22

1 Y-Đawit đuĕ mơ̆ng anôk anăn leh anăn đuĕ dăp hlăm ƀăng boh tâo Adulam. Tơdah phung ayŏng ñu leh anăn jih jang phung hlăm sang ama ñu hmư̆ klei anăn, digơ̆ trŭn nao kơ ñu tinăn. 2Phung mâo klei rŭng răng, phung đuôm nư arăng, leh anăn phung amâo mơak hŏng klei truh hriê kơ ñu; leh anăn ñu jing khua kơ digơ̆. Phung mbĭt hŏng ñu mâo hlăm brô pă êtuh čô êkei.
3Mơ̆ng anăn Y-Đawit đuĕ nao kơ ƀuôn Mispa hlăm čar Môap; leh anăn ñu lač kơ mtao čar Môap, “Kâo akâo kơ ih brei amĭ ama kâo dôk mbĭt hŏng ih tơl kâo thâo ya klei Aê Diê srăng ngă hŏng kâo.” 4Ñu lui digơ̆ mbĭt hŏng mtao čar Môap, leh anăn digơ̆ dôk mbĭt hŏng mtao čar Môap jih ênuk Y-Đawit dôk hlăm kđông. 5Leh anăn khua pô hưn êlâo Y-Gat lač kơ Y-Đawit, “Đăm lŏ dôk ôh hlăm kđông; đuĕ leh anăn mŭt hlăm čar Yuđa.” Snăn Y-Đawit đuĕ nao leh anăn mŭt dôk hlăm kmrơ̆ng Hêret.

Y-Sôl Bi Mdjiê Phung Khua Ngă Yang Ƀuôn Nôp

6Y-Sôl hmư̆ klei arăng thâo bĭt leh Y-Đawit leh anăn phung mbĭt hŏng ñu. Ti ƀuôn Gibêa Y-Sôl dôk gŭ ti gŭ ana kyâo tamaris ti anôk kbuôn, djă kdrang, leh anăn jih jang phung dĭng buăl ñu dôk dơ̆ng jŭm ñu. 7Y-Sôl lač kơ phung dĭng buăl dôk dơ̆ng jŭm ñu, “Dôk hmư̆ bĕ, Ơ phung Benjamin. Anak êkei Y-Yêsê srăng brei kơ grăp čô diih hma leh anăn đang boh kriăk ƀâo mơ̆? Ñu srăng mjing jih jang diih phung khua kơ êbâo čô leh anăn khua kơ êtuh čô, 8tơl jih jang diih trông čhai leh čiăng ngă kơ kâo mơ̆? Amâo mâo sa čô hưn kơ kâo ôh tơdah anak êkei kâo ngă klei bi mguôp hŏng anak êkei Y-Yêsê, amâo mâo sa čô ênguôt kyua kâo amâodah hưn kơ kâo kơ anak êkei kâo mtrŭt dĭng buăl kâo bi kdơ̆ng hŏng kâo, čiăng dôk kăp msĕ si hruê anei.” 9 Hlăk anăn Y-Dôek sa čô Êđôm dôk dơ̆ng mbĭt hŏng phung dĭng buăl Y-Sôl, lač, “Kâo ƀuh leh anak êkei Y-Yêsê nao kơ ƀuôn Nôp, kơ Y-Ahimalek anak êkei Y-Ahitup. 10Gơ̆ êmuh kơ Aê Diê kyua ñu, gơ̆ brei mnơ̆ng ƀơ̆ng huă kơ ñu, leh anăn brei kơ ñu đao gưm Y-Gôliat êkei Philistin.”
11Leh anăn mtao tiŏ arăng nao iêu khua ngă yang Y-Ahimalek anak êkei Y-Ahitup leh anăn jih jang mnuih hlăm sang ama ñu, phung khua ngă yang dôk ti ƀuôn Nôp. Jih jang diñu nao kơ mtao. 12Y-Sôl lač, “Dôk hmư̆ bĕ, Ơ anak êkei Y-Ahitup.” Gơ̆ lŏ wĭt lač, “Ti anei kâo, Ơ khua kâo.” 13Y-Sôl lač kơ gơ̆, “Si ngă ih trông čhai leh čiăng ngă kơ kâo, ih leh anăn anak êkei Y-Yêsê, hlăm klei ih brei leh kpŭng leh anăn đao gưm, leh anăn êmuh leh kơ Aê Diê kyua ñu. Snăn ñu kgŭ leh čiăng ngă kơ kâo, dôk kăp msĕ si hruê anei?” 14Y-Ahimalek lŏ wĭt lač kơ mtao, “Hlei pô hlăm jih jang phung dĭng buăl ih jing sĭt suôr msĕ si Y-Đawit, pô jing mtâo kơ mtao, leh anăn khua kơ phung kahan kiă ih, leh anăn pô arăng mpŭ hlăm sang ih? 15Hruê anei hĕ jing tal êlâo kâo êmuh leh kơ Aê Diê kyua ñu? Hơăi, đăm brei mtao yap sa klei soh kơ dĭng buăl ñu amâodah kơ jih jang sang ama kâo; kyuadah dĭng buăl ih amâo thâo sa mnơ̆ng ôh kơ jih klei anei, lu amâodah ƀiă.” 16Mtao lač, “Ơ Y-Ahimalek, sĭt nik ih srăng djiê, ih, leh anăn jih jang mnuih hlăm sang ama ih.” 17Leh anăn mtao lač kơ phung gak dôk dơ̆ng jŭm ñu, “Nao bi mdjiê bĕ phung khua ngă yang Yêhôwa; kyuadah wăt kngan diñu mơh đru Y-Đawit. Diñu thâo leh kơ Y-Đawit đuĕ, ƀiădah amâo hưn klei anăn kơ kâo ôh.” Ƀiădah phung dĭng buăl mtao amâo čiăng yơr kngan diñu ôh bi mdjiê phung khua ngă yang Yêhôwa. 18Snăn mtao lač kơ Y-Dôek, “Nao bi mdjiê bĕ phung khua ngă yang.” Leh anăn Y-Dôek êkei Êđôm wir bi mdjiê phung khua ngă yang. Ñu bi mdjiê hruê anăn sa păn pluh êma čô êkei hơô ao kbuă êphôt khua ngă yang. 19Leh anăn ñu bi mdjiê hŏng đao gưm phung hlăm ƀuôn Nôp, ƀuôn phung khua ngă yang; êkei mniê, hđeh leh anăn phung anak dôk mam, êmô, aseh dliê, leh anăn biăp, ñu bi mdjiê hŏng đao gưm.
20Ƀiădah sa čô hlăm phung anak êkei Y-Ahimalek čô Y-Ahitup, bi anăn Y-Abiathar, tlaih leh anăn đuĕ tui hlue Y-Đawit. 21Y-Abiathar hưn kơ Y-Đawit klei Y-Sôl bi mdjiê leh phung khua ngă yang Yêhôwa. 22Y-Đawit lač kơ Y-Abiathar, “Kâo thâo leh hlăm hruê anăn tơdah Y-Dôek êkei Êđôm dôk tinăn, sĭt nik ñu srăng hưn kơ Y-Sôl. Kâo yơh bi truh leh klei djiê kơ jih jang mnuih hlăm sang ama ih. 23Dôk bĕ mbĭt hŏng kâo, đăm huĭ ôh; kyuadah hlei pô duah čiăng bi mdjiê kâo duah čiăng bi mdjiê ih mơh; ih srăng mâo klei hơĭt mbĭt hŏng kâo.”