22

Ndaawitv Yiem Aa^ndun^lam Caux Mitv^baa

1Ndaawitv cuotv Gatc Zingh biaux mingh yiem Aa^ndun^lam Mbaengx-Kuotv. Ninh nyei gorx mbuo caux ninh nyei die nyei biauv zong mienh muangx haiz, ninh mbuo ziouc mingh wuov lorz ninh. 2Da'faanh zuqc kouv nyei mienh caux qiemx zaeqv nyei mienh caux maiv buangv hnyouv nyei mienh daaih lorz ninh. Ndaawitv zoux wuov deix zuangx mienh nyei bieiv zeiv. Daaih gan ninh nyei mienh maaih leih maiv go feix baeqv dauh.
3Ndaawitv ziouc cuotv wuov norm dorngx mingh Mo^apc Guoqv, Mitv^baa wuov norm dorngx. Ninh gorngv mbuox Mo^apc nyei hungh diex, “Tov bun yie nyei die maa daaih caux meih yiem naaiv, zuov taux yie hiuv duqv Tin-Hungh oix weic yie zoux haaix nyungc.” 4Ndaawitv ziouc dorh ninh nyei die maa daaih caux Mo^apc nyei hungh yiem. Da'faanh Ndaawitv corc bingx jienv yiem nyei ziangh hoc, ninh nyei die maa caux Mo^apc nyei hungh yiem. 5Douc waac mienh, Gaatc, gorngv mbuox Ndaawitv, “Meih maiv dungx yiem naaiv aqv. Gaanv mingh Yu^ndaa Deic-Bung yiem.” Ndaawitv ziouc leih nqoi wuov norm dorngx mingh yiem He^letv^ti Lomc.

