24

Tại Ên-ghê-đi

1Sau khi đánh đuổi quân Phi-li-tin trở về, Sau-lơ được tin Đa-vít đang ở sa mạc Ên-ghê-đi. 2Ông dẫn theo ba ngàn quân tinh nhuệ nhất Y-sơ-ra-ên, đến Đá dê Rừng tìm Đa-vít và thuộc hạ. 3Đến một nơi có chuồng cừu, Sau-lơ thấy một cái hang nên vào đó đi tiện. Lúc ấy Đa-vít cùng các thuộc hạ đang ẩn nấp trong góc hang. 4Một người thì thầm với Đa-vít: "Hôm nay là ngày Chúa có nói trước với ông: Ta sẽ giao kẻ thù vào tay con, con xử nó ra sao tùy ý.' Đa-vít nhẹ nhàng đứng dậy, đến cắt vạt áo ngoài của Sau-lơ. 5Nhưng ngay sau ấy Đa-vít tự trách về việc này. 6Ông bảo với thuộc hạ: "Xin Chúa kiểm soát hành động ta, đừng cho ta ra tay ám hại vua là người được Chúa xức dầu." 7Những lời Đa-vít thuyết phục đám thuộc hạ làm họ không còn ý định giết Sau-lơ nữa. Sau-lơ ra khỏi hang tiếp tục lên đường.
8Đa-vít ra theo, lớn tiếng gọi: "Bệ hạ!" Sau-lơ quay lại. Đa-vít cung kính cúi gập người xuống, 9tâu: "Tại sao bệ hạ nghe lời người ta nó rằng tôi muốn hại vua? 10Ngày hôm nay, chính bệ hạ thấy rõ. Vì lúc nảy trong hang, Chúa có giao mạng bệ hạ vào tay tôi; có người bảo tôi giết vua, nhưng tôi không nỡ, vì tự nghĩ: Ta không được giết chủ, người được Chúa xức dầu.' 11Cha thấy không, con có vạt áo của cha trong tay đây này. Con cắt vạt áo chứ không giết cha. Như thế đủ cho cha thấy rằng con không định hại vua, phản chủ. Con không có lỗi gì cả, trong khi cha lại tìm mọi cách để giết con! 12Xin Chúa xét xử cha và con. Chúa sẽ báo ứng chứ con không hại cha đâu. 13Người xưa có nói: 'Kẻ ác làm điều ác,' nhưng con sẽ không động đến cha. 14Đường đường một đấng quân vương lại đem quân đuổi bắt một con chó chết, một con bọ chét hay sao? 15Xin Chúa phân xử giữa cha với con. Xin Ngài biện hộ và giải cứu con khỏi tay cha."
16Nghe xong, Sau-lơ hỏi: "Có phải con đấy không, Đa-vít?" và vua khóc lớn lên. 17Vua nói với Đa-vít: "Con tốt hơn cha, vì con lấy thiện trả ác. 18Hôm nay con đã lấy lòng nhân đãi cha, vì Chúa nạp cha vào tay con mà con không giết. 19Không ai bắt được kẻ thù rồi thả cho đi, nhưng hôm nay con đã làm như thế cho cha. Xin Chúa ân thưởng cho con. 20Ta biết chắc rồi đây con sẽ làm vua, và ngôi nước sẽ được lập vững bền trong tay con. 21Chỉ xin con nhân danh Chúa thề sẽ không tuyệt diệt con cháu của cha, làm cho cha không còn người mang danh, nối dõi." 22Đa-vít thề, và Sau-lơ trở về hoàng cung. Đa-vít và thuộc hạ lại trở về chỗ ẩn trú.