25

Davi thiab tus pojniam Anpikayi

1Ces Xamuyee txawm tuag. Cov Yixayee sawvdaws tuaj ua ke quaj ntsuag thiab muab nws log ntawm nws lub tsev hauv lub moos Lama.
 Davi txawm sawv kev mus rau nram tebchaws moj sab qhua Palas.
2Muaj ib tug yawg nyob hauv lub moos Ma‑oo muaj haujlwm ntawm lub moos Khamee. Tus yawg ntawd nplua nuj heev, nws muaj peb txhiab tus yaj thiab ib txhiab tus tshis. Nws tabtom txiav plaub yaj hauv Khamee. 3Tus yawg ntawd npe hu ua Nanpas, nws tus pojniam hu ua Anpikayi. Tus pojniam ntawd ntse heev thiab zoo nkauj, tiamsis tus txiv ntawd mas tsiv ncauj tsiv lus thiab cuaj khaum. Nws yog Khalej caj ces.
4Davi nyob hauv tebchaws moj sab qhua hnov tias Nanpas tabtom txiav plaub yaj. 5Davi thiaj txib kaum tus tub hluas thiab hais rau cov hluas ntawd tias, “Cia li mus rau hauv lub moos Khamee mus cuag Nanpas thiab coj kuv li lus mus hais rau nws. 6Nej cia li hais tej lus no rau nws tias, ‘Koj thiab koj tsev neeg tsuas muaj uas noj qab nyob zoo, txhua yam uas yog koj li tsuas muaj uas noj qab nyob zoo. 7Kuv hnov tias koj muaj neeg txiav plaub yaj. Koj cov neeg txiav plaub yaj nrog peb nyob, thiab peb tsis tau ua phem rau lawv li thiab lawv tsis tu ncua ib yam dabtsi rau thaum lawv nyob hauv Khamee. 8Koj nug koj cov hluas ntawd, lawv yuav qhia rau koj. Vim li no thov koj hlub kuv cov hluas rau qhov peb tuaj rau hnub uas pam noj pam haus. Thov koj pub tej uas koj muaj ntawm tes rau peb uas yog koj cov tub qhe thiab pub rau koj tus tub Davi.’ ”
9Thaum Davi cov tub hluas tuaj txog lawv kuj hais Davi cov lus ntawd rau Nanpas, ces lawv txawm nyob tos. 10Nanpas teb Davi cov hluas tias, “Davi yog leejtwg? Yexi tus tub yog leejtwg? Ntu no tej qhev khiav ntawm lawv tus lospav coob heev. 11Tsim nyog kuv yuav muab kuv tej ncuav tej dej thiab tej nqaij uas kuv tua rau kuv cov neeg txiav plaub yaj noj pub rau cov neeg uas tuaj qhovtwg tuaj kuv tsis paub lov?” 12Davi cov tub hluas txawm tig kiag rov los thiab piav tej ntawd huvsi rau Davi. 13Davi thiaj hais rau nws cov neeg tias, “Txhua tus cia li ris ntaj ntawm duav.” Ces txhua tus txawm ris ntaj. Davi kuj ris ntaj thiab. Muaj neeg nrog Davi mus kwvlam plaub puas leej, tseg ob puas leej zov tej nra.
14Muaj ib tug tub hluas mus hais rau Anpikayi uas yog Nanpas tus pojniam tias, “Saib nawj, Davi tso neeg xa xov hauv tebchaws moj sab qhua tuaj hais lus zoo rau peb tus lospav, tiamsis nws ua nyaum heev rau lawv. 15Cov neeg ntawd txeev ua zoo rau peb ntau heev. Peb tsis raug xwm txheej phem dabtsi li thiab peb tsis tu ncua ib yam dabtsi rau thaum peb nrog lawv nyob hauv tshav zaub. 16Lawv zoo yam nkaus li lub ntsa loog thaiv peb nruab hnub hmo ntuj tag txhua lub sijhawm uas peb nrog lawv nyob yug yaj. 17Nimno thov koj paub zaj no thiab xav saib koj yuav tsum ua li cas, rau qhov lawv yeej txiav txim siab yuav ua nruj ua tsiv rau peb tus lospav lawm thiab ua rau nws tsev neeg huvsi lawm. Peb tus lospav yog neeg tsiv ncauj tsiv lus leejtwg hais tsis tau li.”
