17

Davi tua Kaulia

1Cov Filixatee txhij tub rog yuav tuaj ua rog, lawv tuaj txoos ua ke ntawm lub moos Xaukhau uas nyob hauv Yuda tebchaws. Lawv ua yeej rau ntawm Xaukhau thiab Axekha ntu nruab nrab ntawm Efedami. 2Mas Xa‑u thiab cov Yixayee txhij rog ua ke tuaj ua yeej rau hauv lub hav Ela, npaj chaw ua rog rau cov Filixatee. 3Cov Filixatee sawv rau saum ib lub roob, cov Yixayee sawv dua rau saum ib lub roob, muaj ib lub hav quas nruab nrab. 4Muaj ib tug yawg uas txawj ua rog heev tawm hauv cov Filixatee lub yeej tuaj npe hu ua Kaulia. Nws siab rau tshis thiab ib dos, nws yog neeg hauv lub moos Ka. 5Nws ntoo ib lub mom tooj liab saum nws taubhau thiab hnav lub tsho tooj liab hnyav tsib txhiab sekhee. 6Nws rau nrhoob tooj liab thiab khuam ib rab hmuv tooj liab ntawm xub pwg laim nkaus. 7Tus ko hmuv ntoo uas nws tuav loj li rab nqos ntos ntaub, lub hauv hmuv yog hlau hnyav rau pua sekhee. Tus tub rog uas tuav daim phiaj hlau thaiv nws mus ua nws ntej. 8Nws tuaj sawv qw rau Yixayee cov tub rog uas nyob ib kab sab tias, “Nej tawm tuaj nyob ib kab sab ua dabtsi li kod? Kuv yog neeg Filixatee los tsis yog? Nej yog Xa‑u cov qhev los tsis yog? Cia li xaiv ib tug nyob nej chaw nqes tuaj rau ntawm kuv no. 9Yog nws muaj peevxwm nrog kuv ua rog thiab tua tau kuv, peb cov yuav yeem ua nej qhev. Yog kuv kov yeej nws thiab tua tau nws, nej cov yuav tsum ua peb qhev thiab tu peb.” 10Thiab tus Filixatee ntawd hais tias, “Hnub no kuv twv ntxhias Yixayee cov tub rog xa ib tug tuaj mas wb yuav sib tua.” 11Thaum Xa‑u thiab cov Yixayee sawvdaws hnov tus Filixatee tej lus ntawd, lawv poob siab thiab ntshai kawg li.
12Mas Davi yog Yexi tus tub. Yexi yog neeg Efatha nyob hauv lub moos Npelehee hauv Yuda tebchaws, nws muaj yim tus tub. Thaum Xa‑u ua vajntxwv Yexi kuj laus heev hnub nyoog nchav lawm. 13Yexi peb tug tub hlob kuj nrog Xa‑u mus ua rog. Nws peb tug tub uas mus ua rog ntawd tus hlob npe hu ua Elia, tus ob hu ua Anpinada thiab tus peb hu ua Sama. 14Davi yog tus tub ntxawg. Peb tug tijlaug hlob kuj nrog Xa‑u mus lawm. 15Davi mus mus los los rau ntawm Xa‑u thiab yug nws txiv pab yaj ntawm Npelehee. 16Tus Filixatee ntawd tawm tuaj twv ntxhias thaum tagkis thiab thaum yuav tsaus ntuj tau plaub caug hnub.
17Yexi hais rau nws tus tub Davi tias, “Koj cia li coj cov qeb kib ib efa thiab kaum lub ncuav no kavtsij mus rau koj cov tijlaug hauv lub yeej. 18Thiab coj kaum thooj nyuj mis nkoog khov no mus rau lawv tus thawj rog uas kav ib txhiab leej. Saib koj cov tijlaug nyob zoo li cas thiab coj lawv li ib yam los rau kuv saib. 19Xa‑u thiab koj cov tijlaug thiab cov Yixayee sawvdaws nyob hauv lub hav Ela tabtom ua rog rau cov Filixatee.”
20Davi thiaj sawv ntxov tsees tso pab yaj tseg rau ib tug saib, thauj zaub mov mus raws li Yexi hais rau nws. Nws tuaj txog hauv lub yeej rau thaum pab tub rog tabtom tawm mus nyob ib kab sab rau ntawm chaw ua rog thiab qw ua tsuj ua tsaug. 21Cov Yixayee thiab cov Filixatee tawm tuaj yuav nqes tes ua rog, ob tog tub rog tuaj sawv saib ntswb ntsoov. 22Davi muab tej zaub mov tso rau tus uas saib zaub mov ces txawm dhia mus rau tom chaw ua rog nrog nws tijlaug tham. 23Thaum lawv tabtom hais lus tus yawg Filixatee uas hu ua Kaulia, uas yog neeg hauv lub moos Ka uas txawj ua rog heev txawm tawm hauv pab tub rog Filixatee uas sawv ua ib kab sab ntawd txav zog tuaj, thiab hais twv ntxhias yam li yav tag los lawd, mas Davi kuj hnov.
