21

Davi khiav Xa‑u

1Ces Davi txawm mus txog tus pov thawj Ahimelej hauv lub moos Nau. Mas Ahimelej tawm tuaj tos Davi ua tshee hnyo hais tias, “Ua cas koj yuav tib leeg tuaj xwb, tsis muaj leejtwg nrog koj tuaj?” 2Davi hais rau tus pov thawj Ahimelej tias, “Vajntxwv txib kuv tuaj ua ib yam haujlwm. Nws hais rau kuv tias, ‘Tsis txhob qhia zaj uas kuv txib koj mus ua ntawd thiab tej uas kuv muab cob rau koj lawd rau leejtwg paub li.’ Kuv twb teem cov tub hluas ntsib kuv dua rau ib qho chaw lawm. 3Nimno koj muaj dabtsi ntawm tes? Thov muab tsib lub ncuav lossis ib yam dabtsi uas koj muaj ntawm no rau kuv noj.” 4Tus pov thawj teb Davi tias, “Kuv tsis muaj cov ncuav uas niaj hnub noj, tsuas yog cov ncuav uas dawb huv xwb. Yuav yog koj cov hluas tsis nrog pojniam pw thiaj noj tau.” 5Davi teb tus pov thawj tias, “Qhov tseeb txhua zaus uas kuv tawm mus ua haujlwm tej pojniam yeej nyob deb ntawm peb. Txawm yog peb tawm mus ua tej haujlwm tsis tseem ceeb los tej tub hluas lub cev yeej dawb huv lawm. Mas hnub no lawv lub cev yimhuab dawb huv.” 6Yog li ntawd tus pov thawj thiaj muab cov ncuav dawb huv rau Davi, vim yog qhov ntawd tsis muaj lwm yam ncuav, tsuas yog cov ncuav uas xyeem txawb rau ntawm Yawmsaub lub xubntiag xwb, yog cov uas nyuam qhuav khaws ntawm Yawmsaub xubntiag los es yuav muab cov tshiab txawb rau tib hnub ntawd.
7Hnub ntawd muaj ib tug yawg yog Xa‑u li ib tug qhev nyob qhov ntawd, nws tuaj ua nug rau Yawmsaub. Nws npe hu ua Dau‑e, yog neeg Edoo, yog tus thawj uas yug Xa‑u pab yaj.
8Thiab Davi hais rau Ahimelej tias, “Koj muaj ib rab ntaj lossis hmuv ntawm koj txhais tes los tsis muaj? Rau qhov kuv tsis coj kuv rab ntaj lossis tej cuab yeej tuaj kiag li vim vajntxwv tej haujlwm yog haujlwm ceev.” 9Tus pov thawj hais tias, “Kaulia uas yog neeg Filixatee uas koj tua hauv lub hav Ela ntawd rab ntaj nyob ntawm no, tseem qhwv ntaub nrees nyob ntawm lub efauj sab nraud. Yog koj cheem tsum rab ntaj ntawd kuj coj mus, tsuas yog muaj tib rab ntaj ntawd xwb.” Mas Davi hais tias, “Tsis muaj ib rab ntaj zoo li rab no lawm. Thov muab rau kuv lauj.”
10Ces hnub ntawd Davi txawm sawv kev khiav Xa‑u mus cuag vajntxwv Akhij hauv lub moos Ka. 11Mas Akhij cov tub teg tub taws hais tias, “Tus yawg no tsis yog Davi uas ua vajntxwv kav lub tebchaws ntawd lov? Lawv tsis tau mus tos hu nkauj seev cev hais tias, ‘Xa‑u tua tau qas txhiab leej, Davi tua tau qas vam leej,’ lov?” 12Davi kuj khaws tej lus no rau hauv nws lub siab thiab ntshai vajntxwv Akhij hauv lub moos Ka kawg li. 13Nws thiaj txhob txwm ua ib tug niag tsis thooj li qub rau lawv pom, nws ua txuj ua ib tug neeg vwm. Nws lam sau kis kaj kis kua rau ntawm tej rooj loog, thiab ua qaub ncaug nrog zwg ntawm tej hwj txwv. 14Ces Akhij thiaj hais rau nws cov tub teg tub taws tias, “Saib maj, nej twb pom tias tus yawg no vwm, nej tseem coj nws tuaj cuag kuv ua dabtsi? 15Kuv tsis muaj neeg vwm lov es nej tseem yuav coj tus yawg no tuaj vwm rau ntawm kuv xubntiag? Tsim nyog tus yawg no tuaj rau hauv kuv lub vaj lub tsev lov?”