18Ces Anpikayi txawm maj nroos muab ob puas lub ncuav thiab ob lub hnab tawv cawv txiv hmab thiab tsib tug yaj li nqaij uas npaj tau lawd thiab tsib xe‑a qeb kib thiab ib puas rev txiv hmab qhuav thiab ob puas daim ncuav txiv cev rau nees luav thauj. 19Nws hais rau nws cov tub qhe tias, “Cia li ua ntej mus kuv yuav raws nej qab.” Tiamsis nws tsis qhia rau nws tus txiv Nanpas paub. 20Thaum nws caij nees luav tuaj muaj ib lub roob thaiv lawm, Davi thiab nws cov neeg kuj taug kev tuaj mas Anpikayi ntsib nthav lawv. 21Davi twb hais cia lawm tias, “Kuv twb zov tus yawg ntawd txhua yam hauv tebchaws moj sab qhua dawb dawb xwb. Nws tej qhov txhia chaw tsis ploj ib yam dabtsi li, los nws tseem ua phem pauj kuv tej kev zoo. 22Yog tagkis sawv ntxov kuv tseem tseg nws cov neeg ib tug txivneej ciaj sia, kuj thov Vajtswv ua ib yam li ntawd thiab hnyav dua rau kuv.”
23Thaum Anpikayi pom dheev Davi, nws nqes plhuav saum nees luav los thiab pe khwb ti nkaus av rau ntawm Davi xubntiag. 24Nws pe ntawm Davi kotaw thiab hais tias, “Yawg hlob, lub txim no cia kuv ib leeg ris. Thov cia koj tus nkauj qhev piav rau koj mloog, thov koj mloog kuv uas yog koj tus nkauj qhev tej lus. 25Thov koj uas yog kuv tus tswv tsis txhob quav ntsej Nanpas uas tsiv ncauj tsiv lus ntawd. Nws phim nkaus nws lub npe uas hu ua Nanpas nws thiaj li ruam. Tiamsis kuv uas yog koj tus nkauj qhev tsis pom cov tub hluas uas koj txib tuaj ntawd.
26“Vim li no, yawg hlob, muaj Yawmsaub uas muaj txojsia nyob pom thiab muaj koj uas muaj txojsia nyob pom, Yawmsaub tswj tsis kheev koj ua txhaum uas tsa koj txhais tes ua pauj, ua rau lwm tus los ntshav, vim li no thov cia koj cov yeeb ncuab thiab cov uas nrhiav kev ua phem rau koj raug ib yam li Nanpas. 27Tej uas koj tus qhev coj tuaj pub rau koj uas yog kuv tus tswv no, thov muab rau cov hluas uas nrog koj ua ke. 28Thov zam txim rau koj tus qhev lauj. Yawmsaub yeej yuav ua kuv tus tswv caj ces kom nyob ruaj khov vim yog koj ua rog rau Yawmsaub tej yeeb ncuab, mas thaum koj tseem muaj txojsia nyob yuav nrhiav tsis tau ib qho kev txhaum nyob hauv koj. 29Yog muaj neeg sawv tsees caum txov koj txojsia los koj txojsia yuav raug muab khi nkaus nrog cov uas muaj txojsia nyob ua ke rau Yawmsaub uas yog koj tus Vajtswv tsom kwm. Tiamsis koj cov yeeb ncuab txojsia yuav raug muab laim pov tseg ib yam li lub qe zeb uas raug muab laim tawm hauv txoj hlua fiav. 30Thaum Yawmsaub ua raws li txhua yam zoo uas nws tau hais cia rau koj lawm thiab tsa koj ua tus thawj kav kiag cov Yixayee, 31yuav tsis muaj ib yam dabtsi ua rau kuv tus tswv ntxhov siab nyuaj siab rau qhov uas koj tau ua rau tej neeg tsis txhaum los ntshav thiab koj ua pauj koj ib leeg. Thaum Yawmsaub ua zoo rau kuv tus tswv lawd, thov koj nco txog kuv uas yog koj tus nkauj qhev thiab.”
