20

Ndaawitv Caux Yo^naa^taan Liepc Ngaengc Waac

1Ndaawitv yiem Laamaa Zingh, Naayotv wuov biaux mingh lorz Yo^naa^taan. Ndaawitv gorngv, “Yie zoux haaix nyungc fai? Yie dorngc haaix nyungc zuiz? Yie zoux haaix nyungc dorngc meih nyei die ninh cingx daaih oix zorqv yie nyei maengc?”
2Yo^naa^taan dau ninh, “Zungv maiv maaih! Meih maiv zuqc daic lorqc. Yie nyei die zoux haaix nyungc maiv gunv sic hlo fai faix, maiv maaih yietc nyungc ninh maiv bun yie hiuv. Yie nyei die fungc bingx naaiv deix sic maiv mbuox yie? Daaix maiv zeiz hnangv naaic saah?”
3Mv baac Ndaawitv aengx houv waac gorngv, “Meih nyei die za'gengh hiuv duqv yie horpc meih nyei hnyouv haic. Ninh yiem hnyouv hnamv, ‘Maiv dungx bun Yo^naa^taan hiuv duqv naaiv deix sic. Nziex ninh hnyouv mun haic.’ Yie ziangv jienv ziangh jienv nyei Ziouv caux meih ganh nyei maengc zien-zien nyei gorngv, yie leih zuqc daic nyei jauv yietc mbiec hnangv.”
4Yo^naa^taan ziouc gorngv mbuox Ndaawitv, “Meih hnangv haaix nor mbuox yie, yie ziouc weic meih hnangv wuov nor zoux.”
5Ndaawitv ziouc mbuox Yo^naa^taan, “Njang hnoi se saeng-yietv hnoi. Yie oix zuqc caux hungh diex juangc dieh nyanc hnaangx, mv baac tov bun yie mingh bingx jienv wuov lomc-huaang taux saeng-faam wuov hnoi lungh maanz-hmuangx. 6Se gorngv meih nyei die buatc yie maiv yiem naaic dieh nor, tov meih tengx mbuox hungh diex, ‘Ndaawitv tov yie bun ninh gaanv nzuonx ninh ganh nyei buonv-mungv, Mbetc^le^hem Mungv, weic zuqc yiem wuov ninh nyei biauv zong mienh fongc horc hnyangx-hnyangx ziec nyei ga'naaiv.’ 7Se gorngv hungh diex gorngv, ‘Longx aqv,’ yie, meih nyei bou, ziouc yiem longx. Mv baac se gorngv ninh qiex jiez nor, meih ziouc hiuv duqv ninh ndongc haaix zungv oix hoic yie. 8Weic naaiv tov meih zoux longx bun yie, meih nyei bou, weic zuqc meih caux yie dorng jienv Ziouv ⟨laengz jiez ngaengc waac⟩ mi'aqv. Mv baac se gorngv yie zoux dorngc zuiz nor, tov meih ganh daix yie. Weic haaix diuc dorh yie mingh bun meih nyei die daix?”
9Yo^naa^taan ziouc gorngv, “Maiv dungx bun maaih naaiv deix sic cuotv, se gorngv yie hiuv duqv yie nyei die jiez hnyouv hoic meih, yie fungc maiv gorngv mbuox meih?”
10Ndaawitv ziouc gorngv mbuox Yo^naa^taan, “Se gorngv meih nyei die gorngv ciouv bun meih nor, haaix dauh haih mbuox yie?”
11Yo^naa^taan dau Ndaawitv, “Daaih maah! Mbuo mingh wuov lomc-huaang.” Ninh mbuo i dauh ziouc mingh lomc-huaang aqv.
