17

Đa-vít và Gô-li-át

1Người Phi-li-tin tập họp quân đội tại Sô-cô, thuộc đất Giu-đa để đánh Y-sơ-ra-ên. Họ kéo đến đóng ở Ê-phe Đa-nhim, giữa Sô-cô và A-sê-ca. 2Sau-lơ cũng kiểm điểm binh sĩ mình để nghênh chiến. Quân ông đóng tại thung lũng Ê-la. 3Người Phi-li-tin giàn quân bên sườn núi này, Y-sơ-ra-ên bên sườn núi kia. Hai bên cách nhau một thung lũng.
4Gô-li-át, một lực sĩ vô địch ở đất Gát, từ phía quân Phi-li-tin đi ra. Người này cao khoảng 2 mét 75, 5đội mũ đồng, mặc áo giáp đồng nặng ngót một trăm kí lô, 6chân quấn xà cạp, vai đeo một cây lao đồng. 7Mũi giáo của người ấy bằng sắt nặng trên mười ki lô, cán giáo lớn bằng trục cuốn chỉ của máy dệt. Đi trước Gô-li-át có một người mang khiên. 8Gô-li-át hướng về phía quân Y-sơ-ra-ên thét lớn: "Tại sao phải bày binh bố trận? Tại sao các ngươi bên phe Sau-lơ không chọn một người ra đấu với ta là người đại diện phe Phi-li-tin? 9Nếu người phe các ngươi giết được ta, chúng ta sẽ làm đầy tớ các ngươi. Nhưng nếu ta giết hắn, các ngươi phải làm đầy tớ chúng ta. 10ra thách quân Y-sơ-ra-ên đấy. Chọn một người ra đấu với ta đi."
11Sau-lơ và quân sĩ Y-sơ-ra-ên nghe thế đều kinh hãi.
12Cha Đa-vít là Gie-sê (người ở Ép-ra-ta thuộc Bê-liêm đất Giu-đa) lúc ấy đã già. Ông có tám con trai. 13Ba người con lớn Ê-li-háp, A-bi-na-đáp và Sam-ma đều theo Sau-lơ ra trận. 14,15Đa-vít là con trai út. Ngoài thì giờ giúp việc Sau-lơ, Đa-vít còn trông coi đàn cừu của cha mình ở Bê-liêm, nên thường đi đi về về.
16Trong bốn mươi ngày liền, mỗi ngày hai lần, sáng và chiều, Gô-li-át cứ ra giương uy như vậy.
17Một hôm, Gie-sê bảo Đa-vít: "Con lấy một giạ hột rang với mười ổ bánh này đem ra doanh trại cho các anh con. Nhanh lên! 18Cũng nhớ lấy mười miếng phó-mát đem cho sĩ quan chỉ huy chúng nó. Để ý xem các anh con có mạnh không và đem về bằng chứng cho cha thấy chúng nó được an toàn." 19Lúc đó Sau-lơ, các anh Đa-vít và quân đội Y-sơ-ra-ên đang đóng ở thung lũng Ê-la để đương đầu với quân Phi-li-tin.
20Đa-vít giao bầy cừu lại cho một người khác giữ, sáng hôm sau lên đường thật sớm, mang theo các thức ăn cha mình dặn. Vừa đến trại, Đa-vít thấy quân lính kéo ra dàn trận với tiếng hò reo vang dậy. 21Quân Phi-li-tin cũng kéo ra, quân đội hai bên dàn trận đối nhau. 22Đa-vít nhờ một người giữ các thức mình mang theo rồi chạy vào đám quân gặp các anh mình. 23Khi đang nói chuyện với các anh, Đa-vít thấy Gô-li-át từ hàng ngũ Phi-li-tin bước ra, lên giọng thách thức như những lần trước. Đa-vít nghe rất rõ. 24Vừa thấy Gô-li-át, quân sĩ Y-sơ-ra-ên khiếp sợ, ùa nhau bỏ chạy. 25Họ bảo nhau: "Thấy người ấy thách đố và nhục mạ nhân dân ta chưa? Nghe nói vua hứa trọng thưởng cho ai giết được nó, lại còn gả công chúa cho, và cho cả nhà người ấy được miễn sưu thuế." 26Đa-vít hỏi một người đứng cạnh: "Người Phi-li-tin vô đạo này sao dám coi thường quân đội của Thượng Đế Hằng sống? 27Ai giết nó, rửa nhục cho Y-sơ-ra-ên sẽ được thưởng gì?" Người này đáp lại giống như người kia vừa nói.
28Ê-li-áp, anh cả của Đa-vít nghe em nói chuyện như thế, nổi giận, mắng em: "Mày đến đây làm gì? Đàn cừu bỏ cho ai trông? tao biết mày là đứa tự phụ, ranh mãnh. Mày chỉ muốn đến xem đánh nhau chứ gì?" 29Đa-vít đáp: "Em có làm gì đâu, chỉ hỏi một câu thôi." 30Nói xong, Đa-vít đến hỏi một người khác cùng một câu như trước, và cũng được trả lời như thế.
