22

Tại A-đu-lam và xứ Mô-áp

1Đa-vít bỏ Gát ra đi, đến trốn trong hang A-đu-lam. Được tin này, các anh em trong gia đình đều đến với ông. 2Ngoài ra cũng có nhiều người khác theo ông: họ là những người ở trong hoàn cảnh khó khăn, nợ nần, bất mãn. Dần dần Đa-vít có trong tay chừng bốn trăm người.
3Một hôm, Đa-vít đi Mít-bê thuộc xứ Mô-áp để xin vua Mô-áp cho cha mẹ mình tá túc cho đến khi ông biết được điều Chúa sẽ làm cho mình. 4Cha mẹ Đa-vít ở lại với vua Mô-áp suốt thời gian ông trốn tránh trong các hang động. 5Nhưng sau đó theo lời khuyên của tiên tri Gát, Đa-vít bỏ hang động dời đến khu rừng Hê-rết, trong lãnh thổ Giu-đa.
6Có người thấy Đa-vít và toán người theo ông, liền báo tin cho Sau-lơ. Lúc ấy Sau-lơ đang ngồi trên một ngọn đồi cao tại Ghi-bê-a, dưới gốc một cây sồi; chung quanh vua có đoàn tùy tùng chầu chực. 7Vua kêu gọi họ: "Nghe đây, những người Bên-gia-min! Có phải Đa-vít hứa hẹn cho các ngươi đồng ruộng, vườn nho, chức tước, quyền hành không 8mà các ngươi âm mưu phản ta? Tại sao chẳng một ai cho ta hay việc con ta kết ước với con Gie-sê? Tại sao chẳng một người nào thương hại ta, báo tin con ta xúi giục Đa-vít làm phản, để tìm cách ám hại ta thế này?"
9Trong đoàn tùy tùng của Sau-lơ lúc ấy có Đô-e người Ê-đôm. Hắn lên tiếng: "Ngày nọ ở Nóp, tôi thấy Đa-vít đến gặp A-hi-mê-léc, con A-hi-túp. 10A-hi-mê-léc có cầu hỏi Chúa và cung cấp lương thực cùng thanh kiếm của Gô-li-át cho Đa-vít."
11Vua sai người gọi thầy tế lễ A-hi-mê-léc, con A-hi-túp cùng cả gia đình và các thầy tế lễ khác ở Nóp đến. 12Sau-lơ nói: "Nghe đây, con của A-hi-túp! 13Tại sao nhà ngươi âm mưu với Đa-vít phản ta? Ngươi đã cung cấp bánh, kiếm và cầu hỏi Thượng Đế cho hắn, giúp hắn làm phản và chống nghịch ta?"
14A-hi-mê-léc đáp: "Trong số các tôi tớ của vua có ai trung thành như Đa-vít, vì người vừa là phò mã, chỉ huy cận vệ, vừa là một nhân vật được trọng vọng của hoàng gia? 15Hơn nữa, có phải đây là lần đầu tiên tôi cầu vấn Thượng Đế cho Đa-vít đâu? Xin vua đừng buộc tội tôi cùng gia đình tôi như thế, vì tôi không biết gì về vụ mưu phản cả." 16Vua tuyên bố: "Ông và cả gia đình phải chết." 17Nói xong, vua quay sang bảo lính hộ vệ: "Giết hết các thầy tế lễ này cho ta! Họ đã theo Đa-vít, vì biết Đa-vít chạy trốn mà không báo cáo." Nhưng lính hộ vệ không dám giết các thầy tế lễ của Chúa. 18Vua bảo Đô-e: "Ngươi giết họ đi!" Đô-ê xông lại giết các thầy tế lễ, và hôm ấy có tất cả tám mươi lăm vị mặc ê phót bị sát hại. 19Còn dân thành Nóp, nơi thầy tế lễ A-hi-mê-léc ở, cũng bị giết sạch kể cả đàn ông, đàn bà, trẻ con và trẻ còn bú. Bò, lừa và cừu của họ cũng chịu chung số phận.
20Nhưng A-bia-tha, một trong những người con của A-hi-mê-léc, cháu A-hi-túp thoát nạn, chạy đến với Đa-vít. 21A-bia-tha kể cho Đa-vít việc Sau-lơ giết các thầy tế lễ. 22Nghe xong, Đa-vít nói: "Thấy Đô-e hôm ấy, tôi biết thế nào hắn cũng báo cáo với Sau-lơ. Tuy nhiên chính tôi là người đã gây nên cái chết cho gia đình ông. 23Vậy, mời ông ở đây với tôi, đừng lo sợ gì cả. Ai muốn giết ông, phải giết tôi trước. Ở với tôi, ông được an toàn."