tât ta ƀon Gat jêh ri mpông pêr ƀon Êkron. Pôri phung Philistin sôt rmanh chalôt rgŏ trong ntơm bơh ƀon Sa-Araim tât ta ƀon Gat jêh ri ƀon Êkron. 53Phung Israel plơ̆ sĭt tă tĭng phung Philistin jêh ri pit gro pôih khân păng. 54Y-David sŏk bôk buklâu Philistin jêh ri djôt leo ma ƀon Yêrusalem ƀiălah ndơ tâm lơh Y-Gôliăt păng ăn tâm ngih bok tâm pôih khân păng.
55Y-Sôl saơ Y-David hăn tâm lơh đah phung Philistin, păng lah ma Y-Apner, kôranh ma phung tahan, "Ơ Y-Apner, mbu kon bu klâu ndăm rah aơ?" Y-Apner lah, "Hơi hađăch! Gâp dăn tĭng nâm huêng may gŭ rêh, gâp mâu gĭt ôh." 56Hađăch lah, "Tĭng joi ôp hom ăn gĭt mbu kon buklâu ndăm rah aơ." 57Tơlah Y-Davif plơ̆ sĭt, păng hŏ nkhĭt jêh buklâu Philistin, pôri Y-Apner vơt păng, leo tât panăp măt Y-Sôl, Y-David djôt bôk buklâu Philistin nây. 58Y-Sôl lah ma păng, "Mbu moh kon may jêng, Hơi nô dăm?" Y-David plơ̆ sĭt lah, "Gâp jêng kon buklâu oh mon may Y-Yêsê, gŭ ta ƀon Bêtlêhem.