22

Y-David Gŭ Tâm Trôm Lŭ Adulam Jêh Ri Tâm N'gor Môap. Y-Sôl Ŭch Nkhĭt Phung Kôranh ƀư Brah Phung ƀon Nôp

1Y-David dâk hăn tă bơh ntŭk nây jêh ri nchuăt du krap tâm trôm lŭ Adulam. Tơlah phung nâu păng jêh ri lĕ rngôch phung tâm ngih mbơ̆ păng tăng nau nây, khân păng trŭnh hăn ma ntŭk păng tanây. 2Ăp nơm geh nau uh ah, ăp nuyh khan rnon bu, jêh ri ăp nuyh mâu maak ôh geh nau tât ma păng; jêh ri păng jêng kôranh ma khân păng. Phung ndrel ma păng geh tâm puăn rhiăng nuyh buklâu.
3Ntơm bơh nây Y-David hăn tât ƀon Mispa, tâm n'gor Môap; jêh ri păng lah ma hađăch n'gor Môap, "Gâp dăn ma may ăn mê̆ mbơ̆ gâp gŭ ndrel ma may kŏ tât gâp gĭt moh nau Brah Ndu mra ƀư yor gâp." 4Pônây, Y-David leo mê̆ mbơ̆ păng tât ta năp măt hađăch n'gor Môap, jêh ri khân păng gŭ ndrel ma hađăch n'gor Môap lĕ rnôk Y-David gŭ tâm trôm pôih. 5Jêh ri kôranh nơm mbơh lor Y-Gat lah ma Y-David, "Lơi hôm dĭng gŭ ôh tâm pôih; du jêh ri lăp tâm n'gor Yuda." Pôri Y-David dâk hăn jêh ri lăp tâm krŏng Hêret.

Y-Sôl Nkhĭt Phung Kôranh ƀư Brah ƀon Nôp

6Y-Sôl gĭt ma bu lĕ gĭt jêh Y-David jêh ri phung ndrel ma păng. Ta ƀon Gibêa Y-Sôl gŭ tâm dâng tơm si tamaris ta ntŭk gôl, djôt tak, jêh ri lĕ rngôch phung oh mon păng dâk jŭm păng, "Gŭ iăt hom, Hơi phung Benjamĭn. Kon buklâu Y-Yêsê mra ăn lĕ ma khân may mir jêh ri đang play kriăk ƀâu? Păng mra njêng lĕ rngôch khân may phung jêng kôranh ma rbăn nuyh jêh ri kôranh ma rhiăng nuyh lĕ? 8Pônây kŏ tât lĕ rngôch khân may tâm chră jêh ŭch ƀư ma gâp? Jêh ri mâm dĭng mâu ăn gâp gĭt ma kon bu klâu gâp hŏ sa jiăng tâm rnglăp đah kon bu klâu Y-Yêsê? Moh nau yor dĭng mâu geh du huê ôh rngot yor ma gâp; mâu lah ăn gâp gĭt lor ma kon buklâu gâp nsônh nsŭk oh mon gâp tâm rdâng đah gâp, nâm bu păng hŏ ƀư nar aơ? 9Rnôk nây, du huê Êdôm, ƀư bôk ma phung oh mon Y-Sôl, lah, "Gâp hŏ saơ jêh kon buklâu Y-Yêsê hăn rlet ma ƀon Nôp, lăp ngih Y-Ahimalek kon bu klâu Y-Ahitup. 10Ôbăl ôp Yêhôva yor păng, jêh ri ôbăl ăn ma păng ndơ sông sa, jêh ri ăn ma păng đao dau Y-Gôliăt, buklâu Philistin."
11Jêh ri hađăch prơh bu hăn kuăl kôranh ƀư brah Y-Ahimalek, kon buklâu Y-Ahitup, jêh ri lĕ rngôch bunuyh tâm ngih mbơ̆ păng, jêng phung kôranh ƀư brah gŭ ta ƀon Nôp. Lĕ rngôch khân păng hăn ma hađăch. 12Y-Sôl lah, "Gŭ iăt hom, Hơi kon buklâu Y-Ahitup." Ôbăl plơ̆ sĭt lah, "Ta aơ gâp, Hơi kôranh gâp, "13 Y-Sôl lah ma ôbăl, "Mâm ƀư may du ai tâm chră jêh ndrel ma kon buklâu Y-Yêsê, ŭch ƀư ma gâp? May geh ăn piăng let ma păng jêh ri kơl păng du n'gâr đao, jêh ri ôp jêh ma Brah Ndu yor păng, gay ma păng du dâk ŭch lơh gâp, nâm bu păng hŏ ƀư jêh nar aơ? 14Y-Ahimalek plơ̆ lah ma hađăch, "Pônây, tâm mpôl phung oh mon may mbu nơm jêng răp jăp nâm bu Y-David, nơm jêng klay ma hađăch; jêh ri kôranh ma phung tahan gak njrăng may, jêh ri nơm bu yơk tâm ngih may? 15Nar aơ dơm hĕ jêng nar ntơm gâp lĕ ôp jêh ma Brah Ndu yor păng? Gâp lah mâu geh ƀư pônây ôh! Dăn hađăch lơi đing du ntil nây ma oh mon hađăch mâu lah ma bunuyh êng tâm ngih mbơ̆ gâp; yorlah phung oh mon hađăch mâu gĭt du ntil ôh, mâu lah djê̆ mâu lah âk ma nau nây.
16Hađăch plơ̆ lah: "Hơi Y-Ahimalek, nanê̆ ngăn may mra khĭt, may, jêh ri lĕ rngôch ngih vâl mbơ̆ may khĭt dadê!" 17Hađăch lah ma phung gak dâk jŭm păng, "Văch dăch nkhĭt lơi lĕ rngôch phung kôranh ƀư brah Yêhôva yorlah khân păng kơl Y-David, gĭt jêh păng lĕ du mâu ŭch mbơh ăn ma gâp gĭt. Ƀiălah phung oh mon hađăch mâu ŭch ôh yơr ti khân păng gay nkhĭt phung kôranh ƀư brah Yêhôva. 18Pôri hađăch lah ma Y-Dôek, "May văch dăch hom nkhĭt phung kôranh ƀư brah." Jêh ri Y-Dôek, bu klâu Êdôm, rle nkhĭt phung kôranh ƀư brah-Păng nkhĭt nar nây pham jê̆t ma prăm nuyh buklâu nsoh ao êphôt, ƀư ma brai mhay. 19Y-Sôl nơm, sŏk đao nkhĭt phung ƀon Nôp, ƀon phung kôranh ƀư brah; bu ur, buklâu, kon se phung kon hôm pu, ndrôk, seh bri, jêh ri biăp, lĕ rngôch păng nkhĭt ma đao dadê.
20Ƀiălah, du huê tâm phung kon buklâu Y-Ahimalek sau Y-Ahitup, amoh Y-Abiathar klaih jêh ri tĭng ndô̆ Y-David. 21Y-Abiathar mbơh ma Y-David, nau Y-Sôl lĕ nkhĭt jêh, phung kôranh ƀư brah Yêhôva. 22Y-David lah ma Y-Abiathar, "Gâp gĭt jêh tâm nar nây, tơlah Y-Dôek, buklâu Êdôm, gŭ tanây, nanê̆ păng mra mbơh ma Y-Sôl. Nau nây yor ma gâp, lĕ rngôch ngih vâl mbơ̆ may lĕ khĭt dadê. 23Gŭ hom, ndrel ma gâp, tâm ban lĕ ăt joi nau rêh may đŏng may gŭ ndrel ma gâp, pôri mra dơi geh nau ueh-mpăn."