24Thaum cov Yixayee sawvdaws pom tus yawg ntawd lawv txawm khiav thim rov qab ntshai kawg li. 25Cov Yixayee sib tham hais tias, “Nej twb pom tus yawg uas tawm tuaj ntawd lawm lov? Nws tawm tuaj twv ntxhias cov Yixayee tiag tiag li. Yog leejtwg tua tau nws, vajntxwv yuav muab nyiaj txiag ntau nplua mias thiab muab vajntxwv tus ntxhais rau tus ntawd yuav, thiab pub kom nws txiv tsev neeg tsis txog them se rau hauv cov Yixayee.” 26Ces Davi txawm hais rau cov neeg uas nrog nws sawv ua ke ntawd tias, “Lawv yuav ua li cas rau tus uas tua tau tus Filixatee ntawd thiaj rhuav tau qhov uas nws ua rau cov Yixayee poob ntsej muag? Tus yawg Filixatee uas tsis ua kevcai txiav ntawd yog leejtwg es nws yuav hais twv ntxhias rau Vajtswv uas muaj txojsia nyob pab tub rog?” 27Cov pejxeem kuj teb nws ib yam nkaus tias, “Yog leejtwg tua tau tus yawg ntawd nws yuav tau raws li hais cia lawd.”
28Thaum Elia uas yog Davi tus tijlaug hlob hnov Davi hais rau cov neeg ntawd, Elia txawm npau taws rau Davi thiab hais tias, “Koj tuaj ua dabtsi? Koj tseg ob peb tug nyuag yaj rau leejtwg saib xyuas hauv tebchaws moj sab qhua? Kuv yeej paub koj tej nyuag kev khav theeb thiab tej kev phem hauv koj lub siab. Koj tsuas yog tuaj saib lawv sib tua xwb.” 29Davi txawm teb tias, “Kuv tau ua li cas maj? Kuv tsuas yog hais lo lus xwb.” 30Davi txawm tig mus hais dua rau lwm tus ib yam nkaus li ntawd. Tej neeg kuj teb ib yam li qub rau nws.
31Thaum lawv hnov Davi tej lus lawv txawm piav rau Xa‑u paub, Xa‑u thiaj txib neeg mus coj Davi los. 32Davi thiaj hais rau Xa‑u tias, “Tsis txhob cia leejtwg poob siab rau yawg ntawd kiag li. Kuv uas yog koj tus qhev yuav mus nrog tus Filixatee ntawd sib tua.” 33Mas Xa‑u hais rau Davi tias, “Koj tsis muaj peevxwm mus nrog tus Filixatee ntawd sib tua, rau qhov koj tseem yog menyuam hluas, tiamsis tus yawg ntawd yeej ua tub rog txij thaum hluas los lawm.” 34Tiamsis Davi hais rau Xa‑u tias, “Kuv uas yog koj tus qhev txeev yug kuv txiv tej yaj, mas thaum muaj tsov ntxhuav muaj dais tuaj tom menyuam yaj, 35kuv muab raws ntaus thiab cawm tus menyuam yaj ntawd dim hauv nws lub qhov ncauj los. Yog tsov tig kiag los tom kuv, kuv kuj ntsiab nkaus puab tsaig muab ntaus tuag kiag. 36Kuv uas yog koj tus qhev twb txeev tua tau tsov ntxhuav thiab dais los lawm. Mas tus Filixatee uas tsis ua kevcai txiav ntawd kuj yuav zoo li tej tsiaj ntawd rau qhov nws tau hais twv ntxhias Vajtswv uas muaj txojsia nyob cov tub rog.” 37Thiab Davi hais tias, “Yawmsaub uas cawm kuv dim hauv tsov ntxhuav tej rau tes rau taw thiab dim hauv dais tej rau tes rau taw, yuav cawm kuv dim hauv tus Filixatee ntawd txhais tes thiab.” Xa‑u txawm hais rau Davi tias, “Cia li mus, thov Yawmsaub nrog nraim koj.”
38Xa‑u txawm muab nws tej ris tsho ua rog rau Davi hnav thiab muab lub mom tooj liab rau Davi ntoo saum taubhau thiab muab lub tsho hlau rau Davi hnav. 39Davi muab Xa‑u rab ntaj los sia ris zawm lub tsho hlau rau ntawm duav, ces nws sim mus kev mas mus tsis taus rau qhov nws hnav tsis kam tej ntawd. Ces Davi txawm hais rau Xa‑u tias, “Kuv hnav tej no mus tsis taus, rau qhov kuv hnav tsis kam.” Ces Davi txawm muab hle. 40Nws tuav rawv nws tus pas nrig thiab xaiv tsib lub qe zeb kheej kheej hauv hav los ntim rau hauv nws lub hnab thoob puab uas nws khuam yug yaj. Nws nqa ib txoj hlua fiav ntaus qe zeb, nws nam zog mus ze tus Filixatee ntawd.