31Có người nghe Đa-vít hỏi chuyện, đem báo cáo với Sau-lơ. Sau-lơ cho đòi Đa-vít đến. 32Đa-vít nói: "Xin đừng ai mất tinh thần vì người đó! Để tôi ra đánh với y!" 33Sau-lơ can: "Không được đâu, cậu còn trẻ quá, trong khi người ấy là một chiến sĩ đầy kinh nghiệm từ thời niên thiếu." 34Đa-vít giải thích: "Khi đi chăn cừu cho cha, nếu có sư tử hay gấu đến bắt cừu, 35tôi đuổi theo đánh ác thú, giằng cừu ra khỏi miệng nó. Nếu nó quay sang tấn công tôi, tôi nắm râu, đập nó chết. 36Tôi đã giết sư tử, giết gấu, tôi cũng sẽ giết người Phi-li-tin vô đạo kia, vì nó dám coi thường quân đội của Thượng-Đế Hằng sống." 37Đa-vít tiếp: "Chúa Hằng Hữu đã cứu tôi khỏi nanh vuốt của sư tử, của gấu, cũng sẽ cứu tôi khỏi tay người Phi-li-tin vô đạo kia." Cuối cùng Sau-lơ bằng lòng: "Thôi được, cậu ra đánh nó. Cầu Chúa Hằng Hữu ở với cậu."
38Sau-lơ lấy binh giáp mình trang bị cho Đa-vít, đội lên đầu một mũ đồng, mặc vào người một áo giáp, 39đeo vào hông một thanh kiếm. Xong, Đa-vít thử bước đi. Vì lúng túng trong bộ binh giáp mình chưa bao giờ mang, Đa-vít nói: "Tôi không quen nên đi đứng không được tự nhiên," rồi cởi bỏ mọi thứ ra.
40Cầm trong tay một cây gậy và một cái ná, Đa-vít nhặt bên suối năm hòn sỏi nhẵn bóng bỏ vào túi chăn cừu vẫn đeo theo bên mình, rồi tiến về phía người Phi-li-tin.
41Người Phi-li-tin cũng tiến đến gần Đa-vít, có người mang khí giới đi trước. 42Khi thấy Đa-vít là một thiếu niên vẻ mặt thư sinh, Gô-li-át tỏ vẻ khinh bỉ, 43nói với Đa-vít: "Ta có phải chó đâu mà mầy cầm gậy?" Rồi nhân danh các thần mình, Gô-li-át nguyền rủa Đa-vít, 44lại thét: "Đến đây! Ta lấy thịt mày cho chim chóc và thú rừng ăn." 45Đa-vít đáp: "Ông mang gươm giáo đến đánh tôi, nhưng tôi đến nhân danh Thượng Đế Hằng Hữu của quân đội Y-sơ-ra-ên, Đấng ông dám nhục mạ. 46Hôm nay Chúa giao mạng ông cho tôi. Tôi sẽ đánh ông ngã, chặt lấy đầu. Hôm nay tôi cũng lấy thây quân sĩ Phi-li-tin cho chim chóc và thú rừng ăn. Toàn thế giới sẽ biết rằng Y-sơ-ra-ên có Chân Thần, 47và tất cả những ai có mặt tại đây sẽ hiểu rằng khi Chúa cứu giúp, Ngài không cần đến gươm giáo, vì Ngài là Chúa của chiến trường: Chắc chắn Ngài sẽ nạp mạng các ông cho chúng tôi."
48Gô-li-át xông về phía Đa-vít. Đa-vít cũng vội vàng tiến lên, 49đưa tay vào túi lấy viên sỏi để vào ná, bắn ngay vào trán địch thủ. Viên sỏi đâm thủng trán, Gô-li-át ngã sấp xuống. 50,51Như thế, Đa-vít dùng ná thắng Gô-li-át. Vì không có kiếm, Đa-vít chạy đến rút kiếm của Gô-li-át ra giết kẻ địch rồi chặt lấy đầu. Quân Phi-li-tin thấy lực sĩ vô địch của mình chết, vội vàng bỏ chạy.
52Quân Y-sơ-ra-ên và Giu-đa thừa thắng xông lên, hò la đuổi theo quân địch cho đến Gát và cửa thành Éc-rôn. Vì thế, xác người Phi-li-tin nằm ngổn ngang dọc đường từ Gát cho đến Éc-rôn. 53Sau đó, người Y-sơ-ra-ên quay lại cướp phá doanh trại Phi-li-tin.
54Đa-vít đem đầu Gô-li-át lên Giê-ru-sa-lem; còn binh giáp người này Đa-vít đem để trong trại mình.
55Trước đấy, khi Đa-vít đang ra đánh Gô-li-át, Sau-lơ hỏi Áp-ne, tổng tư lệnh quân đội: "Áp-ne, gã thanh niên này con nhà ai?" Áp-ne thưa: "Tôi thật sự không biết." 56Vua nói: "Hỏi xem." 57Khi Đa-vít giết xong Gô-li-át và xách đầu y trên tay, Áp-ne dẫn Đa-vít đến Sau-lơ. 58Sau-lơ hỏi: "Cậu con ai?" Đa-vít đáp: "Tôi là con của Gie-sê ở Bê-liêm."