19

1Sau-lơ bảo Giô-na-than và thuộc hạ mình tìm cách giết Đa-vít, nhưng vì quý mến Đa-vít 2,3nên Giô-na-than tiết lộ cho bạn: "Cha tôi đang tìm cách giết anh. Sáng mai, anh phải ra đồng trốn vào một nơi kín đáo. Tôi sẽ đi với cha tôi ra gần nơi anh nấp và sẽ thưa chuyện về anh. Biết thêm điều gì tôi sẽ cho anh hay."
4Như đã định, Giô-na-than thưa chuyện với cha và bênh vực Đa-vít: "Minh quân không bao giờ giết trung thần, cha không nên giết Đa-vít vì Đa-vít không có tội gì cả, mà còn giúp ích cho cha rất nhiều. 5Anh ấy đã liều mạng ra đấu với Gô-li-át, và nhờ vậy Chúa đã cho Y-sơ-ra-ên chiến thắng. Lúc ấy cha vui mừng lắm, phải không? Thế thì sao bây giờ cha định giết Đa-vít? Anh ấy thật vô tội."
6Sau-lơ nghe lời, thề không giết Đa-vít nữa.
7Giô-na-than gọi Đa-vít, kể lại cho bạn cuộc đàm đạo với cha. Sau đó Giô-na-than đem Đa-vít đến gặp Sau-lơ, và Đa-vít tiếp tục phục vụ Sau-lơ như trước.
8Chiến tranh lại nổi lên. Đa-vít cầm quân kháng địch, và giết vô số dân Phi-li-tin, tàn quân bỏ chạy tán loạn.

Chạy trốn

9Nhưng, ác thần lại quấy phá Sau-lơ khi vua đang ngồi trong nhà, tay cầm giáo còn Đa-vít đang gảy đàn. 10Sau-lơ phóng giáo, định ghim Đa-vít vào tường nhưng Đa-vít né khỏi, mũi giáo cắm trên tường. Đa-vít bỏ chạy, thoát thân trong đêm tối.
11Sau-lơ sai người đến canh giữ nhà Đa-vít, chờ đến sáng sẽ giết. Nhưng Mi-canh bảo chồng: "Nếu anh không trốn thoát đêm nay, sáng mái anh sẽ bị giết." 12Bà dòng chồng qua cửa sổ và Đa-vít chạy trốn. 13Mi-canh lấy một cái tượng đặt nằm trên giường, tấn một chiếc gối bông dưới đầu tượng, rồi lấy chăn đắp lại. 14Khi những người của Sau-lơ vào tìm Đa-vít, Mi-canh bảo họ: "Chồng tôi ốm."
15Sau-lơ lại sai người đi bắt Đa-vít lần thứ hai. Ông dặn họ: "Khiêng hắn trên giường về đây cho ta giết hắn." 16Toán người này đến, chỉ thấy tượng nằm trên giường.
17Sau-lơ hỏi Mi-canh: "Sao con dám lừa cha, để cho kẻ thù của cha trốn mất?" Mi-canh thưa: "Anh ấy dọa, nếu không để anh ấy đi thoát anh ấy sẽ giết con."
18Thoát nạn, Đa-vít đến Ra-ma tìm Sa-mu-ên, kể cho ông nghe mọi việc Sau-lơ làm. Rồi hai người dẫn nhau tới tạm trú tại Na-giốt. 19Khi được tin Đa-vít đang ở Na-giốt thuộc Ra-ma, 20Sau-lơ sai người đi bắt Đa-vít. Những người này đến nơi, thấy Sa-mu-ên và một đoàn tiên tri đang nói tiên tri. Thần của Thượng Đế giáng trên họ, họ cũng nói tiên tri. 21Tin này được báo cáo lên Sau-lơ. Vua sai một toán người khác đến, những người này cũng nói tiên tri. Sau-lơ lại sai một toán thứ ba đến, họ cũng nói tiên tri nốt. 22Lần này Sau-lơ đích thân đi Ra-ma. Đến một cái giếng lớn tại Sê-cư, vua hỏi: "Sa-mu-ên và Đa-vít ở đâu?" Một người đáp: "Ở Na-giốt." 23Vua đi Na-giốt; Thần của Thượng Đế cũng giáng trên Sau-lơ, vua vừa đi vừa nói tiên tri cho đến khi tới Na-giốt. 24và hôm ấy ở trần trọn ngày đêm. Sau-lơ nói tiên tri trước mặt Sa-mu-ên cũng như những người khác. Vì thế trong dân gian có câu: "Sau-lơ cũng là một tiên tri sao?"