21

Y-Đawit Đuĕ Mơ̆ng Y-Sôl

1 Y-Đawit nao kơ khua ngă yang Y-Ahimêlek ti ƀuôn Nôp; Y-Ahimêlek hriê hŏng klei ktư̆ yơ̆ng bi tuôm hŏng Y-Đawit, leh anăn lač, “Si ngă hjăn ih lĕ, leh anăn amâo mâo sa čô mbĭt hŏng ih ôh?” 2Y-Đawit lač kơ khua ngă yang Y-Ahimêlek, “Mtao mtă sa klei kơ kâo, leh anăn lač kơ kâo, ‘Đăm brei sa čô mnuih thâo ôh kơ klei kâo tiŏ nao leh ih, leh anăn klei kâo mtă leh kơ ih.’ Kâo bi kčah leh sa bĭt anôk hŏng phung êkei kâo. 3Ară anei ya mnơ̆ng ih mâo? Brei kơ kâo êma klŏ kpŭng amâodah ya mnơ̆ng ih mâo yơh.” 4Khua ngă yang lŏ wĭt lač kơ Y-Đawit, “Kâo amâo mâo ôh kpŭng bhiăn ƀơ̆ng tinei, ƀiădah mâo kpŭng pioh kơ Aê Diê; knŏng phung êkei kăm dôk hŏng mniê dưi ƀơ̆ng.” 5Y-Đawit lŏ wĭt lač kơ khua ngă yang, “Sĭt nik hmei amâo tuôm dôk hŏng mniê ôh tui si klei kâo bhiăn ngă tơdah kâo đuĕ hiu; phung êkei jing doh jăk, wăt tơđah klei hmei hiu amâo yuôm ôh; kdlưn hĭn hruê anei, diñu jing doh jăk!” 6 Snăn khua ngă yang brei kơ ñu kpŭng pioh kơ Aê Diê; kyuadah amâo mâo kpŭng mkăn ti anăn ôh, knŏng kpŭng pioh kơ Aê Diê, dŏ anăn arăng mă mơ̆ng ti anăp Yêhôwa, leh anăn bi mlih hŏng kpŭng hlơr ti hruê arăng mă kpŭng hđăp.
7Mâo sa čô êkei hlăm phung dĭng buăl Y-Sôl dôk tinăn hruê anăn, mâo klei kơ̆ng hĕ ti anăp Yêhôwa, anăn gơ̆ Y-Dôek sa čô êkei Êđôm, khua kơ phung mgăt biăp Y-Sôl.
8Y-Đawit lač kơ Y-Ahimalek, “Ih amâo mâo hĕ tinei sa ƀĕ kju amâodah sa ƀĕ đao gưm? Kyuadah kâo amâo djă ba đao gưm kâo ôh, kăn djă ba mnơ̆ng bi blah rei mbĭt hŏng kâo, kyuadah bruă mtao jêč snăk.” 9 Khua ngă yang wĭt lač, “Đao gưm Y-Gôliat êkei Philistin, pô ih bi mdjiê leh hlăm tlung Êlah, nĕ tinei arăng hruôm hŏng čhiăm ti tluôn ao êphôt. Tơdah ih čiăng mă gơ̆, mă bĕ, kyuadah tinei amâo lŏ mâo dŏ mkăn ôh.” Y-Đawit lač, “Amâo mâo đao gưm msĕ snăn ôh, brei gơ̆ kơ kâo.”
10Y-Đawit kgŭ leh anăn đuĕ hruê anăn mơ̆ng Y-Sôl, leh anăn nao kơ Y-Akis mtao ƀuôn Gat. 11 Phung dĭng buăl Y-Akis lač kơ ñu, “Amâo djŏ hĕ anei yơh Y-Đawit, mtao kơ čar? Amâo djŏ digơ̆ bi mmuñ kyua ñu êjai kdŏ:
  ‘Y-Sôl bi mdjiê leh lu êbâo čô,
   leh anăn Y-Đawit bi mdjiê leh lu pluh êbâo čô?’ ”
12 Y-Đawit djă pioh klei blŭ anăn hlăm ai tiê ñu, leh anăn ñu huĭ snăk kơ Y-Akis mtao ƀuôn Gat. 13 Snăn ñu bi mlih knuih ñu ti anăp digơ̆, leh anăn ñu ngă khŏ ti anăp digơ̆. Ñu kač ti ƀăng jang leh anăn ñu bi rôč êa bah ti mlâo kang ñu. 14Snăn Y-Akis lač kơ phung dĭng buăl ñu, “Nĕ anei, diih ƀuh êkei anăn khŏ leh; snăn si ngă diih atăt ba ñu kơ kâo lĕ? 15Kâo kƀah phung khŏ mơ̆ tơl diih atăt ba êkei anei ngă khŏ ti anăp kâo? Êkei anei srăng mŭt hlăm sang kâo mơ̆?”