21

Tại Nóp và Gát

1Đa-vít đến thành Nóp để gặp thầy tế lễ. A-hi-mê-léc run rẩy hỏi: "Tại sao ông đi một mình, không có ai với ông cả?" 2Đa-vít đáp: "Vua giao cho tôi một công tác và dặn: 'đừng tiết lộ gì về công tác này cả. Tôi đã bảo các thanh niên đến chỗ hẹn rồi.' 3Bây giờ ông có gì ăn không? Cho tôi năm ổ bánh, hay thức ăn gì có sẵn cũng được." 4Thầy tế lễ nói: "Tôi không có bánh thường chỉ có bánh thánh mà thôi. Nếu các thanh niên theo ông không gần đàn bà họ mới được ăn." 5Đa-vít đáp: "Ông an tâm. Mỗi khi đi công tác dù là công tác thông thường, chúng tôi không gần đàn bà. Huống chi đi công tác đặc biệt này, người của tôi dĩ nhiên phải tinh sạch," 6Nghe thế, thầy tế lễ trao bánh thánh cho Đa-vít, vì không có bánh thường. Đây là bánh trần thiết, đã được đem bày trước mặt Chúa và hằng ngày được thay thế bằng bánh mới.
7Vào hôm ấy Đô-e người Ê-đôm, trưởng nhóm chăn cừu của Sau-lơ có mặt tại đấy.
8Đa-vít hỏi A-hi-mê-léc: "Ông có cây giáo hay thanh kiếm nào không? Tôi chẳng đem khí giới gì theo cả, vì nhận công tác của vua cấp bách quá." 9Thầy tế lễ đáp: "Có thanh kiếm của Gô-li-át, người Phi-li-tin bị ông giết tại thung lũng Ê-la ngày nọ, được gói vải, đặt đằng sau ê-phót kia kìa. Nếu ông muốn, thì lấy mà dùng, vì ở đây không có khí giới nào khác." Đa-vít nói: "Thế thì còn gì bằng. Ông đưa cho tôi."
10Ngày hôm ấy, Đa-vít tiếp tục chạy trốn vì sợ Sau-lơ. Ông đến gặp A-kích, vua đất Gát. 11Bầy tôi của A-kích tâu: "Có phải đây là Đa-vít, một vị vua được người ta ca tụng trong lúc nhảy múa, hát hò: Sau-lơ giết hàng ngàn, còn Đa-vít giết hàng vạn?" 12Đa-vít để bụng các lời này. Vì sợ A-kích, 13nên ông đóng kịch giả điên giả khùng, vạch dấu lên cửa, để nước bọt chảy xuống râu. 14Thấy thế, A-kích nói với bầy tôi: "Nó là một thằng điên, tại sao đem nó về đây? 15Các ngươi đem thằng điên đến làm trò cho ta xem, vì ở đây thiếu người điên phải không? Một người như thế không được vào cung ta."