20

Yaunathas Pab Daviv

1Tom qab ntawd, Daviv txawm khiav tawm ntawm lub zos Nayaus hauv lub nroog Lamas mus cuag Yaunathas. Nws nug Yaunathas hais tias, “Kuv tau ua dabtsi? Kuv muaj txim dabtsi? Kuv tau ua txhaum koj txiv qhov twg, nws thiaj pheej xav muab kuv povtseg?”
2Yaunathas teb hais tias, “Vajtswv yuav tsis pub kom koj tuag! Txhua zaus uas kuv txiv yuav ua dabtsi, nws yeej qhia rau kuv ua ntej, tsis hais yam uas tseemceeb lossis tsis tseemceeb, nws tsis npog ib yam tseg li. Nyaj yuav tsis muaj li koj xav!”
3Tiamsis Daviv teb hais tias, “Koj txiv paub hais tias koj hlub kuv heev, tej uas koj txiv yuav ua nws tsis qhia rau koj, nyob tsam koj yuav ntxhov siab heev. Kuv tuav tus TSWV uas muaj sia nyob lub npe qhia rau koj hais tias, kuv nyob tsis deb ntawm txojkev tuag lawm!”
4Yaunathas hais tias, “Koj xav kom kuv pab koj dabtsi, kuv yeej txaus siab pab.”
5Daviv teb hais tias, “Tagkis yog hnub ua rooj noj rooj haus Hli Xiab, kuv yuav tau nrog vajntxwv noj mov ua ke. Tiamsis thov cia kuv khiav mus nkaum nram liaj, mus txog nagkis yuav tsaus ntuj, kuv mam li rov los. 6Yog koj txiv tsis pom kuv los nyob ntawm rooj mov, ces koj hais rau nws hais tias, kuv twb thov koj cia kuv rov mus rau nram lub nroog Npelehees lawm, rau qhov kuv txiv lawv yuav tua tsiaj hlawv fij rau tus TSWV raws li niaj xyoo ua. 7Yog koj txiv hais tias, ‘Tau lawm,’ ces kuv thiaj li yuav tso siab; tiamsis yog nws npautaws, ces koj paub hais tias nws yeej yuav muab kuv tua povtseg. 8Thov koj ua raws li kuv hais no thiab nco ntsoov tej lus uas koj cog tseg rau kuv lawm. Yog kuv ua txhaum, koj cia li muab kuv tua povtseg xwb! Ua li cas koj yuav coj kuv mus rau koj txiv tua?”
9Yaunathas teb hais tias, “Koj tsis txhob xav li ko! Yog kuv paub hais tias kuv txiv yuav muab koj tua povtseg tiag, kuv puas khuv muab npog cia tsis qhia rau koj paub?”
10Daviv nug hais tias, “Yog koj txiv teb koj ua npautaws vog, leejtwg yuav tuaj qhia rau kuv paub?”
11Yaunathas teb hais tias, “Wb mus nram liaj,” ces nkawd txawm mus, 12thiab Yaunathas hais rau Daviv hais tias, “Thov tus TSWV uas yog cov Yixalayees tus Vajtswv ua timkhawv rau wb! Tagkis thiab nagkis lub caij no kuv yuav nug kuv txiv, yog nws ua zoo rau koj, kuv yuav qhia rau koj paub. 13Yog nws yuav ua phem rau koj, kuv tseem tsis qhia rau koj paub thiab pab kom koj dim, ces thov tus TSWV muab kuv tua povtseg. Thov tus TSWV nrog nraim koj ib yam li yav tas los nws nrog kuv txiv! 14Yog kuv tseem ua neej nyob, thov koj nco ntsoov koj tej lus cog tseg thiab ua zoo rau kuv; tiamsis yog kuv tuag lawm 15los thov koj ua siab dawb siab zoo rau kuv tsevneeg mus ib yam li koj ua rau kuv. Thaum tus TSWV ua rau koj tej yeebncuab puastsuaj tas lawm 16los thov kom wb tej lus cog tseg no tseem nyob ruaj khov kho. Yog koj rhuav wb tej lus cog tseg no, tus TSWV yuav rau txim rau koj.”
17Yaunathas kom Daviv rov coglus tseg ib zaug ntxiv hais tias, nws yuav hlub Yaunathas. Rau qhov Yaunathas hlub Daviv ib yam li nws hlub nws lub cev. 18Yaunathas hais rau Daviv hais tias, “Tagkis yog hnub ua rooj noj rooj haus Hli Xiab, yog tsis pom koj mus, kuv txiv yeej yuav nug xwb. 19Yog nagkis tseem tsis tau pom koj tshwm thiab, ntshai kuv txiv yimhuab yuav nug heev; yog li ntawd, koj cia li khiav mus nkaum ntawm qhov qub chaw, thiab koj mus nkaum ntawm pawg pobzeb sab tod. 20Ces kuv yuav muab hneevnti tua peb hnee mus rau ntawm pawg pobzeb ib yam li kuv tua daim phiaj. 21Kuv yuav kom kuv tus tubtxib mus khaws cov xub los. Yog kuv qhia rau nws hais tias, ‘Cov xub poob rau ntawm koj sab tom no, koj cia li mus khaws los,’ qhov ntawd txhais hais tias, koj cia li tawm los, tsis muaj xwm dabtsi. Kuv coglus rau tus TSWV uas muaj sia nyob hais tias, koj yuav tsis raug kev txhawj ntshai dabtsi. 22Tiamsis yog kuv qhia rau kuv tus tubtxib hais tias, ‘Cov xub poob rau ntawm koj sab tom ub lawm,’ ces koj kavtsij khiav, rau qhov tus TSWV twb pom zoo cia koj mus lawm. 23Tej lus uas wb cog tseg no muaj tus TSWV ua timkhawv hais tias wb ib tug yuav tsis rhuav ib tug tej lus mus ibtxhis li.”
