21

Dawid Ƀơi Plei Nob

1Dawid nao pơ plei Nob, pơ khua ngă yang Ahimelek. Ahimelek huĭ tơtư̆ tơtơ̆ng yơh tơdang ñu ƀuh Dawid laih anŭn ñu tơña tui anai, “Yua hơget ih rai kơnơ̆ng hơjăn đôč lĕ? Yua hơget ƀu hơmâo ôh hlơi pô nao hrŏm hăng ih lĕ?”
2Dawid laĭ glaĭ kơ khua ngă yang Ahimelek tui anai, “Pơtao jao kơ kâo sa bruă laih anŭn pơtă kơ kâo tui anai, ‘Ƀu hơmâo hlơi pô ôh dưi thâo bruă ih laih anŭn khul tơlơi pơtă ih anai.’ Bơ kơ ƀing tơhan kâo, kâo hơmâo pơtă laih kơ ƀing gơñu rai bưp kâo ƀơi sa boh anih. 3Tui anŭn yơh ră anai, hơget gơnam ƀơ̆ng ih hơmâo ră anai lĕ? Pha brơi bĕ kơ kâo rơma tơlŏ ƀañ tơpŭng ƀôdah hơget gơnam ih dưi hơmâo.”
4Samơ̆ khua ngă yang anŭn laĭ glaĭ kơ Dawid tui anai, “Kâo ƀu hơmâo ôh ƀañ tơpŭng juăt ƀơ̆ng, samơ̆ hơmâo mơ̆n khul ƀañ tơpŭng rơgoh pơ anai, jing khul ƀañ tơpŭng kơnơ̆ng pha brơi kơ ƀing đah rơkơi hlơi pô ƀu đih hrŏm hăng đah kơmơi yơh.”
5Dawid laĭ glaĭ tui anai, “Sĭt yơh ƀing gơmơi ƀu đih hrŏm hăng ƀing đah kơmơi ôh čơdơ̆ng mơ̆ng kâo tơbiă nao. Khul gơnam blah gơñu rơgoh hiam wơ̆t tơdah nao amăng khul bruă ƀu rơgoh hiam ôh. Truh pơ hrơi anai jing rơgoh hiam biă mă yơh!” 6Tui anŭn yơh, khua ngă yang anŭn brơi kơ ñu ƀañ rơgoh hiam; yuakơ ƀu hơmâo ƀañ tơpŭng pơkŏn ôh pơ anŭn rơngiao kơ ƀañ tơpŭng pơyơr ƀơi anăp Ơi Adai, jing ƀañ arăng mă pơđuaĭ hĭ mơ̆ng anăp Yahweh laih anŭn pơplih hĭ hăng ƀañ tơpŭng hlơr ƀơi hrơi arăng mă pơđuaĭ hĭ ƀañ anŭn.
7Hlak anŭn, hơmâo sa čô ding kơna Saul pơ anŭn amăng hrơi anŭn, jing pô mă hlak pơgiŏng hĭ tơlơi bruă ƀuăn rơ̆ng ñu ƀơi anăp Yahweh. Anăn ñu jing Doeg mơnuih Edôm laih anŭn ñu jing khua kơ ƀing wai triu Saul.
8Dawid tơña Ahimelek tui anai, “Ih ƀu hơmâo ôh hă sa ƀĕ tơbăk ƀôdah sa ƀĕ đao pơ anai? Kâo ƀu hơmâo djă̱ ba ôh đao kâo ƀôdah gơnam blah kâo, yuakơ bruă pơtao anai ječ ameč biă mă.”
9Pô khua ngă yang anŭn laĭ glaĭ tui anai, “Pơ anai kơnơ̆ng hơmâo đao Gôliat mơnuih Philistia, jing pô ih hơmâo pơdjai hĭ laih ƀơi dơnung Êlah anŭn; arăng đŭng hĭ ñu amăng khăn gah rŏng kơ ao êphôd, jing ao pô khua ngă yang. Tơdah ih kiăng kơ đao anŭn, mă tŭ bĕ; ƀu hơmâo ôh đao gưm pơ anih anai, kơnơ̆ng đao anŭn yơh.”
 Dawid laĭ, “Ƀu hơmâo đao pơkŏn ôh hrup hăng đao anŭn; brơi bĕ ñu kơ kâo.”

Dawid Ƀơi Anih Gat

10Hrơi anŭn yơh, Dawid ăt tŏ tui đuaĭ kơdŏp hĭ mơ̆ng Saul laih anŭn ñu nao pơ anih lŏn ƀing Philistia, jing truh pơ Akis, pơtao plei Gat. 11Samơ̆ ƀing khua ding kơna Akis laĭ hăng pơtao gơñu anŭn tui anai, “Ƀu djơ̆ Dawid anai ôh hă, jing pô pơtao kơ anih lŏn anŭn? Sĭt ñu yơh jing pô arăng adoh laih amăng tơlơi arăng suang tui anai,
  “ ‘Saul hơmâo pơdjai hĭ laih lu rơbâo,
   laih anŭn Dawid hơmâo pơdjai hĭ laih lu rơbăn.’ ”
12Dawid hơmư̆ ƀing gơñu pơlaĭ laih anŭn djă̱ pioh khul boh hiăp anŭn amăng pran jua ñu, tui anŭn ñu huĭ biă mă kơ Akis jing pơtao plei Gat anŭn. 13Tui anŭn yơh, ñu ngă mă ñu pô jing kar hăng mơnuih hưt dư ƀơi anăp gơñu; tui anŭn yơh tơdang ñu hlak dŏ ƀơi anăp gơñu, ñu ngă hrup hăng mơnuih hưt dư hyu čih kač ƀơi khul bah amăng amăng ja̱ng laih anŭn brơi ia bah ñu rô trŭn ƀơi blâo ka̱ng ñu.
14Tui anŭn, Akis pơhiăp hăng ƀing ding kơna ñu tui anai, “Lăng bĕ ƀơi mơnuih anai! Ñu jing mơnuih hưt! Yua hơget ba rai ñu pơ kâo lĕ? 15Kâo kơƀah ƀing mơnuih hưt hă, tơl ƀing gih ba rai mơnuih anai pơ anai kiăng ngă kar hăng anŭn ƀơi anăp kâo? Kâo ƀu kiăng ôh mơnuih anai mŭt amăng sang kâo!”