12Yo^naa^taan gorngv mbuox Ndaawitv, “Tov Ziouv, I^saa^laa^en nyei Tin-Hungh, tengx zoux zorng-zengx. Njang hnoi leih maiv go naaiv norm ziangh hoc, fai taux da'faam hnoi, yie oix seix yie nyei die nyei hnyouv. Se gorngv maaih hnyouv zoux longx bun Ndaawitv nor, yie ziouc paaiv mienh mingh mbuox meih. 13Mv baac se gorngv yie nyei die maaih hnyouv oix hoic meih nyei maengc, yie yaac maiv bun meih hiuv, maiv tengx meih baengh orn nyei biaux ndutv nor, tov Ziouv hniev-hniev nyei dingc yie, Yo^naa^taan, nyei zuiz. Tov Ziouv caux meih yiem, hnangv zinh ndaangc caux yie nyei die yiem nor. 14Se gorngv yie corc maaih maengc ziangh jienv, tov meih hnangv Ziouv ziepc zuoqv nyei zoux longx bun yie maiv zuqc daic. 15Ziouv mietc nzengc yiem ndau-beih meih nyei yietc zungv win-wangv wuov zanc, tov meih yietc liuz ziepc zuoqv nyei zoux longx bun yie nyei zeiv-fun.”
16Yo^naa^taan ziouc caux Ndaawitv, liemh weic ninh nyei zeiv-fun, laengz jiez ngaengc waac, yaac gorngv “Tov Ziouv jaauv win bun Ndaawitv nyei yietc zungv win-wangv.” 17Yo^naa^taan hnamv Ndaawitv ziouc bun Ndaawitv aengx laengz nzunc waac, weic zuqc ninh hnamv Ndaawitv, ndongc hnamv ganh nyei maengc.
18Yo^naa^taan aengx gorngv mbuox Ndaawitv, “Njang hnoi se saeng-yietv hnoi, mienh ziouc buatc meih maiv yiem weic zuqc meih nyei eiv kungx. 19Hnaang hnoi oix zuqc siepv-siepv nyei njiec mingh taux meih zinh ndaangc bingx nyei dorngx, yiem Esen nyei la'bieiv ga'hlen zuov jienv. 20Yie oix hungx jienv wuov norm la'bieiv ga'hlen buonv buo nzitv forng hnangv buonv mbaeqc nor. 21Buonv liuz, yie ziouc paaiv dauh dorn mingh yaac mbuox ninh, ‘Mingh nzauz forng daaih maah!’ Se gorngv yie mbuox wuov dauh dorn, ‘Mangc maah! Forng yiem naaiv bung. Nzauz daaih maah!’ gunv daaih aqv, weic zuqc yie ziangv jienv ziangh jienv nyei Ziouv laengz meih haih yiem duqv longx. Maiv maaih haaix nyungc sic. 22Se gorngv yie mbuox wuov dauh dorn, ‘Mangc maah! Forng yiem meih nyei wuov ndaangc maengx,’ nor, meih oix zuqc mingh aqv, weic zuqc Ziouv paaiv meih mingh. 23Hnangv naaic yie caux meih gorngv naaiv deix jauv-louc, tov Ziouv yiem yie mbuo mbu'ndongx yietc liuz zoux zorng-zengx.”
24Ndaawitv ziouc mingh bingx wuov lomc-huaang. Taux saeng-yietv hnoi, hungh diex ziouc zueiz jienv dieh nyanc hnaangx. 25Hungh diex zueiz jienv ninh yietc gau zueiz nyei dorngx nitv jienv njongc. Yo^naa^taan doix hmien zueiz, Apc^ne zueiz Saulo nyei ga'hlen, mv baac Ndaawitv nyei dorngx kungx-kungx wuov. 26Wuov hnoi Saulo maiv gorngv haaix nyungc weic zuqc ninh yiem hnyouv hnamv, “Nziex Ndaawitv buangh zuqc sic. Daaix ninh maaih uix, ninh ndongc haaix zungv maiv cing-nzengc.” 27Mv baac da'nyeic hnoi, se saeng-nyeic wuov hnoi, Ndaawitv nyei dorngx corc kungx nyei. Saulo ziouc naaic ninh nyei dorn, Yo^naa^taan, “Jetc^si nyei dorn a'hnoi caux ih hnoi weic haaix diuc maiv daaih nyanc hnaangx?”
28Yo^naa^taan dau Saulo, “Ndaawitv qaqv tov yie bun ninh nzuonx Mbetc^le^hem. 29Ninh gorngv, ‘Tov bun yie mingh, weic zuqc yie nyei biauv zong mienh yiem wuov norm mungv fongc horc ziec. Yie nyei gorx mbuo heuc yie oix zuqc mingh. Se gorngv meih buatc horpc nor, tov bun yie nzuonx mingh mangc yie nyei gorx mbuo.’ Weic naaiv ninh cingx daaih maiv duqv daaih caux hungh diex juangc dieh nyanc hnaangx.”