41Tus yawg Filixatee ntawd kuj nam zog tuaj ze Davi, tus uas tuav daim phiaj hlau thaiv kuj ua nws ntej. 42Thaum tus Filixatee tsa muag ntsia pom Davi nws kuj saib tsis taus Davi rau qhov Davi tsuas yog ib tug hluas ntsej muag tshiab liab ploog zoo nraug ntxiag xwb. 43Nws txawm hais rau Davi tias, “Kuv yog dev lov es koj yuav coj ib tug nyuag pas tuaj ntawm kuv?” Ces nws txawm tuav nws tej dab qhua lub npe tsawm foom Davi. 44Tus Filixatee hais rau Davi tias, “Cia li los rau ntawm kuv no. Kuv yuav muab koj tej nqaij rau tej liaj dav saum nruab ntug thiab tej tsiaj qus noj.” 45Ces Davi hais rau nws tias, “Koj coj ntaj coj hmuv thiab coj hmuv nkaug tuaj tawm tsam kuv. Tiamsis kuv tuav Yawmsaub uas muaj hwjchim loj kawg nkaus lub npe tuaj tawm tsam koj. Nws yog Yixayee pab tub rog tus Vajtswv uas koj twv ntxhias. 46Hnub no Yawmsaub yuav muab koj cob rau hauv kuv txhais tes, kuv yuav muab koj tua thiab muab koj lub taubhau txiav pov tseg. Hnub no kuv yuav muab Filixatee cov tub rog tej cev tuag rau tej liaj dav saum nruab ntug thiab tej tsiaj qus hauv ntiajteb noj, mas ib tsoom neeg hauv qab ntuj yuav paub tias muaj ib tug Vajtswv nyob hauv Yixayee, 47thiab tej neeg uas tuaj ua ke no huvsi yuav paub tias Yawmsaub tsis yog siv ntaj siv hmuv cawm neeg, rau qhov kev ua rog zaum no yog Yawmsaub ua, mas nws yuav muab nej cob rau hauv peb txhais tes.”
48Thaum tus Filixatee ntawd sawv tsees nam zog tuaj ze yuav ntaus Davi, Davi kuj dhia ceev nrooj mus rau ntawm lub chaw ua rog rau tus Filixatee ntawd. 49Davi cev tes rho kiag ib lub qe zeb hauv lub hnab los fiav ntawm txoj hlua ntaus raug tus Filixatee ntawd hauv pliaj. Lub qe zeb ntsia nkaus rau ntawm hauv pliaj ua rau nws ntog khwb nkaus rau hauv av.
50Yog li no Davi thiaj siv txoj hlua fiav thiab ib lub qe zeb xwb kov yeej tus Filixatee ntawd. Nws muab tus Filixatee ntaus thiab muab tua pov tseg. Davi tsis muaj ntaj hauv nws txhais tes li. 51Davi thiaj dhia mus sawv kiag saum tus ntawd lub cev tuag thiab rho kiag rab ntaj hauv tus Filixatee ntawd lub hnab los txiav lub taubhau tu nrho.
 Thaum cov Filixatee pom tus tub rog uas nyob lawv chaw ua rog tuag lawm, lawv thiaj tig kiag khiav.
52Cov Yixayee thiab cov Yuda txawm sawv tsees qw nrov mus raws caum cov Filixatee mus txog ntua lub moos Ka thiab txog lub rooj loog lub moos Ekhoo. Cov Filixatee uas raug mob thiaj ntog taug kev ntawm lub moos Sa‑ala‑i mus txog ntua lub moos Ka thiab lub moos Ekhoo. 53Mas cov Yixayee thiaj rov qab los tsis caum cov Filixatee lawm thiab mus lws tej qhov txhia chaw hauv lawv lub yeej. 54Davi kuj coj tus Filixatee ntawd lub taubhau mus rau hauv lub nroog Yeluxalees. Tiamsis tej cuab yeej mas Davi coj mus khaws rau hauv nws lub tsev ntaub.
55Thaum Xa‑u pom Davi tawm mus ntaus rog rau tus Filixatee ntawd, nws txawm hais rau Anaw uas yog nws tus thawj rog tias, “Anaw, tus hluas ntawd yog leejtwg li tub?” Anaw teb tias, “Vajntxwv uas muaj txojsia nyob, kuv yeej tsis paub thiab.” 56Vajntxwv txawm hais tias, “Cia li mus nug saib tug nyuag hluas ntawd yog leejtwg li tub.” 57Thaum Davi mus tua tus Filixatee rov los, Anaw coj nws mus cuag Xa‑u. Davi nqa rawv tus Filixatee ntawd lub taubhau mus thiab. 58Xa‑u thiaj nug tias, “Tub hluas 'e, koj yog leejtwg li tub?” Davi teb tias, “Kuv yog koj tus qhev Yexi tus tub, yog neeg hauv Npelehee.”