Saulo Daix Nopv Mungv Nyei Sai Mienh

6Saulo haiz gorngv maaih mienh duqv buatc Ndaawitv caux gan ninh nyei mienh. Wuov zanc Saulo yiem Gi^mbe^aa Deic, zueiz jienv zorng gu'nguaaic nyei linh liouz ndiangx ga'ndiev nanv jienv cang. Ninh nyei bou souv jienv weih gormx ninh. 7Saulo ziouc gorngv mbuox souv weih gormx ninh wuov deix bou, “Mben^yaa^min Mienh aah! Muangx maah! Jetc^si nyei dorn oix zorqv lingh deic caux a'ngunc huingx jiu bun meih mbuo gorqv-mienh fai? Ninh oix liepc meih mbuo gorqv-mienh zoux baeng-bieiv gunv yietc cin dauh baeng fai yietc baeqv dauh baeng fai? 8Se weic naaiv meih mbuo cingx daaih beic ndiev caangh laangh oix hoic yie? Yie nyei dorn caux Jetc^si nyei dorn daav loz-gaeng nyei ziangh hoc maiv maaih haaix dauh mbuox yie, tengx yie nzauh. Yaac maiv maaih haaix dauh bun yie hiuv duqv yie nyei dorn coqv yie nyei bou hoic yie, zuov jienv zorqv yie hnangv ih hnoi nor.”
9E^ndom Mienh, Ndo^ekc souv nitv jienv Saulo nyei bou. Ninh gorngv, “Yie buatc Jetc^si nyei dorn yiem Nopv wuov, lorz Aa^hi^tupv nyei dorn, Aa^hi^me^lekv. 10Aa^hi^me^lekv tengx Ndaawitv naaic Ziouv yaac bun nyanc hopv caux Fi^li^saa^die Mienh, Go^li^atc, nyei nzuqc ndaauv ninh.”
11Saulo ziouc paaiv mienh mingh heuc Aa^hi^tupv nyei dorn, Aa^hi^me^lekv sai mienh caux Aa^hi^me^lekv nyei die nyei douh zong mienh, dongh yiem Nopv zoux sai mienh wuov deix. Ninh mbuo yietc zungv ziouc daaih hungh diex wuov. 12Saulo ziouc gorngv, “Aa^hi^tupv nyei dorn aah! Muangx maah!”
 Aa^hi^me^lekv dau Saulo, “Yie nyei ziouv aah! Yie yiem naaiv oc.”
13Saulo gorngv mbuox ninh, “Meih weic haaix diuc caux Jetc^si nyei dorn gapv zunv doic caangh laangh hoic yie? Meih bun njuov caux nzuqc ndaauv ninh, yaac tengx ninh naaic Tin-Hungh, ninh ziouc ngaengc yie, zuov jienv oix zorqv yie hnangv ih hnoi nor.”
14Aa^hi^me^lekv dau hungh diex, “Yiem hungh diex nyei zuangx bou mbu'ndongx wuov deix zoux jien nyei mienh maaih haaix dauh haih ndongc hungh diex nyei sieqv-laangh, Ndaawitv, hnyouv zingx? Ninh zoux goux hungh diex wuov deix baeng nyei bieiv. Yiem meih nyei biauv zong gu'nyuoz nyei yietc zungv mienh yaac taaih ninh. 15Wuov hnoi yie tengx ninh naaic Tin-Hungh daauh nzunc fai? Zungv maiv zeiz? Tov hungh diex maiv dungx dingc yie, meih nyei bou fai meih nyei bou nyei die nyei douh zong haaix dauh maaih nyei zuiz, weic zuqc yie, meih nyei bou, maiv hiuv haaix nyungc taux naaiv deix sic.”
16Hungh diex gorngv, “Aa^hi^me^lekv aah! Meih ndongc haaix zungv oix zuqc daic aqv, liemh meih caux meih nyei die nyei douh zong mienh.” 17Hungh diex ziouc paaiv souv jienv ninh nyei ga'hlen wuov deix sin-hlen mienh, “Huin mingh daix nzengc Ziouv nyei naaiv deix sai mienh maah! Weic zuqc ninh mbuo tengx Ndaawitv wuov bung. Ninh mbuo hiuv duqv Ndaawitv biaux, yaac maiv mingh mbuox yie.”
 Mv baac hungh diex nyei sin-hlen mienh maiv kangv njiec buoz daix Ziouv nyei sai mienh.
18Hungh diex ziouc gorngv mbuox Ndo^ekc, “Meih mingh daix wuov deix sai mienh maah!” E^ndom Mienh, Ndo^ekc, ziouc mingh daix wuov deix sai mienh. Wuov hnoi ninh longc nzuqc ndaauv daix zuqv la'maah ndie ⟨efotv⟩ nyei mienh betv ziepc hmz dauh. 19Ninh longc nzuqc ndaauv aengx daix sai mienh nyei mungv, Nopv, nyei m'jangc m'sieqv, fu'jueiv caux gu'nguaaz, liemh ngongh, lorh caux ba'gi yungh. 20Mv baac maaih dauh Aa^hi^tupv nyei fun, Aa^hi^me^lekv nyei dorn, mbuox heuc Aa^mbi^yaa^taa, biaux ndutv ziouc mingh taux Ndaawitv wuov. 21Aa^mbi^yaa^taa yaac gorngv mbuox Ndaawitv, Saulo daix Ziouv nyei sai mienh mi'aqv. 22Ndaawitv gorngv mbuox Aa^mbi^yaa^taa, “Wuov hnoi yie buatc E^ndom Mienh, Ndo^ekc, yiem wuov, yie hiuv duqv ninh ndongc haaix zungv oix mbuox Saulo. Se laaix yie meih nyei die nyei douh zong mienh cingx zuqc daix daic nzengc. 23Meih gunv caux yie yiem naaiv aqv. Maiv dungx gamh nziex weic zuqc oix zorqv meih nyei maengc wuov dauh yaac oix zorqv yie. Meih caux yie yiem naaiv nor meih ziouc biaux ndutv maengc aqv.”