24Hnub uas ua rooj noj rooj haus Hli Xiab ntawd, Daviv txawm mus nkaum rau nram liaj lawm. Vajntxwv Xa-ules tuaj rau ntawm rooj noj rooj haus, 25thiab zaum ntawm lub chaw uas nws ib txwm zaum npuab ntawm phabntsa. Aneles zaum npuab nkaus vajntxwv thiab Yaunathas zaum ncaj vajntxwv xubntiag sab nrooj tod. Daviv lub chaw tsis muaj neeg zaum li, 26tiamsis hnub ntawd, Xa-ules tsis hais ib los li, rau qhov nws xav hais tias, “Tej zaum yog muaj dabtsi ua rau Daviv lub cev tsis huv lawm, nws thiaj tsis tuaj.” 27Hnub tom qab los tsis pom Daviv tuaj zaum nws lub chaw li, Xa-ules thiaj nug Yaunathas hais tias, “Ua li cas naghmo thiab hnub no tsis pom Daviv tuaj noj mov?”
28Yaunathas teb hais tias “Nws thov kuv kom cia nws rov mus rau nram Npelehees lawm. 29Nws hais tias, ‘Thov cia kuv mus, rau qhov peb tsevneeg tua tsiaj fij ua rooj noj rooj haus hauv lub nroog Npelehees, thiab kuv tus tijlaug kom kuv yuav tsum mus xwb. Yog koj yog kuv tus phoojywg tiag, thov koj tso kuv mus xyuas kuv cov kwvtij.’ Vim li ntawd, nws thiaj tsis tuaj zaum ntawm nws lub chaw noj mov.”
30Xa-ules chim heev rau Yaunathas thiab cem Yaunathas hais tias, “Niag tub tsis tsimtxiaj no, nimno kuv paub hais tias koj nrog Daviv ua ib nqag, koj rhuav koj thiab koj niam ntsejmuag nkaus xwb! 31Koj puas paub hais tias yog Daviv tseem ua neej nyob, koj yuav tsis tau ua vajntxwv kav lub tebchaws no li? Koj cia li mus coj Daviv los ntawm no, kuv yuav muab nws tua povtseg.”
32Yaunathas teb hais tias, “Vim li cas koj thiaj yuav muab nws tua povtseg, nws tau ua txhaum koj dabtsi?”
33Thaum Yaunathas hais li ntawd, Xa-ules tsa hlo hmuv nkaug Yaunathas. Yaunathas thiaj paub hais tias nws txiv yeej xav muab Daviv tua povtseg tiag. 34Yaunathas txawm sawv tsees ntawm rooj mov tawm npautaws vog mus lawm, thiab hnub ntawd nws tsis noj ib yam dabtsi li, hnub ntawd yog hnub xiab ob. Yaunathas ntxhov siab kawg li, rau qhov nws txiv ua phem heev rau Daviv. 35Tagkis sawv ntxov Yaunathas txawm mus cuag Daviv nram liaj, raws li nkawd tau teem tseg lawm. Nws coj ib tug tub hluas nrog nws mus, 36thiab hais rau tus tub hluas ntawd hais tias, “Koj khiav mus khaws cov xub uas kuv yuav tua mus.” Thaum tus tub hluas tabtom khiav mus, Yaunathas txawm rub hneevnti tua cov xub mus ua ntej. 37Thaum tus tub hluas mus txog ntawm qhov chaw uas cov xub poob, Yaunathas hu hais tias, “Cov xub poob rau tom ub lawm! 38Koj tsis txhob nres ntawm ko, koj kavtsij khiav tiag mus!” Tus tub hluas ntawd khaws cov xub coj los rau Yaunathas, 39nws tsis paub hais tias xyov Yaunathas hais li ntawd, yog nws hais dabtsi; tsuas yog Yaunathas thiab Daviv thiaj paub xwb. 40Yaunathas muab nws rab hneevnti rau tus tub hluas thiab kom nws nqa mus tsev.
41Thaum tus tub hluas rov mus tsev lawm, Daviv mam tawm ntawm pawg pobzeb sab tod los, nws los txhos caug pe Yaunathas peb zaug, nkawd sib qawg quaj thiab sib nwj; Daviv mluas tshaj Yaunathas. 42Yaunathas hais rau Daviv hais tias, “Thov Vajtswv nrog nraim koj. Thov tus TSWV ua timkhawv rau wb thiab wb cov xeebntxwv hais tias wb thiab lawv yuav tsis rhuav tej lus uas wb cog tseg no mus ibtxhis li.” Ces Daviv txawm ncaim mus lawm, thiab Yaunathas rov los rau hauv nroog.