32Davi thiaj hais rau Anpikayi tias, “Qhuas Yawmsaub uas yog cov Yixayee tus Vajtswv uas txib koj tuaj ntsib kuv hnub no. 33Thov cia koj txojkev ntse tau hmoov zoo thiab thov kom koj tus kheej tau koob hmoov rau qhov hnub no koj tau tswj tsis kheev kuv ua txhaum uas tsa kuv txhais tes ua pauj kuv ib leeg ua rau lwm tus los ntshav. 34Muaj Yawmsaub uas yog cov Yixayee tus Vajtswv muaj txojsia nyob pom, nws yog tus uas tswj kuv tsis pub kuv ua phem rau koj. Yog koj tsis tau maj nroos tuaj ntsib kuv, tagkis sawv ntxov yeej yuav tsis tshuav ib tug txivneej rau Nanpas kiag li.” 35Ces Davi txawm txais txhua yam uas Anpikayi coj tuaj thiab hais rau nws tias, “Cia li rov qab mus zoo rau koj vaj koj tsev lauj. Kuv twb mloog koj tej lus thiab kuv yuav ua raws li uas koj thov kuv.”
36Anpikayi txawm rov mus rau ntawm Nanpas, ua ciav nws tabtom noj haus loj hauv tsev yam nkaus li tej vajntxwv noj. Nanpas kuj zoo siab heev vim nws qaug cawv heev. Mas Anpikayi tsis hais dabtsi rau nws paub mus txog tagkis kaj ntug. 37Tagkis sawv ntxov thaum cawv txiv hmab xam tag hauv Nanpas lawm, nws tus pojniam li piav tej xwm txheej ntawd rau nws mloog, ces nws lub plawv cia li tsis ua haujlwm, nws zoo li lub pob zeb lawm. 38Nyob tau kwvlam kaum hnub Yawmsaub ua rau Nanpas tuag lawm.
39Thaum Davi hnov tias Nanpas tuag lawm nws txawm hais tias, “Qhuas Yawmsaub uas ua pauj rau qhov uas Nanpas saib tsis taus kuv, thiab tswj tsis kheev kuv ua phem. Yawmsaub pauj qhov uas Nanpas ua phem kom poob rov rau saum nws taubhau.” Ces Davi txawm tso neeg mus hais Anpikayi kom los ua nws li pojniam. 40Thaum Davi cov tub teg tub taws tuaj txog Anpikayi hauv lub moos Khamee, lawv hais rau nws tias, “Davi txib peb tuaj coj koj mus ua nws pojniam.” 41Anpikayi txawm sawv tsees khoov ntshis rau hauv av thiab hais tias, “Saib maj, kuv uas yog nej tus nkauj qhev zoo siab ua qhev ntxuav kuv tus tswv tej tub qhe kotaw.” 42Anpikayi kuj maj nroos sawv tsees caij ib tug nees luav thiab nws tsib tug nkauj qhev nrog Davi cov neeg mus thiaj tau mus ua Davi pojniam.
43Davi kuj yuav Ahinau‑as uas yog neeg hauv lub moos Yile‑ee thiab. Mas ob tug ua Davi pojniam. 44Xa‑u muab nws tus ntxhais Mikhas uas yog Davi pojniam qua ib tom rau La‑i tus tub Pati hauv lub moos Kali lawm.