30Saulo ziouc qiex jiez! haic Yo^naa^taan. Saulo gorngv, “Meih naaic dauh mbienv hnyouv, guv guaix m'sieqv dorn nyei fu'jueiv aah! Yie fungc maiv hiuv duqv meih ginv Jetc^si nyei dorn zoux bun meih ganh zuqc nyaiv, bun meih ganh nyei maa zuqc baaic hmien. 31Da'faanh Jetc^si nyei dorn corc maaih maengc ziangh naaiv norm lungh ndiev nor, meih ganh fai meih nyei guoqv maiv haih liepc duqv wuonv aqv. Ih zanc paaiv mienh mingh dorh ninh daaih yie naaiv. Ninh ndongc haaix zungv oix zuqc daic aqv.”
32Yo^naa^taan ziouc dau ninh nyei die, Saulo, “Ninh weic haaix diuc oix zuqc daix daic? Ninh zoux haaix nyungc?” 33Saulo ziouc biu ninh nyei cang mingh oix nzopv Yo^naa^taan. Yo^naa^taan ziouc hiuv duqv ninh nyei die za'gengh jiez hnyouv oix daix Ndaawitv aqv.
34Yo^naa^taan za'gengh qiex jiez haic, ziouc jiez sin daaih njiec dieh mi'aqv. Saeng-nyeic wuov hnoi maiv nyanc hnaangx aqv, weic zuqc ninh nzauh haic Ndaawitv, yaac weic zuqc ninh nyei die ndongc naaic baaic Ndaawitv nyei hmien.
35Da'nyeic ndorm, Yo^naa^taan cuotv mingh wuov lomc-huaang, ziux ninh caux Ndaawitv dunx ziangx doic. Aengx maaih dauh dorn-faix caux jienv ninh mingh. 36Yo^naa^taan mbuox wuov dauh dorn, “Tiux mingh nzauz yie buonv mingh nyei forng oc.” Wuov dauh dorn tiux mingh wuov zanc, Yo^naa^taan ziouc buonv nzitv forng mingh ndortv wuov dauh dorn nyei wuov ndaangc maengx. 37Wuov dauh dorn mingh taux Yo^naa^taan nyei forng ndortv nyei dorngx, Yo^naa^taan heuc jienv gorngv, “Forng maiv zeiz yiem meih nyei wuov ndaangc fai?” 38Yo^naa^taan aengx heuc jienv mbuox wuov dauh dorn, “Gaanv siepv-siepv nyei mingh. Maiv dungx ngaih.” Wuov dauh dorn ziouc nzauz forng daaih, nzuonx ninh nyei ziouv wuov. 39Mv baac wuov dauh dorn maiv hiuv duqv naaiv deix jauv-louc. Kungx Yo^naa^taan caux Ndaawitv ganh hiuv hnangv. 40Yo^naa^taan ziouc zorqv juang-zinx caux forng bun wuov dauh dorn, heuc ninh, “Nzuonx aqv. Dorh naaiv deix ga'naaiv nzuonx wuov zingh aqv.”
41Wuov dauh dorn yietv mingh liuz, Ndaawitv ziouc yiem wuov norm la'bieiv nyei naamh bung cuotv daaih yaac puoqv njiec hmien taux ndau baaix Yo^naa^taan buo baaix. Ninh mbuo i dauh ziouc zom jaax yaac nyiemv mv baac Ndaawitv nyiemv gauh camv.
42Yo^naa^taan gorngv mbuox Ndaawitv, “Gunv baengh orn nyei mingh aqv, weic zuqc mbuo i dauh ziangv jienv Ziouv nyei mbuox laengz ngaengc waac gorngv, ‘Tov Ziouv yiem meih caux yie mbu'ndongx, yaac yiem meih nyei zeiv-fun caux yie nyei zeiv-fun mbu'ndongx, yietc liuz zoux zorng-zengx.’+” Ndaawitv ziouc mingh mi'aqv. Yo^naa^taan yaac nzuonx wuov zingh aqv.