27

Tavi nrug cov Filixatee nyob

1Tavi xaav huv lub sab tas, “Muaj ib nub twg ntshai kuv yuav tuag rua Xa‑u txhais teg xwb. Qhov zoo tshaaj tes ca kuv tswv moog nyob huv cov Filixatee tebchaws, Xa‑u txhad tsw muaj sab nrhav kuv huv Yixayee tebchaws hab kuv txhad dim nwg txhais teg.” 2Tavi txawm sawv tseeg coj rau pua leej kws nrug nwg ua ke tswv hlaa moog cuag Ma‑au tug tub Akhij kws ua vaajntxwv huv lub moos Ka. 3Mas Tavi hab nwg cov tuabneeg kws nrug nwg ua ke hab puab txhua tsev tuabneeg kuj nrug Akhij nyob huv lub moos Ka. Tavi ob tug quaspuj yog Ahinau‑aa kws yog tuabneeg Yile‑ee, hab Anpikayi kws yog Nanpaa huv Khamee tug quaspuj kws ua puj ntsuag lawm, moog hab. 4Thaus muaj tuabneeg moog has rua Xa‑u tas Tavi tswv moog rua lub moos Ka lawm, Xa‑u txawm tsw nrhav Tavi le lawm.
5Tavi txhad has rua Akhij tas, “Yog koj txaus sab rua kuv mas thov koj muab ib qho chaw huv tej zej zog rua kuv nyob. Ua caag yuav ca koj tug qhev nrug koj nyob huv vaajntxwv lub nroog nuav?” 6Tes nub hov Akhij txawm muab lub moos Xilaj pub rua nwg. Xilaj txhad poob ua vaajntxwv Yuta le moos lug txug naj nub nwgnuav. 7Lub swjhawm kws Tavi moog nyob huv cov Filixatee tebchaws hov yog ib xyoos hab plaub lub hlis.
8Tavi hab nwg cov tuabneeg kuj moog ntaus cov tuabneeg Kesu, cov tuabneeg Kexaw hab cov Amalej kws yog cov qub tuabneeg kws ib txwm nyob huv lub tebchaws hov, ntaus moog txug lub moos Su moog txug ncua Iyi tebchaws. 9Tavi ntaus lub tebchaws hov tsw tseg tej txwvneej tej quaspuj caj sa le, hab txeeb tej yaaj tej nyuj tej neeg luav tej ntxhuav tej tsoog tsho le rov lug rua Akhij. 10Thaus Akhij nug tas “Nub nua koj moog lws leejtwg lug?” Tavi teb tas “Moog lws Neke kws yog Yuta le,” lossws “Moog lws Neke kws yog cov Yelame‑ee le,” lossws “Moog lws Neke kws yog cov Khenai le.” 11Tavi yeej tsw tseg quasyawg quaspuj sav le tsw tso ib tug lug rua huv lub moos Ka le, nwg xaav tas, “Tsaam tes puab yuav has txug peb cov tas Tavi tau ua le u le nuav.” Nuav yog tej kws nwg pheej ua taag lub swjhawm kws nwg nyob huv cov Filixatee tebchaws. 12Akhij tso sab rua Tavi, nwg xaav tas, “Tavi tub ua rua cov Yixayee kws yog nwg haiv tuabneeg ntxub nwg kawg. Vem le nuav nwg yuav ua tau kuv tug qhev ib swm neej.”